A A A A A

Sins: [Cursing]


Kološanenge 3:8
Numa akana, muken tele sa kudala dieli, muken e xoli, na mesain tumen sar le žigeni, muken o nasulimos, o prasaimos ai le vorbi žiungale kai šai anklen anda tumaro mui.

Kološanenge 4:6
Ke tumari vorba t'avel sakda lasa o mištimos, thon pe late o guglimos, eta tume te keren te žianen sar te den palpale sakones.

Efežanenge 4:29
Te na anklel anda tumaro mui či jekh vorba nasul, numa feri uni laše vorbi, te vazden ai te den jekh mištimos kudalenge kai ašunen.

Efežanenge 5:4
Ke te na ašunen či vorbi kai nai laše, či divano dilo, či asaimos, dieli kai si kaver fialo sar o mištimos; ke t'ašunen mai mišto dragosti.

Jakob 1:26
Te si varekon ke gindil ke patial, bi te ninkerel peski šib phangli, numa kai kerniol pesko ilo, o patiamos kudale manušesko si intaino.

Jakob 3:10
Anda sa kudo mui anklel avri o svintsimos ai e armai. Či trubul, muře phralale, t'avel kadia.

Jakob ൩:൫-൧൨
[൫] Sa kadia, e šib si jekh tsinořo kotor ai voi luvudil pe anda bare dieli. Eta, sar jekh tsinoři jag šai del pařa jekh baro veš![൬] E šib vi voi si jekh jag; si e lumia e bezexali. E šib si thodini maškar amaro stato, mahril sa o stato, ai del pařa sa o traio la pařasa kai avel katar o nasulimos.[൭] Sako fialo žigeni ai čiriklia, le sapa ai le maše, si sikiarde ai sas sikiarde katar le manuš;[൮] numa e šib, či jekh manuš naštil te sikiarel la; si nasul ai naštil te sikiarel la; voi si pherdo velino merimasko.[൯] Latar ame svintsisaras le Bares amaro Dad, ai latar ame das armaia le manušen kai si kerde sar o vobrazo le Devlesko.[൧൦] Anda sa kudo mui anklel avri o svintsimos ai e armai. Či trubul, muře phralale, t'avel kadia.[൧൧] O paiořo kai vulel anda jekh than či del o pai guglo ai o pai kerko.[൧൨] Jekh figa, muře phralale, naštil del voi maslini, vai jekh rez naštil del figi? Anda o pai lonalo naštil te del pai guglo.

Lukaš 6:28
Svintson kudalen kai den tumen armaia, řudjin kudalenge kai maren tumen.

Matuš 5:22
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai xoliavol pe pesko phral trubul t'avel dino strafo katar le krisinitoria; kudo kai phenela peske phraleske: «Prosto!» trubul t'avel dino strafo katar e bari kris; ai ke kudo kai phenela leske: «Dilo!» trubul t'avel dino strafo katar e jag le merimaski.

1 Peter 3:10
Te si varekon, čačes, te kamel o traio Ai t'avel les diesa veseli, Te lel sama peski šib katar o nasulimos Ai peske vuš katar le vorbi xoxamne,

Matuš 15:11
Nai so den ande o mui ke mahril le manušes; numa sogodi anklel anda lesko mui, kudo mahril le manušes.

Rimanenge 12:14
Svintson kudalen kai maren tumen, svintson ai na den armaia.

Matuš 15:10-11
[10] Akhardias vo peste o narodo, vo phenel leske: Ašunen, ai hatiaren.[11] Nai so den ande o mui ke mahril le manušes; numa sogodi anklel anda lesko mui, kudo mahril le manušes.

Jakob 3:8-10
[8] numa e šib, či jekh manuš naštil te sikiarel la; si nasul ai naštil te sikiarel la; voi si pherdo velino merimasko.[9] Latar ame svintsisaras le Bares amaro Dad, ai latar ame das armaia le manušen kai si kerde sar o vobrazo le Devlesko.[10] Anda sa kudo mui anklel avri o svintsimos ai e armai. Či trubul, muře phralale, t'avel kadia.

Matuš 15:18-20
[18] Numa so anklel anda o mui avel anda o ilo, ai kudo si kai mahril le manušes.[19] Ke si anda o ilo ke aven le nasul ginduri, le mudarimata, le kurvimata, le lažaimata, le čorimata, le xoxaimata ai le pupuimata.[20] Eta le dieli kai mahrin le manušes; numa te xas bi te xalaves le vast, či mahril le manušes.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004