A A A A A

Mysteries: [Destiny]


Jan 16:33
Me phenav tumenge kadala dieli, eta t'avel tumen e patia ande tumende. Avena tumen bunto ande e lumia; numa len zor, me nirisardem la lumia.

Zjaveňie 20:12
Ai me dikhlem le mulen, le baren ai le tsiknen, kai bešenas angla o skamin amperatisko. Kniški sas puterde. Ai jekh kaver kliška sas puterdi, kudia kai si e kliška le traioski. Ai le mule sas dine pe e kris sar von kerde le butia, sar sas ramome ande kudia kliška.

Rimanenge 12:2
Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Rimanenge 8:28-29
[28] Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.[29] Kudala kai o Del žianelas len angla savořende, vo šinadias len t'aven jekh fialo sar lesko Šiav ke lesko Šiav t'avel o mai angluno kai arakhadilo maškar but phral.

Efežanenge 2:8-9
[8] Ke si katar o mištimos ke tume san skipime, pala o patiamos. Ai kudia či avel tumendar, si dino katar o Del.[9] Nai katar le butia, eta ke te khonik te na luvudil pe.

1 Peter 2:8-9
[8] Ai mai Jekh bař kai miškil, Ai jekh stanka kai peravel; Pele ke či mangle te patian pe ande e vorba le Devleski, ke kadia sas lenge šinado.[9] Tume, aver fialo, tume san jekh vitsa alome, raša kai služin le Amperatos, jekh narodo svinto: jekh narodo develsko, alome te phenen le butia le mai šukar le Develske e kai akhardias tumen anda o tuniariko ka e šukar vedaria,

1 Korinťanenge 2:7-9
[7] ame das duma pa e godji le Devleski, šodo ai garadi, kai o Del, angla savořende kadala berš, šinadias la t'avel amenge mištimos,[8] godji kai či jekh birevo anda kadala berš či žianel, ke, te von žiangline, von sas te na karfosardinesas le Bares o vestime.[9] Numa, sar si ramome, si dieli kai e jakh či dikhlias, kai o kan či ašundias, ai kai či ankliste ka o ilo le manušesko, dieli kai o Del lašiardias kudalenge kai si leske drago.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004