A A A A A

Sins: [Procrastination]


1 Korinťanenge 14:40
Numa sa te kerdiol sar mai mišto ai ordinasa.

Galaťanenge 6:9
Te na mukas ame te na keras o mištimos; ke ame kjidasa kana avela e vramia, te na mukasa ame tele.

Židenge 12:11
Čačes si ke sako marimos miazol angla savořende jekh diela nekežime, ai na e veselia; numa del mai palal kudalenge kai sas kadia sikiarde jekh fruta kovli la krisaki.

Židenge 10:12
o Kristo, pala ke dias jekh sakrifiso pala le bezexa, vo bešel pe sakda pe e rig e čači le Devleski,

Jakob 4:17
Kudo kadia kai žianel so si te kerel, ai kai či kerel, kerel jekh bezex.

Jan 9:4
Trubul ame te keras, žikin si o dies, le butia kudaleske kai tradias man; e riat avel, kai khonik naštil te kerel butji.

Lukaš 12:35
Ke tumare prasti t'aven phangle, ai tumare lampasa dine jag.

Lukaš 12:40
Vi tume, arakhen tume, ke o Šiav le manušesko avela ka o časo kai tume či gindina.

Matuš 6:33
Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

Rimanenge 7:20-21
[20] Ai te si ke me kerav so či kamav, manai ke me kerav les, si akana e bezex kai si ande mande.[21] Me arakhav ande mande kako zakono: Kana me kamav te kerav o mištimos, me sim ferdi harniko te kerav o nasulimos.

Efežanenge 5:15-17
[15] Len tume sama sar tume keren, na sar le dile, numa sar le godiaver;[16] keren mištimos sako data kai šai daštin, ke le diesa si nasul.[17] Sa anda kudia te na aven prosti, numa te hatiaren so kamel o Baro.

Lukaš 9:59-62
[59] Vo phenel jekh avreske: Aidi mansa. Ai vo del palpale: Baria, muk ma angla savořende te žiav te angropov muře dades.[60] Numa o Jesus phenel leske: Muk le mulen t'angropon penge mule; ai tu, žia ta phen e amperetsia le Devleski.[61] Jekh kaver phenel: Me žiava tusa, Baria, numa muk ma angla savořende te žiav te lav mange pozdraimos katar kudala katar muřo kher.[62] O Jesus del les palpale: Kana varekon thol pe te phařavel e phuv ande o kimpo ai porme dikhel palpale, nai vužio ande e amperetsia le Devleski.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004