A A A A A

Sins: [Addiction]


1 Korinťanenge 10:13-14
[13] Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.[14] Sa anda kudia, muře kuč dragi, našen katar so nai le Devlesko.

1 Jan 2:16
Ke sogodi si ande e lumia, so kamel o mas, so kamen le jakha, ai le barimata le traioske, či avel katar o Dad, numa avel katar e lumia.

1 Korinťanenge 15:33
Te na šibin tume: le žiungale vortača rimon le laše dieli so keren.

Jakob 4:7
Muken tume le Devleske; ninkeren tume pe o beng, ai vo našela dur tumendar.

1 Korinťanenge 6:12
Sa si mange slobodo, numa sa či trubul man; sa si mange slobodo, numa či mukav ma t'avav sluga khančeske.

1 Peter 5:10
O Del sa le kamimasko, kai akhardias tumen ande o Jesus Kristo pala pesko vestimos pe sakda, pala ke tume kjinuisailian jekh tsiřa vramia, lašiarela tumen vo inke, zuriarela tumen, kerela anda tumende te na miškin tume.

Rimanenge 5:3-5
[3] Mai but, ame luvudisaras inke ande o nekazo, žianas ke o nekazo anel t'ažiukeras.[4] E řabda kerel te nirisaras kana zumaven ame, ai kudo nirimos del o ažiukerimos.[5] Eta, kudo ažiukerimos či xoxavel, ke o kamimos le Devlesko si thodino ande amare ile katar o Svinto Duxo kai sas amenge dino.

1 Korinťanenge 6:9-11
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.

Titoske 2:12
Vo sikiarel amen te mukas o traio bi-Devlesko ai le dieli le phuviake, ai te traisaras ande kadala berš sar si e godji, e kris ai e mila,

Jakob 1:2-3
[2] Muře phralale, dikhen sa le but zumaimata sar jekh diela vesel kai šai avel pe tumende,[3] žianen ke o zumaimos tumare patiamasko del e řabda.

Židenge 4:15-16
[15] Ke nai amen jekh baro rašai kai či lel sama katar amaro kovlimos; kaver fialo, vo sas zumado sar amende ande sa le dieli, bi te kerel bezex.[16] Pašuvas siguro ka o skamin amperatisko le dragosko, eta t'arakhas mila ai t'arakhas dragostia, t'ažutin ame ande so trubul amen.

Jan 3:16-17
[16] Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.[17] O Del, čačes, či tradias peske Šiaves ande e lumia te del kris la lumia, numa ke e lumia t'avel skipime lestar.

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

Matuš 6:13
Na zumav amen, numa skipisar amen katar o xitro. Ke tuke si, ande sa le berš kai avena, e amperetsia, e zor ai o vestimos. Amen.

Matuš 26:41
Len sama ai řudjin, eta tume te na peren ande o zumaimos; o duxo le manušesko si lašio numa o mas si kovlo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004