A A A A A

Ingeri si Demoni: [Îngerii]


Geneza 2:1
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.

Coloseni 1:16
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Iov 38:1-7
[1] Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:[2] "Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?[3] Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.[4] Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.[5] Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?[6] Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,[7] atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?

Luca 20:35-36
[35] Fakat ahirette diriltilmeye lâyık görülenler evlenmez, evlendirilmez.[36] Böyleleri artık ölmez; melek gibidirler. Ölümden dirildikleri için onlar Allah’ın evlatlarıdır.

Apocalipsa 4:8
Dört mahlûkun her birinin altışar kanadı vardı. Her yanları, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar: “Mukaddes, mukaddes, mukaddestir, ezelden ebede kadar var olan kadir Rab Allah!”

Matei 22:30
Ahirette insanlar evlenmez. Cennetteki melekler gibidirler.

Luca 15:10
Aynı şekilde, size diyorum, bir tek günahkâr tövbe ettiğinde Allah’ın melekleri sevinir.”

Apocalipsa 14:6
Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuzdurlar.

Iuda 1:6
Yetkilerinin sınırları içinde kalmayan melekleri de büyük hesap gününe kadar çözülmez zincirlerle bağladı, karanlığa hapsetti. Çünkü kendilerine tahsis edilen yeri terk ettiler.

1 Petru 3:21-22
[21] Tufanın suyu vaftize işaret eder. Vaftiz bedenimizi kirden temizlemek için değildir. Allah’a yönelen temiz bir vicdanın taahhüdüdür. Mesih’in dirilişi sayesinde vaftizle kurtuluşa erersiniz.[22] Dirilen Mesih arşa çıktı; şimdi Allah’ın sağında oturmaktadır. Bütün melekler, semavî yetkiler ve kudretler O’na tâbi kılınmıştır.

1 Petru 1:12
Şimdi size de iletilen bilgilerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu bilgileri size kurtuluş müjdesini verenler ilettiler. Onlar semadan gönderilen Mukaddes Ruh’un kuvvetiyle vazediyorlar. Melekler bile bu hakikatleri yakından görmeye büyük hasret duyarlar.

Evrei 12:22
Siz ise Siyon Dağı’na, ebedî Allah’ın şehri semavî Kudüs’e yaklaştınız. Bayram sevinci içindeki binlerce meleğe katıldınız.

Apocalipsa 5:11-12
[11] Sonra tahtın, mahlûkların ve ihtiyarların etrafında çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi.[12] Yüksek sesle şöyle diyorlardı: “Kudret, servet, hikmet, kuvvet, boğazlanmış Kuzu’ya aittir. O hürmete, izzete ve hamda lâyıktır.”

Matei 4:6-11
[6] İsa’ya şöyle dedi: “Eğer Allah’ın semavî Oğlu’ysan kendini aşağı at, çünkü Zebur’da şöyle yazılmıştır: ‘Allah meleklerine emredecek; onlar seni elleriyle tutacaklar, ayağın taşa bile çarpmayacak.’”[7] İsa cevap verdi: “Tevrat’ta şöyle yazılmıştır: ‘Rab Allahın’ı imtihan etme.’[8] Bundan sonra İblis, İsa’yı çok yüksek bir dağın zirvesine çıkardı. O’na dünyanın bütün ülkelerini ve ihtişamını gösterdi.[9] İsa’ya, “Eğer eğilip bana secde edersen bütün bunları sana vereceğim” dedi.[10] İsa, “Defol, Şeytan!” dedi, “Tevrat’ta şöyle yazılmıştır: ‘Yalnız Rab Allahın’a secde et, yalnız O’na kulluk et!’”[11] O zaman İblis, İsa’nın yanından ayrıldı. Melekler gelip İsa’ya hizmet ettiler.

Matei 16:27
İnsanoğlu olarak ben meleklerimle birlikte semavî Babam’ın ihtişamı içinde tekrar geleceğim; o zaman herkese, yaptıklarının hesabını soracağım.

