A A A A A

Dumnezeu: [Blestem]


Levitic 20:9
Dacă un om oarecare blastămă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sîngele lui să cadă asupra lui.

Deuteronom 28:15
Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe cari ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile cari vor veni peste tine şi de cari vei avea parte.

Exod 21:17
Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

Ieremia 15:10
’Vai de mine, mamă, că m'ai născut, pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuş toţi mă blastămă!

Galateni 3:13
Hristos ne- a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi, -fiindcă este scris: ’Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn’ -

Exod 34:7
care Îşi ţine dragostea pînă în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pînă la al treilea şi al patrulea neam!’

Luca 6:28
binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Numeri 14:18
, Domnul este încet la mînie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răsvrătirea; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam.

Geneza 3:17
Omului i- a zis: ’Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mîncat din pomul despre care îţi poruncisem: , Să nu mănînci deloc din el,` blestemat este acum pămîntul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;

Proverbe 26:2
Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum sboară rîndunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. -

Deuteronom 5:9
Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc;

Galateni 5:1
Rămîneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăş supt jugul robiei.

Exod 20:5
Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,

2 Corinteni 5:17
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură( Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut noi.

1 Ioan 4:4
Voi, copilaşilor, sînteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentrucă Cel ce este în voi, este mai mare decît cel ce este în lume.

2 Samuel 16:5-8
[5] David ajunsese pînă la Bahurim. Şi de acolo a ieşit un om din familia şi din casa lui Saul, numit Şimei, fiul lui Ghera. El îaninta blestemînd,[6] şi a aruncat cu pietre după David şi după toţi slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul şi toţi vitejii stăteau la dreapta şi la stînga împăratului.[7] Şimei vorbea astfel cînd blestema: ’Du-te, du-te, om al sîngelui, om rău![8] Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sîngele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, şi Domnul a dat împărăţia în mînile fiului tău Absalom; şi iată-te nenorocit, căci eşti un om al sîngelui!’

Deuteronom 21:23
trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn; ci să- l îngropi în aceeaş zi, căci cel spînzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, şi să nu spurci ţara pe care ţi- o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău.

Exod 20:5-6
[5] Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,[6] şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

1 Samuel 17:43
Filisteanul a zis lui David: Ce! sînt cîne, de vii la mine cu toiege?’ Şi, după ce l- a blestemat pe dumnezeii lui,

Ezechiel 18:20
Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.

Ieremia 31:29-30
[29] ’În zilele acelea, nu se va mai zice: , Părinţii au mîncat aguridă, şi copiilor li s'au sterpezit dinţii,`[30] ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om, care va mînca aguridă, i se vor sterpezi dinţii!

Exod 20:6
şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Deuteronom 18:10-12
[10] Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor,[11] de descîntător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.[12] Căci oricine face aceste lucruri este o urîciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Romani 8:37-39
[37] Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne- a iubit.[38] Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,[39] nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură( Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

1 Petru 5:8-9
[8] Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.[9] Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

Geneza 3:17-19
[17] Omului i- a zis: ’Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mîncat din pomul despre care îţi poruncisem: , Să nu mănînci deloc din el,` blestemat este acum pămîntul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;[18] spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănînci iarba de pe cîmp.[19] În sudoarea feţei tale să-ţi mănînci pînea, pînă te vei întoarce în pămînt, căci din el ai fost luat; căci ţărînă eşti, şi în ţărînă te vei întoarce.’

Geneza 4:10-12
[10] Şi Dumnezeu a zis: ’Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine.[11] Acum blestemat eşti tu, isgonit din ogorul acesta, care şi- a deschis gura ca să primească din mîna ta sîngele fratelui tău![12] Cînd vei lucra pămîntul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pămînt.’

Geneza 9:18-27
[18] Fiii lui Noe, cari au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham este tatăl lui Canaan.[19] Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s'au răspîndit oameni peste tot pămîntul.[20] Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie.[21] A băut vin, s'a îmbătat şi s'a desgolit în mijlocul cortului său.[22] Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.[23] Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus- o pe umeri, au mers dea'ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n'au văzut goliciunea tatălui lor.[24] Noe s'a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce- i făcuse fiul său cel mai tînăr.[25] Si a zis: ’Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!’[26] El a mai zis: ’Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui![27] Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!’

