A A A A A

Sins: [Adultery]


1 Korinťanenge 6:18
Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.

Židenge 13:4
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

Jakob 4:17
Kudo kadia kai žianel so si te kerel, ai kai či kerel, kerel jekh bezex.

1 Jan 1:9
Te puřisaras ame amare bezexa, vo si čačo ai vorta te jertil amenge, ai te vužarel ame anda sako žiungalimos.

Lukaš 16:18
Kon-godi mukel peska řomnia ai lel jekha avria kerel jekh kurvetsia, ai kon-godi lel jekha řomnia mukli katar pesko řom kerel jekh kurvetsia.

Matuš 19:9
Numa me phenav tumenge ke kudo kai del palpale peska řomnia, ferdi te na dias les pe o lažiav, ai kai lel jekha kavria, kerel jekh kurvetsia.

Rimanenge 7:2-3
[2] Kadia, jekh žiuvli ansurime si phangli katar o zakono ka pesko řom sode-godi vo si živindo; numa te o řom merel, voi si skipime katar o zakono kai phanglias la ka pesko řom.[3] T'avel kadia, kana sas živindo lako řom, voi aresel řomni jekh kaver manušeske, la akharena la kurva; numa te mulo o řom, manai pe late zakono, kadia voi nai kurva kana aresel řomni jekh kavreski.

Marek 10:11-12
[11] Vo phenel lenge: Kudo kai tradel peska řomnia ai lel kavria, kerel jekh kurvetsia karing late;[12] ai t'avela jekh žiuvli ke mukel peske řomes ai lel kavres, voi kerel jekh kurvetsia.

Matuš 5:27-32
[27] Tume ašundian ke sas phendo: Tu či keresa kurvetsia.[28] Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.[29] T'avela tjiri jakh e čači ke šai peravel tu, ankalav la avri ai šiude la dur tutar; ke mai mišto avela tuke ke jekh jakh ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.[30] Ai t'avela tjiro vast o čačo ke šai peravel tu, šin les ai šiude les dur tutar: ke mai mišto avela tuke ke jekh vast ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.[31] Sas phendo: Ke kudo kai del palpale peska řomnia te del la jekh lil ke muklias la.[32] Numa me, phenav tumenge ke kudo kai mukel peska řomnia, ferdi te na ke dias pes pe o lažiav, kerel ke aresli kurva, ai kudo kai lel jekha řomnia šiudinia kerel jekh kurvetsia.

1 Korinťanenge 6:9-16
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.[12] Sa si mange slobodo, numa sa či trubul man; sa si mange slobodo, numa či mukav ma t'avav sluga khančeske.[13] Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.[14] Ai o Del, kai živindisardias le Bares, živindila ame katar peski zor.[15] Či žianen tume ke tumaro stato si kotora le Kristoske? Lava me kotora katar o Kristo, te kerav lensa kotora jekha kurvake?[16] Dur kothar! Či žianen tume ke kudo kai astardiol ka jekh kurva si jekh stato lasa? Ke, si phendo, le dui avena ferdi jekh mas.

Lukaš 18:18-20
[18] Jekh birevo pušel katar o Jesus, ai phenel: Lašio rabi, so trubul me te kerav t'avel ma o traio pe sakda?[19] O Jesus del les palpale: Sostar akhares ma tu lašio? Si lašio o Del ferdi.[20] Tu žianes le poronki: Tu či keresa kurvetsia; tu či mudaresa; tu či čoresa; tu či phenesa khanči falšo; de pativ tjire dades ai tjira da.

1 Tesaloničanenge 4:3-5
[3] So o Del kamel, si tumaro svintsimos; si ke te len tume sama katar e kurvetsia;[4] ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,[5] bi te del opral pe leste o nasul kai kamel, sar keren kudala kai či žianen le Devles;

Marek 7:20-23
[20] Vo mai phenel: So anklel avri anda o manuš, kudo si kai mahril le manušes.[21] Ke si andral, si anda o ilo le manušengo, ke anklen avri le nasul ginduri, le lažaimata, le čorimata, le mudarimata,[22] le kurvimata, le xanžalimata, le bengimata žiungalimaske, o athaimos kai diliarel, le žiungalimata, o dikhimos kai kamel te lel le kavrenge dieli, le barimata, o traio ande o dilimos.[23] Sa kudala dieli nasul anklen avri de andral, ai mahril le manušes.

