A A A A A

Mysteries: [Flat / Round Earth]


Matuš 4:8
O beng mai ningerdias les pe jekh plai but vučo. Sikadias leske sa le thema la lumiake ai lengo vestimos.

Zjaveňie 7:1
Pala kudia, me dikhlem štar andželon pe punřende pe le štar koltsuri la phuviake; von ninkerenas le štar barvalia la phuviake, eta te na phurdel e balval pe e phuv, či pe e maria, či pe či jekh kopači.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004