A A A A A

Dumnezeu: [Binecuvântare]


Luca 6:38
Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sîn o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.’

Matei 5:4
Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!

Filipeni 4:19
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

Psalmi 67:7
Dumnezeu ne binecuvintează, şi toate marginile pămîntului se tem de El.

Numeri 6:24-25
[24] , Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească![25] Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!

Filipeni 4:6-7
[6] Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri.[7] Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.

Iacob 1:17
orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorîndu-se dela Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.

Ieremia 17:7-8
[7] Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul![8] Căci el este ca un pom sădit lîngă ape care-şi întinde rădăcinile spre rîu; nu se teme de căldură, cînd vine, şi frunzişul lui rămîne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.’

Isaia 41:10
nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.

Ioan 1:16
Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har;

Geneza 22:16-17
[16] şi a zis: ’Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentrucă ai făcut lucrul acesta, şi n'ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,[17] te voi binecuvînta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămînţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămînţa ta va stăpîni cetăţile vrăjmaşilor ei.

Geneza 27:28-29
[28] Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer, Şi grăsimea pămîntului, Grîu şi vin din belşug![29] Să-ţi fie supuse noroade, Şi neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpînul fraţilor tăi, Şi fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema, Şi binecuvîntat să fie oricine te va binecuvînta.’

Psalmi 1:1-3
[1] Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori![2] Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui![3] El este ca un pom sădit lîngă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfîrşit.

Psalmi 23:1-4
[1] (O cîntare a lui David.) Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.[2] El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă;[3] îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.[4] Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie.

2 Samuel 22:3-4
[3] Dumnezeu este stînca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu şi puterea... care mă mîntuieşte, turnul...... meu cel înalt şi scăparea... mea. Mîntuitorule! Tu mă scapi de sîlnicie.[4] Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, şi sînt izbăvit de vrămaşii mei.

1 Ioan 5:18
Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

Psalmi 138:7
Cînd umblu în mijlocul strîmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mîna spre mînia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mîntuieşte.

2 Corinteni 9:8
Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,

Filipeni 4:7
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University