A A A A A

Sins: [Lust]


Matuš 5:28
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.

1 Korinťanenge 6:13
Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.

2 Timoteoske 2:22
Naš dur katar le dilimata le ternimaske, ai rode e kris, o patiamos, e mila, e patia, kudalensa kai akharen le Bares jekhe ilesa vuže.

1 Jan 2:16
Ke sogodi si ande e lumia, so kamel o mas, so kamen le jakha, ai le barimata le traioske, či avel katar o Dad, numa avel katar e lumia.

Galaťanenge 5:16
Me phenav kadia: Phiren sar si o Duxo, ai tume či kerena sar kamel o mas.

Rimanenge 8:6
Ai e dragostia katar o mas, si o merimos, žikin e dragostia katar o Duxo, si o traio ai e patia;

Jakob 1:14-15
[14] Numa sako si zumado kana si lino ai astardo katar so vo kamel.[15] Porme so kamel, kana si gata, del e bezex; ai e bezex, kana getol pe, del e martia.

Latin Clementine Bible 1598
Public Domain: Clementine Vulgate 1598