A A A A A

Viaţă: [Adoptarea]


1 Samuel 1:27
Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I- o făceam.

2 Corinteni 6:18
Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.’

Deuteronom 10:18
care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi- i dă hrană şi îmbrăcăminte.

Osea 14:3
Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai, şi nu vrem să mai zicem lucrării mînilor noastre: , Dumnezeul nostru!` Căci la Tine găseşte milă orfanul.’

Isaia 40:31
dar ceice se încred în Domnul îşi înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.’

Iacob 1:27
Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Ieremia 29:11
Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Matei 25:40
Drept răspuns, Împăratul le va zice: , Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`

Proverbe 13:12
O nădejde amînată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. -

Psalmi 82:3
Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

Psalmi 146:9
Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijineşte pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.

Psalmi 68:5-6
[5] El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfînt.[6] Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi- i face fericiţi; numai cei răsvrătiţi locuiesc în locuri uscate.

Proverbe 31:8-9
[8] Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi![9] Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.

Ioan 1:12-13
[12] Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le- a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;[13] născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Galateni 4:4-5
[4] Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,[5] ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Romani 8:14-17
[14] Căci toţi ceice sînt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu.[15] Şi voi n'aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ’Ava! adică: Tată!’[16] Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.[17] Şi, dacă sîntem copii, sîntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.

Psalmi 10:14-18
[14] Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mînă pricina lor. În nădejdea Ta se lasăcel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.[15] Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte- i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi![16] Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sînt nimicite din ţara Lui.[17] Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei,[18] ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit, şi ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pămînt.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University