A A A A A

Dumnezeu: [Poruncile]


Marcu 10:19
Cunoşti poruncile: ’Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înşeli; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’

Luca 18:20
Ştii poruncile: , Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’

Matei 22:34-40
[34] Cînd au auzit Fariseii că Isus a astupat gura Saducheilor, s'au strîns la un loc.[35] Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să- L ispitească, I- a pus întrebarea următoare:[36] ’Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?’[37] Isus i- a răspuns: ’Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.’[38] ’Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă.[39] Iar a doua, asemenea ei, este: , Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`[40] În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.’

Romani 13:9
De fapt: ’Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti’, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ’Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’

Matei 19:16-19
[16] Atunci s'a apropiat de Isus un om, şi I- a zis: ’Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa vecinică?’[17] El i- a răspuns: ’Dece mă întrebi: , Ce bine?` Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.’[18] ’Cari?’ I- a zis el. Şi Isus i- a răspuns: ’Să nu ucizi: să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;[19] să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta’; şi: ’Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’

Matei 22:36-40
[36] ’Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?’[37] Isus i- a răspuns: ’Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.’[38] ’Aceasta este cea dintîi, şi cea mai mare poruncă.[39] Iar a doua, asemenea ei, este: , Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`[40] În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.’

Matei 10:17-22
[17] Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor, şi vă vor bate în sinagogile lor.[18] Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor.[19] Dar, cînd vă vor da în mîna lor, să nu vă îngrijoraţi, gîndindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela;[20] fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.[21] Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi- i vor omorî.[22] Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

Romani 13:8-14
[8] Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.[9] De fapt: ’Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti’, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ’Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’[10] Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.[11] Şi aceasta cu atît mai mult, cu cît ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mîntuirea este mai aproape de noi decît atunci cînd am crezut.[12] Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne desbrăcăm dar de faptele întunerecului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.[13] Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;[14] ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pămîntească, pentruca să- i treziţi poftele.

Marcu 12:28-34
[28] Unul din cărturari, care- i auzise vorbind, fiindcă ştia că Isus răspunsese bine Saducheilor, a venit la El, şi L- a întrebat: ’Care este cea dintîi dintre toate poruncile?’[29] Isus i- a răspuns: ’Cea dintîi este aceasta: , Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn;`[30] şi: , Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta`; iată porunca dintîi.[31] Iar a doua este următoarea: , Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` Nu este altă poruncă mai mare decît acestea.’[32] Cărturarul I- a zis: ’Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El,[33] şi că a- L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decît toate arderile de tot şi decît’ toate jertfele.’[34] Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i- a zis: ’Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.’ Şi nimeni nu îndrăznea să- I mai pună întrebări.

Exod 34:28
Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N'a mîncat deloc pîne, şi n'a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legămîntului, cele zece porunci.

Deuteronom 4:13
El Şi- a vestit legămîntul Său, pe care v'a poruncit să- l păziţi, cele zece porunci; şi le- a scris pe două table de piatră.

Deuteronom 10:4
Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintîi, cele zece porunci cari vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le- a dat.

Deuteronom 5:7-22
[7] Să n'ai alţi dumnezei afară de Mine.[8] Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în ape supt pămînt.[9] Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc;[10] şi Mă îndur pînă la al miilea neam de ceice Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.[11] Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.[12] Ţine ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti, cum ţi- a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.[13] Şase zile să lucrezi, şi să-ţi faci toate treburile.[14] Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.[15] Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te- a scos din ea cu mînă tare şi cu braţ întins: de aceea ţi- a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă.[16] Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi- a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi- o dă Domnul, Dumnezeul tău.[17] Să nu ucizi.[18] Să nu preacurveşti.[19] Să nu furi.[20] Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău.[21] Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău.’[22] Acestea sînt cuvintele pe cari le- a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori şi din negură deasă, şi le- a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le- a scris pe două table de piatră, şi mi le- a dat.

Deuteronom 6:21
să răspunzi fiului tău: ’Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, şi Domnul ne- a scos din Egipt cu mîna Lui cea puternică.

Deuteronom 10:1-5
[1] ’În vremea aceea, Domnul mi- a zis: , Taie două table de piatră ca cele dintîi, şi suie-te la Mine pe munte; fă şi un chivot de lemn.[2] Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintîi pe cari le-ai sfărîmat, şi să le pui în chivot.`[3] Am făcut un chivot de lemn de salcîm, am tăiat două table de piatră ca cele dintîi, şi m'am suit pe munte cu cele două table în mînă.[4] Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintîi, cele zece porunci cari vă fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării; şi Domnul mi le- a dat.[5] M'am întors apoi şi m'am pogorît de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care- l făcusem, şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.

Exod 20:1-17
[1] Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis:[2] ’Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te- a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.[3] Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.[4] Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul.[5] Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,[6] şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.[7] Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.[8] Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti.[9] Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.[10] Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.[11] Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit- o.[12] Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi- o dă Domnul, Dumnezeul tău.[13] Să nu ucizi.[14] Să nu preacurveşti.[15] Să nu furi.[16] Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău.[17] Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Exod 24:12
Domnul a zis lui Moise: ’Suie-te la Mine pe munte, şi rămîi acolo. Eu îţi voi da nişte table de piatră cu Legea şi poruncile, pe cari le-am scris pentru învăţătura lor.’

Exod 34:10-29
[10] Domnul a răspuns: ’Iată, Eu fac un legămînt. Voi face, în faţa întregului popor, minuni cari n'au avut loc în nicio ţară şi la niciun neam; tot poporul care este în jurul tău, va vedea lucrarea Domnului, şi prin tine voi face lucruri înfricoşate.[11] Ia seama la ceea ce-ţi poruncesc azi. Iată, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriţi, Cananiţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi Iebusiţi.[12] Să nu cumva să faci legămînt cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău.[13] Dimpotrivă să le dărîmaţi altarele, să le sfărîmaţi stîlpii idoleşti şi să le trîntiţi la pămînt idolii.[14] Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.[15] Fereşte-te să faci legămînt cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor, şi, aducîndu-le jertfe, să te poftească şi pe tine, şi să mănînci din jertfele lor,[16] ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să tîrască şi pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.[17] Să nu-ţi faci un dumnezeu turnat.[18] ’Să ţii sărbătoarea azimilor: timp de şapte zile, la vremea hotărîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, cum ţi-am poruncit, căci în luna spicelor ai ieşit din Egipt.[19] Orice întîi născut este al Meu, chiar orice întîi născut de parte bărbătească din turmele de vaci sau de oi.[20] Să răscumperi cu un miel pe întîiul născut al măgăriţei; iar dacă nu- l răscumperi, să- i frîngi gîtul. Să răscumperi pe orice întîi născut al fiilor tăi; şi să nu te înfăţişezi cu mînile goale înaintea Mea.[21] Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti; să te odihneşti, chiar în vremea aratului şi seceratului.[22] Să ţii sărbătoarea săptămînilor, a celor dintîi roade din secerişul grîului, şi sărbătoarea strîngerii roadelor la sfîrşitul anului.[23] De trei ori pe an, toţi cei de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.[24] Căci voi izgoni neamurile dinaintea ta, şi-ţi voi întinde hotarele; şi nimeni nu-ţi va pofti ţara, în timpul cînd te vei sui de trei ori pe an, ca să te înfăţişezi înaintea Domnului, Dumnezeului tău.[25] Să n'aduci cu pîne dospită sîngele dobitocului jertfit în cinstea Mea; şi carnea din jertfa praznicului Paştelor să nu fie ţinută în timpul nopţii pînă dimineaţa.[26] Să aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, pîrga celor dintîi roade ale pămîntului. Iedul să nu- l fierbi în laptele mamei lui.’[27] Domnul a zis lui Moise: ’Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legămînt cu tine şi cu Israel!’[28] Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. N'a mîncat deloc pîne, şi n'a băut deloc apă. Şi Domnul a scris pe table cuvintele legămîntului, cele zece porunci.[29] Moise s'a pogorît de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei în mînă. Cînd se pogora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentrucă vorbise cu Domnul.

Deuteronom 6:4-9
[4] Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.[5] Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.[6] Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.[7] Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.[8] Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.[9] Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.

Exod 20:2-17
[2] ’Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te- a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.[3] Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.[4] Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul.[5] Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,[6] şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.[7] Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.[8] Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s'o sfinţeşti.[9] Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.[10] Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.[11] Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S'a odihnit: de aceea a binecuvîntat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit- o.[12] Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi- o dă Domnul, Dumnezeul tău.[13] Să nu ucizi.[14] Să nu preacurveşti.[15] Să nu furi.[16] Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău.[17] Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Exod 31:18
Cînd a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i- a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Ioan 14:15
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Matei 19:18
’Cari?’ I- a zis el. Şi Isus i- a răspuns: ’Să nu ucizi: să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;

Ioan 15:10
Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn în dragostea Lui.

Matei 5:17
Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

Exod 32:15
Moise s'a întors şi s'a pogorît de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mînă. Tablele erau scrise pe amîndouă părţile, pe o parte şi pe alta.

Ioan 15:12-17
[12] Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v'am iubit Eu.[13] Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.[14] Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.[15] Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v'am numit prieteni, pentrucă v'am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.[16] Nu voi M'aţi ales pe Mine; ci Eu v'am ales pe voi; şi v'am rînduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămînă, pentru ca orice veţi cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.[17] Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.

Exod 32:16
Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.

Exod 34:27
Domnul a zis lui Moise: ’Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legămînt cu tine şi cu Israel!’

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University