1 Regi 2:32-46
[32] Domnul va face ca sîngele lui să cadă asupra capului lui, pentrucă a lovit pe doi bărbaţi mai drepţi şi mai buni decît el, şi i- a ucis cu sabia, fără să fi ştiut tatăl meu David: pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Israel, şi pe Amasa, fiul lui Ieter, căpetenia oştirii lui Iuda.[33] Sîngele lor să cadă peste capul lui Ioab şi peste capul urmaşilor lui pentru totdeauna; dar David, sămînţa lui, casa lui şi scaunul lui de domnie, să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului.’[34] Benaia, fiul lui Iehoiada, s'a suit, a lovit pe Ioab, şi l- a omorît. El a fost îngropat în casa lui, în pustie.[35] Împăratul a pus în fruntea oştirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar a pus pe preotul Ţadoc.[36] Împăratul a chemat pe Şimei, şi i- a zis: ’Zideşte-ţi o casă la Ierusalim: să locuieşti în ea, şi să nu ieşi din ea ca să te duci într'o parte sau alta.[37] Să ştii bine că în ziua cînd vei ieşi şi vei trece pîrîul Chedron, vei muri. Atunci sîngele tău va cădea asupra capului tău.[38] Şimei a răspuns împăratului: ’Bine! robul tău va face cum spune domnul meu, împăratul.’ Şi Şimei a locuit multă vreme la Ierusalim.[39] După trei ani, s'a întîmplat că doi slujitori ai lui Şimei au fugit la Achiş, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de ştire lui Şimei, zicînd: ’Iată că slujitorii tăi sînt la Gat.’[40] Şimei s'a sculat, a pus şaua pe măgar, şi s'a dus la Gat la Achiş, să-şi caute slujitorii. Şimei s'a dus, şi şi- a adus înapoi slujitorii din Gat.[41] Au dat de veste lui Solomon că Şimei a plecat din Ierusalim la Gat, şi că s'a întors.[42] Împăratul a chemat pe Şimei, şi i- a zis: ’Nu te-am pus eu să juri pe Domnul, şi nu ţi-am spus eu hotărît: , Să ştii că vei muri în ziua cînd vei ieşi să te duci într'o parte sau alta?` Şi nu mi-ai răspuns tu: , Bine! am înţeles?`[43] Pentru ce atunci n'ai ascultat de jurămîntul Domnului şi de porunca pe care ţi- o dădusem?’[44] Şi împăratul a zis lui Şimei: ’Ştii înlăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău.[45] Dar împăratul Solomon va fi binecuvîntat, şi scaunul de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.’[46] Şi împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieşit şi a lovit pe Şimei; şi Şimei a murit. Astfel, împărăţia s'a întărit în mînile lui Solomon.

Iov 2:9
Nevastă-sa i- a zis: ’Tu rămîi neclintit în neprihănirea ta! Bleastămă pe Dumnezeu, şi mori!’

Iov 19:17
Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, şi duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.

Iov 1:10
Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara.

Efeseni 6:10-17
[10] Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.[11] Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului.[12] Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.[13] De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.[14] Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,[15] avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii.[16] Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.[17] Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu.

Matei 5:22
Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: , Prostule!` va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine- i va zice: , Nebunule`, va cădea supt pedeapsa focului gheenei.

Romani 3:23
Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 6:23
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Geneza 9:25
At sinabi, Sumpain si Canaan! Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kaniyang mga kapatid.

Psalmi 104:9
Ikaw ay naglagay ng hangganan upang sila'y huwag makaraan; upang sila'y huwag magsibalik na tumakip sa lupa.

Geneza 6:12
At tiningnan ng Dios ang lupa, at, narito sumama; sapagka't pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa.

Geneza 7:20
Labing limang siko ang lalim na idinagsa ng tubig; at inapawan ang mga bundok.

Geneza 8:5-9
[5] At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasangpung buwan: nang ikasangpung buwan, nang unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok.[6] At nangyari, pagkaraan ng apat na pung araw, na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kaniyang ginawa:[7] At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparoo't parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa.[8] At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa.[9] Datapuwa't hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kaniyang paa, at nagbalik sa kaniya sa sasakyan, sapagka't ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa: at iniunat ang kaniyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan.

Geneza 9:11
At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo; ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha; ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa.

Romani 12:14
Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905