Matuš 15:17-20
[17] Či hatiardian tume ke sogodi xan žial ande le pořa, porme musai t'anklel avri?[18] Numa so anklel anda o mui avel anda o ilo, ai kudo si kai mahril le manušes.[19] Ke si anda o ilo ke aven le nasul ginduri, le mudarimata, le kurvimata, le lažaimata, le čorimata, le xoxaimata ai le pupuimata.[20] Eta le dieli kai mahrin le manušes; numa te xas bi te xalaves le vast, či mahril le manušes.

Jan 8:4-11
[4] von phenen leske: Birevo, kadia žiuvli line la sar kerel kurvetsia.[5] O Moše, ande o Zakono, dias amen ordina te mudaras la bařensa kasave žiuvlian; tu kadia, so phenes tu?[6] Von phenenas kudia te zumaven les, eta te thon pe leste beda. Numa o Jesus, bangilo, ramolas pe e phuv le naiesa.[7] Sar von mai pušenas lestar, vo uštilo ai phenel lenge: Ke kudo anda tumende kai nai les bezex šiudel o mai angluno bař pe late.[8] Ai vo pale bangilo, vo ramolas pe e phuv.[9] Kana von ašunde kudia, von geletar jekh pala kaver, de katar o mai phuro ži ka o mai paluno; ai o Jesus bešlo korkořo la žiuvliasa kai sas kothe maškaral.[10] Atunči vo uštilo, ai dikhel ferdi la žiuvlia; o Jesus phenel lake: Žiuvlio, kai le kudala kai thon beda pe tute? Nai khonik te den tu strafo?[11] Voi del palpale: Niči, Baria. Ai o Jesus phenel lake: Či me či dav tu strafo; žia, ai na mai ker bezex.

