A A A A A

Caracter Rău: [Hărțuirea]


1 Ioan 2:9
Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întunerec pînă acum.

1 Ioan 3:15
Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n'are viaţa vecinică rămînînd în el.

2 Timotei 1:7
Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Deuteronom 31:6
Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimîntaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuş cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa’.

Efeseni 4:29
Niciun cuvînt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce- l aud.

Efeseni 6:12
Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti.

Levitic 19:18
Să nu te răsbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sînt Domnul.

Matei 5:11
Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

Proverbe 17:9
Cine acopere o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni. -

Proverbe 22:10
Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfîrşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. -

Proverbe 24:16
Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.

Psalmi 138:7
Cînd umblu în mijlocul strîmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mîna spre mînia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mîntuieşte.

Romani 2:1
Aşa dar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi desvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osîndeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.

Romani 12:18-19
[18] Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.[19] Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: ’Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul.

Romani 12:20-21
[20] Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă- i să mănînce; dacă- i este sete, dă- i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.’[21] Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Luca 6:27-28
[27] Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc,[28] binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

Matei 5:44-45
[44] Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc,[45] ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Isaia 41:11-13
[11] Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi ceice sînt mîniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, ceice ţi se împotrivesc.[12] Îi vei căuta, şi nu- i vei mai găsi, pe ceice se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi perduţi cei ce se războiau cu tine.[13] Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mîna dreaptă şi-ţi zic: ’Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!

Matei 5:38-41
[38] Aţi auzit că s'a zis: ’Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.’[39] Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce- i şi pe celalt.[40] Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă- i şi cămaşa.[41] Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.

Psalmi 34:12-18
[12] Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite?[13] Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare![14] Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea![15] Ochii Domnului sînt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.[16] Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pămînt.[17] Cînd strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi- i scapă din toate necazurile lor.[18] Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mîntuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University