A A A A A

Caracter Bun: [Responsabilitate]


Romani 14:12
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuş lui Dumnezeu.

Romani 1:20
În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Proverbe 27:17
După cum ferul ascute ferul, tot aşa şi omul aţîţă mînia altui om. -

Iacob 5:16
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Romani 2:12
Toţi ceice au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi ceice au păcătuit avînd lege, vor fi judecaţi după lege.

Luca 12:47-48
[47] Robul acela, care a ştiut voia stăpînului său, şi nu s'a pregătit deloc, şi n'a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.[48] Dar cine n'a ştiut- o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s'a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s'a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

1 Tesaloniceni 5:11
Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

Iacob 4:17
Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvîrşeşte un păcat!

Romani 4:15
pentrucă Legea aduce mînie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.

1 Timotei 1:10
pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vînzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strîmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase: -

Matei 12:36
Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care- l vor fi rostit.

Luca 12:48
Dar cine n'a ştiut- o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s'a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s'a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Ezechiel 18:20
Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.

Efeseni 5:21
Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Evrei 10:25
Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

Ezechiel 33:8
Cînd zic celui rău: , Răule, vei muri negreşit!` şi tu nu- i spui, ca să- l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sîngele lui îl voi cere din mîna ta.

Matei 12:36-37
[36] Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care- l vor fi rostit.[37] Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.’

Galateni 6:1-2
[1] Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sînteţi duhovniceşti, să- l ridicaţi cu duhul blîndeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.[2] Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Evrei 10:24
Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

Psalmi 51:5
Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m'a zămislit mama mea.

1 Ioan 2:2
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

2 Corinteni 5:10
Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care- l va fi făcut cînd trăia în trup.

2 Corinteni 4:17-18
[17] Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavă.[18] Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

Efeseni 4:25
De aceea, lăsaţi-vă de minciună: ’Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul’, pentrucă sîntem mădulare unii altora.

Galateni 6:2
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Faptele Apostolilor 14:17
măcar că, drept vorbind, nu s'a lăsat fără mărturie, întrucît v'a făcut bine, v'a trimes ploi din cer, şi timpuri roditoare, v'a dat hrană din belşug, şi v'a umplut inimile de bucurie.’

2 Corinteni 2:6
Este destul pentru omul acesta pedeapsa, care i- a fost dată de cei mai mulţi;

1 Samuel 16:7
Şi Domnul a zis lui Samuel: ’Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.’

1 Corinteni 1:10
Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaş fel de vorbire, să n'aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvîrşit într'un gînd şi o simţire.

2 Regi 12:4-5
[4] Ioas a zis preoţilor: ’Tot argintul închinat şi adus în Casa Domnului, argintul ieşit la numărătoare, şi anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor, după preţuirea făcută, şi tot argintul pe care- i spune cuiva inima să- l aducă la Casa Domnului,[5] preoţii să- l ia fiecare dela cei pe cari- i cunoaşte, şi să- l întrebuinţeze la dregerea casei, ori unde se va găsi ceva de dres.’

Psalmi 82:1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.

Psalmi 82:6
Eu am zis: ’Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.’

Iov 1:6-12
[6] Fiii lui Dumnezeu au venit într'o zi de s'au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.[7] Domnul a zis Satanei: ’De unde vii?’ Şi Satana a răspuns Domnului: ’Dela cutreerarea pămîntului şi dela plimbarea pe care am făcut- o pe el.’[8] Domnul a zis Satanei: ’Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.’[9] Şi Satana a răspuns Domnului: ’Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?[10] Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara.[11] Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.’[12] Domnul a zis Satanei: ’Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.’ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.

Iov 2:1-7
[1] Fiii lui Dumnezeu au venit într'o zi de s'au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s'a înfăţişat înaintea Domnului.[2] Domnul a zis Satanei: ’De unde vii?’ Şi Satana a răspuns Domnului: ’Dela cutreierarea pămîntului şi de la plimbarea pe care am făcut- o pe el.’[3] Domnul a zis Satanei: ’Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să- l perd fără pricină.’[4] Şi Satana a răspuns Domnului: ’Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui.[5] Dar ia întinde-Ţi mîna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.’[6] Domnul a zis Satanei: ’Iată, ţi- l dau pe mînă: numai cruţă- i viaţa.’[7] Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului pînă în creştetul capului.

1 Cronici 28:8
Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului, şi în faţa Dumnezeului nostru care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăpîniţi această bună ţară, şi s'o lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi pe vecie.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University