A A A A A

Sins: [Fornication]


1 Korinťanenge 5:1
Ašunas ke phenen pa tumende sakda ke si maškar tumende kurvetsia, ai jekh kasavi kurvetsia kai inke nai ka kudala kai či patian; kadia griatsa ke jekh anda tumende si les e řomni leske dadeski.

1 Korinťanenge 6:13
Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.

1 Korinťanenge 7:2
Numa, te las sama te na avel e kurvetsia, ke sako t'avel les leski řomni, ai ke sako řomni t'avel la lako řom.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Jan 1:9
Te puřisaras ame amare bezexa, vo si čačo ai vorta te jertil amenge, ai te vužarel ame anda sako žiungalimos.

Kološanenge 3:5
Keren te meren le kotora kai si phuviake, sar e kurvetsia, o marimos, so kamel o mas, le ginduri nasul, ai o xanžvalimos (kai si sar vobrazi kai patian ande le).

Efežanenge 5:3
Ke e kurvetsia, o bi-vužio, ai o xanžvalimos te na inke t'aven phende maškar tumende, kadia či trubul le svintson.

Židenge 13:4
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

Matuš 5:32
Numa me, phenav tumenge ke kudo kai mukel peska řomnia, ferdi te na ke dias pes pe o lažiav, kerel ke aresli kurva, ai kudo kai lel jekha řomnia šiudinia kerel jekh kurvetsia.

Matuš 19:9
Numa me phenav tumenge ke kudo kai del palpale peska řomnia, ferdi te na dias les pe o lažiav, ai kai lel jekha kavria, kerel jekh kurvetsia.

Zjaveňie 21:8
Numa le darane, kudala kai či patian, le vuřitsi, le mudarimaske, le kurvaria, le drabarne, kudala kai si lenge drago le staturi, ai sa le xoxamne, lengi partia avela ande e balta phabardi la jagaki kai phabol o sulfuro. Kudia si e duito martia.

Rimanenge 12:1-2
[1] Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.[2] Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Jan 8:41-42
[41] Tume keren le butia tumare dadeske. Von phenen leske: Ame či sam mastevi kai či prinžiaras amare daden; amen si ferdi jekh Dad, o Del.[42] O Jesus phenel lenge: Te avilinosas o Del tumaro Dad, tume sas te kamen man, ke me anda o Del anklistem ai ke me avav; me či avilem anda mande, numa vo tradias man.

1 Tesaloničanenge 4:3-4
[3] So o Del kamel, si tumaro svintsimos; si ke te len tume sama katar e kurvetsia;[4] ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,

1 Korinťanenge 6:9-20
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.[12] Sa si mange slobodo, numa sa či trubul man; sa si mange slobodo, numa či mukav ma t'avav sluga khančeske.[13] Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.[14] Ai o Del, kai živindisardias le Bares, živindila ame katar peski zor.[15] Či žianen tume ke tumaro stato si kotora le Kristoske? Lava me kotora katar o Kristo, te kerav lensa kotora jekha kurvake?[16] Dur kothar! Či žianen tume ke kudo kai astardiol ka jekh kurva si jekh stato lasa? Ke, si phendo, le dui avena ferdi jekh mas.[17] Numa kudo kai astardiol ka o Baro si lesa ferdi jekh duxo.[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

Galaťanenge 5:19-21
[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

Marek 7:20-23
[20] Vo mai phenel: So anklel avri anda o manuš, kudo si kai mahril le manušes.[21] Ke si andral, si anda o ilo le manušengo, ke anklen avri le nasul ginduri, le lažaimata, le čorimata, le mudarimata,[22] le kurvimata, le xanžalimata, le bengimata žiungalimaske, o athaimos kai diliarel, le žiungalimata, o dikhimos kai kamel te lel le kavrenge dieli, le barimata, o traio ande o dilimos.[23] Sa kudala dieli nasul anklen avri de andral, ai mahril le manušes.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004