A A A A A

Viaţă: [Frumuseţe]


1 Petru 3:3-4
[3] Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,[4] ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blînd şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

2 Corinteni 4:16
De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi.

Efeseni 2:10
Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le- a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Geneza 1:27
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l- a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i- a făcut.

Isaia 40:8
iarba se usucă, floarea cade; dar cuvîntul Dumnezeului nostru rămîne în veac.

Filipeni 4:8
Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Psalmi 139:14
Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!

Romani 8:6
Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Cântarea Cântărilor 4:7
Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n'ai nici un cusur.

Matei 6:28-29
[28] Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;[29] totuş vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s'a îmbrăcat ca unul din ei.

1 Timotei ২:৯-১০
[৯] Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,[১০] ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.

1 Samuel 16:7
Şi Domnul a zis lui Samuel: ’Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.’

Ecleziast 3:11
Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gîndul veciniciei, măcarcă omul nu poate cuprinde, dela început pînă la sfîrşit, lucrarea pe care a făcut- o Dumnezeu.

Galateni 3:26-27
[26] Căci toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.[27] Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v'aţi îmbrăcat cu Hristos.

Proverbe 3:15-18
[15] ea este mai de preţ decît mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.[16] În dreapta ei este o viaţă lungă; în stînga ei, bogăţie şi slavă.[17] Căile ei sînt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sînt nişte cărări pacinice.[18] Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sînt fericiţi.

Ezechiel 28:17-18
[17] Ţi s'a îngîmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pămînt, te dau privelişte împăraţilor.[18] Prin mulţimea nelegiurilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pămînt, înaintea tuturor celor ce te privesc.

Iacob 1:23
Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu- l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într'o oglindă;

Matei 23:28
Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinlăuntru sînteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

Proverbe 31:30
Desmerdările sînt înşelătoare, şi frumuseţa este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University