A A A A A

Adiţional: [Inimă frântă]


1 Corinteni 13:7
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

1 Petru 5:7
Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

1 Samuel 16:7
Şi Domnul a zis lui Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă."

2 Corinteni 5:7
pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. –

2 Corinteni 12:9
Şi El mi-a zis: "Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită." Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Evrei 13:5
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: "Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi."

Isaia 6:1
În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul.

Isaia 41:10
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare."

Isaia 57:15
Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: "Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

Ieremia 29:11
Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Ioan 3:16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 12:40
"Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec."

Ioan 14:1
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.

Ioan 14:27
Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Ioan 16:33
V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea."

Luca 24:38
Dar El le-a zis: "Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?

Marcu 11:23
Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: "Ridică-te şi aruncă-te în mare", şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.

Matei 5:8
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 11:28
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Proverbe 3:5
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Psalmi 34:18
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

Psalmi 51:17
Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.

Psalmi 55:22
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

Psalmi 147:3
tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

Apocalipsa 21:4
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."

Romani 8:28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Romani 12:2
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Proverbe 4:23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Proverbe 3:5-6
[5] Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta![6] Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

1 Corinteni 6:19-20
[19] Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?[20] Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Filipeni 4:6-7
[6] Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.[7] Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Matei 11:28-30
[28] Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.[29] Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.[30] Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară."

Psalmi 34:1-22
[1] (Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.[2] Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.[3] Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui![4] Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.[5] Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.[6] Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.[7] Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.[8] Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El![9] Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El![10] Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.[11] Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.[12] Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?[13] Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare![14] Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea![15] Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.[16] Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.[17] Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.[18] Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.[19] De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.[20] Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.[21] Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.[22] Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania