A A A A A

Caracter Bun: [Îndrăzneală]


Faptele Apostolilor 4:29-31
[29] Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala,[30] şi întinde-Ţi mîna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfînt, Isus.’[31] După ce s'au rugat ei, s'a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s'au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

2 Corinteni 3:12
Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală;

Faptele Apostolilor 14:3
Totuş au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvîntul privitor la harul Său, şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mînile lor.

Faptele Apostolilor 13:46
Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: ’Cuvîntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu- l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

Faptele Apostolilor 19:8
În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce- l ascultau.

Filimon 1:8
De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,

Faptele Apostolilor 18:26
A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, cînd l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu.

Marcu 15:43
a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.

Faptele Apostolilor 28:31
propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio pedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos

Faptele Apostolilor 4:29-30
[29] Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala,[30] şi întinde-Ţi mîna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfînt, Isus.’

Proverbe 28:1
Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tînăr. -

Geneza 18:23-32
[23] Avraam s'a apropiat, şi a zis: ’Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?’[24] Poate că în mijlocul cetăţii sînt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei, şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci zeci de oameni buni, cari sînt în mijlocul ei?[25] Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pămîntul nu va face oare dreptate?’[26] Şi Domnul a zis: ’Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.’[27] Avraam a luat din nou cuvîntul, şi a zis: ’Iată, am îndrăsnit să vorbesc Domnului, eu care nu sînt decît praf şi cenuşă.[28] Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?’ Şi Domnul a zis: ’N'o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.’[29] Avraam I- a vorbit mai departe, şi a zis: ’Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ’N'o voi nimici pentru cei patruzeci.’[30] Avraam a zis: ’Să nu Te mînii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ’N'o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.’[31] Avraam a zis: ’Iată, am îndrăsnit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ’N'o voi nimici, pentru cei douăzeci.’[32] Avraam a zis: ’Să nu Te mînii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ’N'o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.’

Psalmi 138:3
În ziua cînd Te-am chemat, m'ai ascultat, m'ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Efeseni 3:12
În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.

Ioan 4:17
Femeia I- a răspuns: ’N'am bărbat.’ Isus i- a zis: ’Bine ai zis că n'ai bărbat.

Evrei 10:19
Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfînt,

Evrei 4:16
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 13:6
Aşa că putem zice plini de încredere: ’Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?’

Efeseni 6:19-20
[19] şi pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei,[20] al cărei sol în lanţuri sînt; pentruca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.

Faptele Apostolilor 4:13
Cînd au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s'au mirat, întrucît ştiau că erau oameni necărturari şi de rînd; şi au priceput că fuseseră cu Isus.

1 Timotei 3:13
Pentrucă ceice slujesc bine ca diaconi, dobîndesc un loc de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

1 Tesaloniceni 2:2
Dupăce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru, să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.

Filipeni 1:20
Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.

2 Timotei 1:7
Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

1 Corinteni 16:13
Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!

Proverbe 14:26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. -

Psalmi 27:14
Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!

Romani 1:16
Căci mie nu mi- e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului;

1 Cronici 28:20
David a zis fiului său Solomon: ’Întăreşte-te, îmbărbătează-te, şi lucrează; nu te teme, şi nu te spăimînta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, pînă se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

1 Corinteni 15:58
De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.

Efeseni 6:10
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

Isaia 54:4
Nu te teme, căci nu vei rămînea de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine; ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale, şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta,

Ioan 14:27
Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v'o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

Marcu 5:36
Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: ’Nu te teme, crede numai!’

Filipeni 1:28
fără să vă lăsaţi înspăimîntaţi de protivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de perzare, şi de mîntuirea voastră, şi aceasta dela Dumnezeu.

Ioan 7:26
Şi totuş, iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu- I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?

Faptele Apostolilor 5:29
Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: ’Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decît de oameni!

Iosua 1:7
Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi- a dat- o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face.

Ezechiel 3:9
Îţi voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decît stînca. Nu te teme şi nu te speria de ei, căci sînt o casă de îndărătnici!’

Faptele Apostolilor 9:29
şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu Evreii cari vorbeau greceşte, dar ei căutau să- l omoare.

Filipeni 1:1
Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, cari sînt în Filipi, împreună cu episcopii( Sau: priveghetori.) şi diaconii:

1 Timotei 3:1
Adevărat este cuvîntul acesta: ’Dacă rîvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.’

1 Corinteni 3:12
Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie,

Evrei 10:1
În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, cari se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvîrşiţi pe cei ce se apropie.

1 Petru 5:10
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa vecinică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvîrşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University