A A A A A

Math Signs: [Number 10]


1 Korinťanenge 6:9-11
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Rimanenge 1:20
Čačes, le lašimata kai či dikhion katar o Del, leski zor pe sa e vramia ai lesko stato devlikano, dikhel-pe pe e jakh, dekin si e lumia, šai dikhes les ande leske butia. Kadia nai lenge jertimos.

Filipanenge 4:19
Ai muřo Del dela tumen so trubul savořen sar si lesko barvalimos, veselimasa, ande o Jesus Kristo.

2 Timoteoske 3:16
Sa o Ramomos avel katar o Del, ai si lašio te sikiarel, o čačimos te sikavel te lašiaren, te sikiarel te train ande e kris,

Lukaš 23:34
O Jesus phenel: Tate, jertisar lenge, ke von či žianen so von keren. Von hulade leske tsalia, khelde-pe pe lende.

Lukaš 11:11
Savo si maškar tumenge o dad kai dela jekh bař peske šiaves, te mangela lestar manřo? Vai, te mangela jekh mašio, dela les vo jekh sap ande o than le mašesko?

1 Korinťanenge 6:9
Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,

Jan 1:8
Vo nas e vedaria, numa vo sikadilo t'avel marturo ka e vedaria.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004