A A A A A

Ingeri si Demoni: [Belzebut]


Matei 12:24
Cînd au auzit Fariseii lucrul acesta, au zis: ’Omul acesta nu scoate dracii decît cu Beelzebul, domnul dracilor!’

Marcu 3:22
Şi cărturarii, cari se pogorîseră din Ierusalim, ziceau: ’Este stăpînit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.’

Matei 10:25
Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpînul casei L-au numit Beelzebul, cu cît mai mult vor numi aşa, pe cei din casa lui?

Matei 12:27
Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine- i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri.

Luca 11:15-19
[15] Dar unii ziceau: ’El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.’[16] Alţii, ca să- L ispitească, Îi cereau un semn, din cer.[17] Isus le- a cunoscut gîndurile, şi le- a zis: ’Orice împărăţie desbinată împotriva ei, este pustiită; şi o casă desbinată împotriva ei, se prăbuşeşte peste alta.[18] Deci, dacă Satana este desbinat împotriva lui însuş, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul?[19] Şi dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri.

2 Regi 1:1-3
[1] Moab s'a răzvrătit împotriva lui Israel, după moartea lui Ahab.[2] Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria, şi s'a îmbolnăvit. A trimes nişte soli, şi le- a zis: ’Duceţi-vă şi întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.’[3] Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tişbitul: ’Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei, şi spune-le: , Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?

Luca 11:18
Deci, dacă Satana este desbinat împotriva lui însuş, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul?

Marcu 3:20-30
[20] Au venit în casă, şi s'a adunat din nou norodul, aşa că nu puteau nici măcar să prînzească.[21] Rudele lui Isus, cînd au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mîna pe El. Căci ziceau: ’Şi- a ieşit din minţi.’[22] Şi cărturarii, cari se pogorîseră din Ierusalim, ziceau: ’Este stăpînit de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.’[23] Isus i- a chemat la El, şi le- a zis, în pilde: ’Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?[24] Dacă o împărăţie este desbinată împotriva ei însăş, împărăţia aceea nu poate dăinui.[25] Şi dacă o casă este desbinată împotriva ei însăş, casa aceea nu poate dăinui.[26] Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuş, este desbinat, şi nu poate dăinui, ci s'a isprăvit cu el.[27] Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare şi să- i jăfuiască gospodăria, decît dacă a legat mai întîi pe omul acela tare; numai atunci îi va jăfui casa.[28] Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele, pe cari le vor rosti oamenii, li se vor ierta;[29] dar oricine va huli împotriva Duhului Sfînt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat vecinic.’[30] Aceasta, pentrucă ei ziceau: ’Are un duh necurat.’

2 Regi 1:16
El i- a zis: ’Aşa vorbeşte Domnul: , Pentrucă ai trimes soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum n'ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvînt să- l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’

Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.

Matei 9:34
Dar Fariseii ziceau: ’Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!’

Apocalipsa 21:20
a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.

Iov 2:11
Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile cari- l loviseră. S'au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să- i plîngă de milă şi să- l mîngîie.

2 Regi 1:6
Ei i-au răspuns: ’Un om s'a suit înaintea noastră, şi ne- a zis: ’Întoarceţi-vă la împăratul care v'a trimes, şi spuneţi- i: , Aşa vorbeşte Domnul: ’Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimeteţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’

Ioan 1:1
La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.

Luca 11:19
Şi dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri.

Exod 6:23
Aaron a luat de nevastă pe Elişeba, fata lui Aminadab, sora lui Nahşon; şi ea i- a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

Luca 3:1
În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, -pe cînd Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cîrmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cîrmuitor al Ituriei şi al Trahonitei, Lisania, cîrmuitor al Abilenei,

Geneza 10:10
El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.

Geneza 14:1
Pe vremea lui Amrafel, împăratul Şinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi lui Tideal, împăratul Goiimului,

Deuteronom 14:5
cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.

Rut 1:2
Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion: erau Efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungînd în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo.

