A A A A A

Ingeri si Demoni: [Îngerii]


Geneza 2:1
Astfel au fost sfîrşite cerurile şi pămîntul, şi toată oştirea lor.

Coloseni 1:16
Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Iov 38:1-7
[1] Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis:[2] ’Cine este celce Îmi întunecă planurile, prin cuvîntări fără pricepere?[3] Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.[4] Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune, dacă ai pricepere.[5] Cine i- a hotărît măsurile, ştii? Sau cine a întins frînghia de măsurat peste el?[6] Pe ce sînt sprijinite temeliile lui? Sau cine i- a pus piatra din capul unghiului,[7] atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie, şi cînd toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

Luca 20:35-36
[35] dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita.[36] Pentrucă nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

Apocalipsa 4:8
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea cîte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinlăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: ’Sfînt, Sfînt, Sfînt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’

Matei 22:30
Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.

2 Samuel 14:17
Roaba ta a zis: , Cuvîntul domnului meu împăratul să-mi dea odihnă. Căci domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele şi răul. Şi Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine.’

Luca 15:10
Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.’

Apocalipsa 14:6
Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentruca s'o vestească locuitorilor pămîntului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.

Iov 4:15-18
[15] Un duh a trecut pe lîngă mine... Tot părul mi s'a sbîrlit ca ariciul...[16] Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:[17] ’Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l- a făcut?[18] Dacă n'are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,

Isaia 14:12-14
[12] Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pămînt, tu, biruitorul neamurilor![13] Tu ziceai în inima ta: , Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei;[14] mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.`

Iuda 1:6
El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri vecinice, în întunerec, pe îngerii cari nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.

1 Petru 3:21-22
[21] Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,[22] care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpînirile şi puterile.

1 Petru 1:12
Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească.

Evrei 12:22
Ci v'aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,

Apocalipsa 5:11-12
[11] M'am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrînilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.[12] Ei ziceau cu glas tare: ’Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!’

Psalmi 78:25-49
[25] Au mîncat cu toţii pînea celor mari, şi le- a trimes mîncare să se sature.[26] A pus să sufle în ceruri vîntul de răsărit, şi a adus, prin puterea Lui, vîntul de miazăzi.[27] A plouat peste ei carne ca pulberea, şi păsări înaripate, cît nisipul mării;[28] le- a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, dejur împrejurul locuinţelor lor.[29] Ei au mîncat şi s'au săturat din destul: Dumnezeu le- a dat ce doriseră.[30] Dar n'apucaseră să-şi stîmpere bine pofta, mîncarea le era încă în gură,[31] cînd s'a stîrnit mînia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei, şi a doborît pe tinerii lui Israel.[32] Cu toate acestea, ei n'au încetat să păcătuiască, şi n'au crezut în minunile Lui.[33] De aceea, El le- a curmat zilele ca o suflare, le- a curmat anii printr'un sfîrşit năpraznic.[34] Cînd îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu;[35] îşi aduceau aminte că Dumnezeu este Stînca lor, şi că Dumnezeul Autoputernic este Izbăvitorul lor.[36] Dar Îl înşelau cu gura, şi- L minţeau cu limba.[37] Inima nu le era tare faţă de El, şi nu erau credincioşi legămîntului Său.[38] Totuş, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte de multe ori mînia şi nu dă drumul întregei Lui urgii.[39] El Şi- a adus deci aminte că ei nu erau decît carne, o suflare care trece şi nu se mai întoarce.[40] Decîteori s'au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie! Decîteori L-au mîniat ei în pustietate![41] Da, n'au încetat să ispitească pe Dumnezeu, şi să întărîte pe Sfîntul lui Israel.[42] Nu şi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua, cînd i- a izbăvit de vrăjmaş,[43] de minunile, pe cari le- a făcut în Egipt, şi de semnele Lui minunate din cîmpia Ţoan.[44] Cum le- a prefăcut rîurile în sînge, şi n'au putut să bea din apele lor.[45] Cum a trimes împotriva lor nişte muşte otrăvitoare, cari i-au mîncat, şi broaşte, cari i-au nimicit.[46] Cum le- a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor.[47] Cum le- a prăpădit viile, bătîndu-le cu piatră, şi smochinii din Egipt cu grindină.[48] Cum le- a lăsat vitele pradă grindinei, şi turmele pradă focului cerului.[49] El Şi- a aruncat împotriva lor mînia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.

Psalmi 91:11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;

Psalmi 103:20
Binecuvîntaţi pe Domnul, îngerii Lui, cari sînteţi tari în putere, cari împliniţi poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvîntului Lui.

Matei 4:6-11
[6] şi I- a zis: ’Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: , El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’[7] ’De asemenea este scris’, a zis Iisus: ’Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.’[8] Diavolul L- a dus apoi pe un munte foarte înalt, I- a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I- a zis:[9] ’Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pămînt şi Te vei închina mie.’[10] ’Pleacă, Satano’, i- a răspuns Isus. ’Căci este scris: , Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să- I slujeşti.’[11] Atunci diavolul L- a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri, şi au început să- I slujească.

Matei 16:27
Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Matei 18:10
Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 24:31-35
[31] El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.[32] Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.[33] Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.[34] Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.[35] Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Luca 4:10
căci este scris: ’El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;’

Ioan 20:11-12
[11] Dar Maria şedea afară lîngă mormînt, şi plîngea. Pe cînd plîngea s'a plecat să se uite în mormînt.[12] Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.

Coloseni 2:18
Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcîndu-şi voia lui însuş printr'o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe cari nu le- a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti,

Evrei 1:14
Nu sînt oare toţi duhuri slujitoare trimese să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mîntuirea?

Evrei 2:6-13
[6] Ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ’Ce este omul, ca să-Ţi aduci amine de el, sau fiul omului, ca să- l cercetezi?[7] L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mînilor Tale:[8] toate le-ai supus supt picioarele lui.’ În adevăr, dacă i- a supus toate, nu i- a lăsat nimic nesupus. Totuş, acum, încă nu vedem că toate îi sînt supuse.[9] Dar pe Acela, care a fost făcut’ pentru puţină vreme mai pe jos decît îngerii’, adică pe Isus, Îl vedem’ încununat cu slavă şi cu cinste’, din pricina morţii, pe care a suferit- o; pentruca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.[10] Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sînt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă, să desăvîrşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mîntuirii lor.[11] Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sînt sfinţiţi, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu- I este ruşine să- i numească’ fraţi’,[12] cînd zice: ’Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cînta lauda în mijlocul adunării.’[13] Şi iarăş: ’Îmi voi pune încrederea în El.’ Şi în alt loc: ’Iată-Mă, Eu şi copiii, pe cari Mi i- a dat Dumnezeu!’

Evrei 13:2
Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.

2 Petru 2:4
Căci dacă n'a cruţat Dumnezeu pe îngerii cari au păcătuit, ci i- a aruncat în Adînc, unde stau înconjuraţi de întunerec, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University