1 Korinťanenge 7:1-40
[1] Pe so si le dieli kai tume ramosardian mange, me gindiv ma ke mišto avela le manušeske te na asbal la žiuvlia.[2] Numa, te las sama te na avel e kurvetsia, ke sako t'avel les leski řomni, ai ke sako řomni t'avel la lako řom.[3] Ke o řom te del ka peski řomni so trubul la, ai ke e řomni te kerel sa kadia karing pesko řom.[4] E žiuvli nai voi bari pe pesko stato, numa lako řom, ai sa kadia, o řom nai vo baro pe pesko stato, numa si leski řomni.[5] Na muken tume jekh avrestar, te na avela pe jekh tsiřa vramia eta te žian te řudjin; porme žian palpale ande jekh than, daratar ke o Satan zumavel tume kai či ninkerdion.[6] Me phenav tumenge kadia t'avel mišto, či kerav me anda kadia jekh ordina.[7] Me kamlemas ke sa le manuš t'aven sar mande; numa sako si les katar o Del jekh so si lesko, jekh kadia, o kaver aver fialo.[8] Ka kudala kai nai ansurime ai ka le phivlia, me phenav ke mišto si te bešen sar mande.[9] Numa te naštin te ninkeren pe, ke t'ansurin pe; ke mai mišto te ansurin tume sar ke te phabon.[10] Ka kudala kai si ansurime, me dav ordina, na me, numa o Baro, ke e řomni te na žialtar katar o řom;[11] (te voi žialatar, ke voi te bešel bi te meritil pe vai te lašiardiol peske řomesa), ai ke o řom te na šiudel peska řomnia.[12] Le kavrenge, nai ke si o Baro, me sim kai phenav: Te si jekh phral ke si les jekh řomni kai či patial, ai ke voi kamel te bešel lesa, te na šiudel la;[13] ai t'avela jekh řomni ke si la jekh řom kai či patial, ai ke vo kamel te bešel lasa, te na šiudel peske řomes.[14] Ke o řom kai či patial si svintsime katar e řomni, ai e řomni kai či patial si svintsime katar o phral; aver fialo, tumare šiave či avena vuže, žikin akana von si svintsi.[15] T'avela kudo kai či patial ke hulavel pe, te hulavel pe; o phral vai e phei nai phangle anda kudia. O Del akhardias amen te traisaras ande e patia.[16] Ke so žianes tu, řomnio, te skipisa tu tjire řomes? Vai so žianes tu, řoma, te skipisa tjiria řomnia?[17] Ferdi, ke sako te phirel sar si e partia kai dias les o Baro, sar si akhardo katar o Del. Kadia si ke me dav ordina ka sa le khangeria.[18] Varekon si akhardo kana sas šindo, te bešel šindo; varekon si akhardo kana nas šindo, te na šinel pe.[19] Te aven šinde vai bi-šinde nai khanči, numa te len sama le poronki le Devleske si sa.[20] Ke sako te bešel sar sas kana sas akhardo.[21] San tu akhardo kana sanas řobo, na le tu sama; numa te daštis tu t'aves skipime, mai mišto t'avel tuke.[22] Ke o řobo kai si akhardo ande o Baro si jekh muklo katar o Baro; sa jekh fialo, o manuš slobodo kai si akhardo si jekh řobo le Kristosko.[23] Tume san kjinde pe jekh baro lov; te na aresen řoburi le manušenge.[24] Ke sako, phralale, bešel angla o Del sar vo sas kana sas akhardo.[25] So si pe le pativalia, nai ma ordina katar o Baro, numa phenav so gindiv ma, sar ke te lem katar o Baro mila t'avav čačo.[26] Eta so me gindiv ma ke si lašio, pala kadia vramia trudno; mišto avela jekhe manušeske te bešel kadia.[27] San tu phanglo ka jekh žiuvli, na rode te šines kudo phanglimos; či san tu phanglo ka jekh žiuvli, na rode jekha žiuvlia.[28] Te san tu ansurime, tu či kerdian bezexa; ai te si e pativali ke meritisaili, nai la bezex; numa kudala žene avela len bunto ande lengo mas, ai me kamavas te duriaras les tumendar.[29] Eta so me phenav, phralale, ke e vramia si skurto; ke de akanara kudala kai si le řomnia t'aven sar ke nai le,[30] kudala kai roven sar ke te na roven, kudala kai veselin pe sar ke te na veselin pe, kudala kai kjinen sar ke nai len khanči,[31] ai kudala kai len anda e lumia sar ke či len, ke o mui kadala lumiako nakhela.[32] Eta, me kamlemas te na daran či jekh fialo. Kudo kai nai ansurime lel sama le dieli le Bareske, sar t'avel drago le Bareske;[33] ai kudo kai si ansurime lel sama katar le dieli la lumiake, sar t'avel drago peska žiuvliake.[34] Nai sa jekh fialo e žiuvli ai e pativali: kudia kai nai meritime lel sama le dieli le Bareske, eta t'avel svinto ande o stato ai ande o duxo; ai kudia kai si meritime lel sama le dieli la lumiake, sar t'avel drago peske řomeske.[35] Me phenav kadia tumare mištimaske; nai t'astarav tumen ande e kletka, si te ningerav tumen ka o mištimos ai ka o vužimos t'astardion ka o Baro sar san.[36] Te si varekon ke dikhel sar jekh lažiav peska tomnime ke nakhli e vramia ai si vuže šei bari, ai ke musai te ansuril la, te kerel so vo kamel, vo či kerel bezex; ke ansuril la.[37] Numa kudo kai lias kudia zurales, bi te thon pe leste zor ai dias pe godji ande pesko ilo te na ansuril peska šeia kudo kerel mišto.[38] Kadia, kudo kai ansuril peska šeia kerel mišto, ai kudo kai či ansuril la kerel mai mišto.[39] Jekh řomni si phangli kana lako řom si živindo; numa te merela o řom, lake si slobodo te meritil pe kasa voi kamel; ferdi, t'avel ande o Baro.[40] Voi mai veselo avela, kadia, te bešel voi sar si, sar me phenav. Ai vi me, gindiv ma ke si ma o Duxo le Devlesko.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004