Neemia 1:1
Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chişleu, în al douăzecilea an, pe cînd eram în capitala Susa,

Estera 1:1
Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea dela India pînă în Etiopia peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.

1 Regi 1:2
Slujitorii lui i-au zis: ’Să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să- l îngrijească, şi să se culce la sînul tău; şi domnul meu împăratul se va încălzi.’

Apocalipsa 16:16
Duhurile cele rele i-au strîns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.

Isaia 34:14
Fiarele din pustie se vor întîlni acolo cu cînii sălbatici, şi ţapii păroşi se vor chema unii pe alţii. Acolo îşi va avea locuinţa năluca nopţii, şi îşi va găsi un loc de odihnă.

Matei 22:37
Isus i- a răspuns: ’Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.’

Marcu 3:1-6
[1] Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mîna uscată.[2] Ei pîndeau pe Isus să vadă dacă- l va vindeca în ziua Sabatului, ca să- L poată învinui.[3] Şi Isus a zis omului, care avea mîna uscată: ’Scoală-te, şi stai la mijloc!’[4] Apoi le- a zis: ’Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viaţa cuiva sau s'o pierzi?’ Dar ei tăceau.[5] Atunci, rotindu-Şi privirile cu mînie peste ei, şi mîhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: ’Întinde-ţi mîna!’ El a întins- o, şi mîna i s'a făcut sănătoasă.[6] Fariseii au ieşit afară, şi s'au sfătuit îndată cu Irodianii cum să- L piardă.

Marcu 10:46-52
[46] Au ajuns la Ierihon. Şi pe cînd ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lîngă drum, şi cerea de milă.[47] El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: ’Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!’[48] Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: ’Fiul lui David, ai milă de mine!’[49] Isus S'a oprit, şi a zis: ’Chemaţi- l!’ Au chemat pe orb, şi i-au zis: ’Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.’[50] Orbul şi- a aruncat haina; a sărit, şi a venit la Isus.[51] Isus a luat cuvîntul, şi i- a zis: ’Ce vrei să-ţi fac?’ ’Rabuni,’ I- a răspuns orbul, ’să capăt vederea.’[52] Şi Isus i- a zis: ’Du-te, credinţa ta te- a mîntuit.’ Îndată orbul şi- a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus.

Daniel 1:7
Căpetenia famenilor dregători le- a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i- a pus numele Beltşaţar, lui Hanania Şadrac, lui Mişael Meşac, şi lui Azaria Abed-Nego.

Judecători 4:6
Ea a trimes să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i- a zis: ’Iată porunca pe care a dat- o Domnul, Dumnezeul lui Israel: , Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon;

2 Regi 19:37
Şi, pe cînd se închina în casa dumnezeului său Nisroc, Adramelec şi Şareţer, fiii săi, l-au ucis cu sabia, şi au fugit în ţara Ararat. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Esar-Hadon.

Ezechiel 23:4
Cea mai mare se chema Ohola, şi sora ei Oholiba. Erau ale Mele, şi au născut fii şi fiice.’ Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.

Ieremia 1:1
Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin.

Geneza 10:22
Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.

Ezra 4:7
Şi pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel, şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul Perşilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi tălmăcită în limba aramaică.

Matei 10:3
Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;

Faptele Apostolilor 2:9
Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,

Levitic 11:5
Să nu mîncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n'are unghia despicată: să- l priviţi ca necurat.

Ecleziast 1:1
Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.

Exod 30:34
Domnul a zis lui Moise: ’Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, şi tămîie curată, în aceeaş măsură.

Iov 9:9
El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele, şi stelele din ţinuturile de miazăzi.

Faptele Apostolilor 6:5
Vorbirea aceasta a plăcut întregei adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfînt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.

Apocalipsa 1:11
care zicea: ’Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într- o carte, şi trimete- o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.’

1 Regi 8:13
Eu am zidit o casă care va fi locuinţa Ta, un loc unde vei locui pe vecie!’

Marcu 3:23
Isus i- a chemat la El, şi le- a zis, în pilde: ’Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?

Iosua 24:15
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Rîu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cît despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului’.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University