A A A A A

Sins: [Masturbation]


1 Korinťanenge 9:27
Numa me zurales ninkerav muřo stato ai kerav t'avel sar me kamav, daratar ke šai te šiuden vi man, pala ke dem duma le kavrenge.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Jan 2:16
Ke sogodi si ande e lumia, so kamel o mas, so kamen le jakha, ai le barimata le traioske, či avel katar o Dad, numa avel katar e lumia.

1 Peter 2:11
Muři draži, me mangav tumen, sar streia ai manuš kai phiren pe e phuv, te arakhen tumen katar so kamel tumaro mas statosko kai kerel o marimos pe o duxo.

1 Korinťanenge 6:18
Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.

2 Timoteoske 2:22
Naš dur katar le dilimata le ternimaske, ai rode e kris, o patiamos, e mila, e patia, kudalensa kai akharen le Bares jekhe ilesa vuže.

Galaťanenge 5:16
Me phenav kadia: Phiren sar si o Duxo, ai tume či kerena sar kamel o mas.

Rimanenge 8:6
Ai e dragostia katar o mas, si o merimos, žikin e dragostia katar o Duxo, si o traio ai e patia;

Rimanenge 13:14
Numa thon pe tumende sar tsalia o traio nevo ande o Jesus Kristo o Rai, ai na len sama katar o mas te kerel so vo kamel.

Jakob 1:13-14
[13] Ke khonik, kana si zumado, te na phenel: O Del si kai zumavel ma. Ke o Del naštil te avel zumado katar o nasul, ai vo či zumavel khanikas.[14] Numa sako si zumado kana si lino ai astardo katar so vo kamel.

Galaťanenge 5:19-21
[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

1 Korinťanenge 7:3-5
[3] Ke o řom te del ka peski řomni so trubul la, ai ke e řomni te kerel sa kadia karing pesko řom.[4] E žiuvli nai voi bari pe pesko stato, numa lako řom, ai sa kadia, o řom nai vo baro pe pesko stato, numa si leski řomni.[5] Na muken tume jekh avrestar, te na avela pe jekh tsiřa vramia eta te žian te řudjin; porme žian palpale ande jekh than, daratar ke o Satan zumavel tume kai či ninkerdion.

1 Tesaloničanenge 4:3-5
[3] So o Del kamel, si tumaro svintsimos; si ke te len tume sama katar e kurvetsia;[4] ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,[5] bi te del opral pe leste o nasul kai kamel, sar keren kudala kai či žianen le Devles;

Matuš 5:27-30
[27] Tume ašundian ke sas phendo: Tu či keresa kurvetsia.[28] Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.[29] T'avela tjiri jakh e čači ke šai peravel tu, ankalav la avri ai šiude la dur tutar; ke mai mišto avela tuke ke jekh jakh ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.[30] Ai t'avela tjiro vast o čačo ke šai peravel tu, šin les ai šiude les dur tutar: ke mai mišto avela tuke ke jekh vast ferdi anda tute xasavol, ai ke tjiro stato sa te na avel šiudino ande e jag le merimaski.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004