A A A A A

Sins: [Theft]


1 Korinťanenge 6:10
či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

1 Timoteoske 6:10
Ke o kamimos le lovesko si e vuna sa le nasulimastar; ai uni, kai si le kado kamimos, dine rigate dur katar o patiamos, ai von inke šiude pe ande but te rimon pe.

Efežanenge 4:28
Kudo kai čorelas te na mai čorel; numa mai mišto te kerel butji te kerel anda peske vast so si mišto, te šai del kudales kai trubul les.

Jan 10:10
O čor avel ferdi te čorel, te mudarel ai te phařavel; me avilem eta ke le bakroře t'avel le o traio, ai te bešen ande o but mištimos.

Lukaš 19:8
Numa o Zakeus, bešel angla o Baro, phenel leske: Eta, Baria, me dava le čořen dopaš anda so si ma, ai, te lem varikastar love athaimasa, dava les štar-var mai but.

Marek 10:19
Tu žianes le poronki: Tu či mudaresa; tu či keresa kurvetsia; tu či čoresa; tu či phenesa xoxaimos; tu či keresa nasulimos khanikaske; de pativ tjire dades ai tjira da.

Matuš 19:18
Save? phenel leske vo. Ai o Jesus del les palpale: Tu či mudaresa; tu či keresa kurvetsia; tu či čoresa; tu či xoxavesa.

Rimanenge 13:7
Den ka sako so si lesko: O pokjinimos kaske kames o pokjinimos, e dar kaske kames e dar, e pativ kaske tu kames e pativ.

Rimanenge 13:9
Čačes, le poronki: Tu či keresa kurvetsia, tu či mudaresa, tu či čoresa, tu či rodesa te les so si avresko, ai si te aven aver poronki, si ande kadia vorba: T'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004