A A A A A

Mysteries: [Giants in the Bible]


Jakob 2:24
Tume dikhen ke o manuš si kerdu vorta angle o Del katar le butia, ai na ferdi katar o patiamos.

Juda 1:6
Den tumen godji ka le andželi kai nas lenge mišto ande e putiaria kai sas lenge dini numa kai mukle le thana kai bešenas;

Zjaveňie 17:8
E žigania kai tu dikhlian la sas, ai manai. Voi trubul t'anklel avri anda e hunia, ai te žial te xasavol. Ai o narodo pe e phuv, kudala kai lenge anava nas ramome dekin si e lumia ande e kliška le traioski, avela lenge šodo kai dikhen e žigania, ke voi sas ai manai, ai mai sikadiola.

Rimanenge 6:23
Ke o pokjinimos la bezexako, si o merimos; numa so del o Del ivia, si o traio pe sakda ande o Jesus Kristo amaro Baro.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004