A A A A A

Sins: [Gossip]


2 Korinťanenge 12:20
Ke mange dar ke či arakhav tumen, kana aresava, sar me kamavas, ai ke či arakhen man tume sar tume kamen. Dar mange ke me arakhav čingara, žaluzia, xoli, mangimos peske, prasaimos, pupuimos, barimos ai buntuimos.

Efežanenge 4:29
Te na anklel anda tumaro mui či jekh vorba nasul, numa feri uni laše vorbi, te vazden ai te den jekh mištimos kudalenge kai ašunen.

Jakob 1:26
Te si varekon ke gindil ke patial, bi te ninkerel peski šib phangli, numa kai kerniol pesko ilo, o patiamos kudale manušesko si intaino.

Jakob 4:11
Na den duma nasul jekh pa kavreste, phralale. Kudo kai del duma nasul pa jekh phral, vai kai del kris peske phrales, del duma nasul pa o zakono ai del kris o zakono. Eta, te desa tu kris o zakono, tu či les sama o zakono, numa tu san krisinitori.

1 Timoteoske 5:13-14
[13] Kudala, sikion te žian kher kherestar; numa so si mai nasul, den duma ai či keren khanči, phenen so či trubul te phenen.[14] Me kamav ke le ternia t'ansurin pe, ke t'aven len glati, ke te porončin pe pengo kher, ke te na den ka o dušmano te phenel nasul pa amende;

1 Timoteoske 3:9-11
[9] te garaven e čudenia le patiamaski ande jekh godji vuži.[10] Te zumaven len angla savořende, ai atunči, te nai pe lende či jekh doš te keren pengi ministeria.[11] Lenge řomnia, sa jekh fialo, trubul t'aven pativalia, triazi, te na bulguin, te na pen, čače ande sa le dieli.

Rimanenge 1:29-32
[29] Pherde sako diela bi-krisako, nasulimos, xanžalimos, kurvetsia pherde žaluzia, mudarimata, čingarimata, xitria, xoxaimos, maren mui,[30] phenen nasul jekh pa jekh avreske; si dušmaia le Devleske, ai barimatange; prasan, luvudin pe. Zumaven te keren sa mai nasul, buntuin-pe pe penge niamuri.[31] Nai len godji, nai len čačimos, nai len ilo, nai len mila.[32] Ai, makar ke žianen ke e kris le Devleski phenel ke trubul te aven mudarde kudala kai keren kasave dieli, na ke ferdi von keren kadia, numa ažutin kudalen kai keren kudala dieli.

Titoske 2:2-5
[2] Phen ke le phure, trubul te bešen striazo, pativale, kovle, svintsi ande o patiamos, ande e mila, ande o ažiukerimos.[3] Phen ke le phuria, trubul vi von te phiraven pe sar trubul o svintsimos, te na den duma intaino, te na pen mol; ke trubun von te sikiaren mišto,[4] Te si te sikiaren le ternia žiuvlian t'avel lenge drago lenge řom ai lenge glati,[5] te ninkeren pe, pativalia, te len sama katar e butji le khereski, laše, t'ašunen o mui penge řomengo, eta ke e vorba le Devleski te na prasan la.

Rimanenge 1:28-32
[28] Sar von či kamle te žianen le Devles, o Del muklias le t'aven šiudine sar von kamen, te keren dieli kai nai mišto.[29] Pherde sako diela bi-krisako, nasulimos, xanžalimos, kurvetsia pherde žaluzia, mudarimata, čingarimata, xitria, xoxaimos, maren mui,[30] phenen nasul jekh pa jekh avreske; si dušmaia le Devleske, ai barimatange; prasan, luvudin pe. Zumaven te keren sa mai nasul, buntuin-pe pe penge niamuri.[31] Nai len godji, nai len čačimos, nai len ilo, nai len mila.[32] Ai, makar ke žianen ke e kris le Devleski phenel ke trubul te aven mudarde kudala kai keren kasave dieli, na ke ferdi von keren kadia, numa ažutin kudalen kai keren kudala dieli.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004