A A A A A

Caracter Bun: [Acceptare]


1 Corinteni 5:11-13
[11] Ci v'am scris să n'aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice’ frate’, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpareţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mîncaţi.[12] În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?[13] Cît despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela.

1 Ioan 1:9
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Petru 3:8-9
[8] Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gînduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.[9] Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvîntaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvîntarea.

Ioan 3:16
Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. -

Romani 2:11
Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.

Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Romani 8:31
Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

Romani 14:1-2
[1] Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoelnice.[2] Unul crede că poate să mănînce de toate; pe cînd altul, care este slab, nu mănîncă decît verdeţuri.

Evrei 10:24-25
[24] Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.[25] Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

Ioan 6:35-37
[35] Isus le- a zis: ’Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.[36] Dar v'am spus că M'aţi şi văzut, şi tot nu credeţi.[37] Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu- l voi izgoni afară:

Coloseni 3:12-14
[12] Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţă, cu îndelungă răbdare.[13] Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v'a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.[14] Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvîrşirii.

Matei 5:38-42
[38] Aţi auzit că s'a zis: ’Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.’[39] Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce- i şi pe celalt.[40] Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă- i şi cămaşa.[41] Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.[42] Celui ce-ţi cere, dă- i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute dela tine.

Matei 25:34-40
[34] Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: , Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v'a fost pregătită dela întemeierea lumii.[35] Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi- a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M'aţi primit;[36] am fost gol, şi M'aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.`[37] Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: , Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?[38] Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?[39] Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?`[40] Drept răspuns, Împăratul le va zice: , Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`

Romani 15:1-7
[1] Noi, cari sîntem tari, sîntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne plăcem nouă înşine.[2] Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.[3] Căci şi Hristos nu Şi- a plăcut Lui însuş; ci, după cum este scris: ’Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.’[4] Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi nu prin mîngîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.[5] Dumnezeul răbdării şi al mîngîierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;[6] pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.[7] Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v'a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Romani 14:10-19
[10] Dar pentruce judeci tu pe fratele tău? Sau pentruce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.[11] Fiindcă este scris: ’Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.’[12] Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuş lui Dumnezeu.[13] Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.[14] Eu ştiu şi sînt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine, şi că un lucru nu este necurat de cît pentru cel ce crede că este necurat.[15] Dar dacă faci ca fratele tău să se mîhnească din pricina unei mîncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mîncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos![16] Nu faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău.[17] Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt.[18] Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.[19] Aşa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea şi zidirea noastră.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University