Matei 18:10
“Peşimden gelen bu mütevazı insanlardan herhangi birini hor görmemeye dikkat edin! Size şunu söyleyeyim, cennette onlara hizmet etmek için seçilmiş melekler vardır. Bu melekler semavî Babam’ın huzuruna her zaman çıkarlar.

Matei 24:31-35
[31] İnsanoğlu, güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler, O’nun seçtiklerini göğün bir ucundan diğerine kadar, dünyanın dört bir yanından toplayacaklar.[32] “İncir ağacından ders alın. Dalları yeşillenip yapraklanınca yaz mevsiminin yaklaştığını anlarsınız.[33] Aynı şekilde, bütün bu olayları gördüğünüz zaman, bilin ki Semavî Hükümranlık yaklaştı, kapıdadır.[34] Emin olun, bütün bu şeyler olmadan bu nesil yok olmayacak.[35] Yer ve gök ortadan kalkacak, fakat benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Luca 4:10
Çünkü Zebur’da şöyle yazılmıştır: ‘Allah meleklerine emredecek, onlar seni koruyacaklar.’

Ioan 20:11-12
[11] Ama Meryem mezarın önünde durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı.[12] Orada, beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Meleklerden biri İsa’nın ölüsünün daha önce yatırılmış olduğu yerin başucunda, diğeri ise ayakucunda oturuyordu.

Coloseni 2:18
Çileciliğin ya da meleklere ibadet etmenin meraklısı olan hiç kimse sizi ebedî mükâfatınızdan mahrum etmesin. Böyleleri hep gördükleri düşlerden söz edip dururlar; insanî düşünceleriyle boş yere böbürlenirler.

Evrei 1:14
Melekler, kurtuluşa kavuşacak insanlara hizmet etmek için gönderilen vazifeli ruhlardır.

Evrei 2:6-13
[6] Zebur’da şöyle deniyor: “Ya Rab, insan nedir ki, onu anasın? İnsanoğlu nedir ki, ona ilgi gösteresin?[7] Onu kısa bir süre meleklerden aşağı kıldın, başını izzet ve hürmetle taçlandırdın.[8] Her şeyi ayaklarının altına serdin. Her şeyi ona tâbi kıldın.” Allah her şeyi insana tâbi kıldı demek, insana tâbi olmayan hiçbir şey bırakmadı demektir. Yine de her şeyin insana tâbi kılındığını henüz görmüyoruz.[9] Ancak İsa’yı görüyoruz. O, “kısa bir süre için meleklerden aşağı” kılındı. Böylece Allah’ın lütfu uğruna herkes için ölümü tattı, acı çekip öldü. Bu sebeple Allah O’na “izzet ve hürmet” tacını giydirdi.[10] Her şeyi Allah yarattı, her şey O’nun kudretiyle varlığını sürdürür. O birçok insanı İsa’nın çarmıhta çektiği elemler sayesinde kurtuluşa kavuşturdu. Böylelikle kurtuluşun öncüsü olan İsa’yı kemale erdirdi.[11] İnsanları takdis eden İsa’dır. Hem O hem de O’nun takdis ettiği kişiler aynı semavî Baba’ya aittir. Bu sebeple İsa onlara “kardeşlerim” diye hitap etmekten utanmaz.[12] İsa şöyle der: “Semavî Baba, ismini kardeşlerime ilan edeceğim. Cemaatte sana ilahilerle hamt edeceğim.”[13] Ve şöyle ekler: “Ben Allah’a güveneceğim.” Ve yine, “İşte ben ve Allah’ın bana verdiği evlâtlar” der.

Evrei 13:2
Her zaman misafirperver olun. Bazıları bu sayede bilmeden melekleri misafir ettiler.

2 Petru 2:4
Allah günah işleyen melekleri bile esirgemedi. Onları cehennemin dibine atıp karanlıkta zincire vurdu. Hesap gününe kadar orada hapis kalacaklar.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info