A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Zjaveňie 13:18
Kathe si e godji. Ke kudo kai si godiaver te gjinel sode si o numero la žiganiako ke si o numero le manušesko, ai lesko numero si šov šela ai šov-var-deš ai šov.

1 Korinťanenge 6:9-11
[9] Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,[10] či le čor, či le xanžvale, či le matiarne, či kai prasan, či kai len avrestar, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[11] Ai kathe si so sanas tume, uni anda tumende. Numa tume san xalade, numa tume san svintsime, numa pe tumende manai kris ande o anav le Baresko o Jesus Kristo, ai katar o Duxo amare Devlesko.

Zjaveňie 11:2-3
[2] Numa so si avrial anda o templo, muk les, ai na mezurisar les; ke vo si dino kudalenge kai či patian, ai von inčarena tela le punře o foro svinto pašte štar-var-deš ai dui šion.[3] Me dava ka muře dui marturia e putiaria te phenen so avela, uriade ande le gone, pašte jekh mia ai dui šela ai šov-var-deš dies.

Skutki 8:11-24
[11] Von ašunenas leste mišto, ke vo but vramia kerdias t'avel lenge šodo katar pesko drabarimos.[12] Numa, kana von patiaile ande o Filipo, kai phenel lenge e laši viasta le themeski katar o Del ai ande o anav o Jesus Kristo, murš ai žiuvlia bolde pe.[13] O Simon vi vo patial, ai, pala ke boldias pe, vo či mai mukelas le Filipo, ai vo dikhelas šodimasa le čudeni ai le bare dieli kai kerenas.[14] Le apostoli kai sas ande o Jerusalem, ašunde ke ande e Samaria line e vorba le Devleski, tradine le Petri ai le Jono.[15] Kudala, aresle ka le Samaritanuri, řudjin lenge, eta te len o Svinto Duxo.[16] Ke inke či vulisto pe či jekh anda lende; von ferdi sas bolde ande o anav le Bare Jesusosko.[17] Atunči o Petri ai o Jono thode pe lende le vast, ai von line o Svinto Duxo.[18] Kana o Simon dikhlias ke o Svinto Duxo sas dino kai thonas pe lende le vast le apostoli, vo kamelas te del len love,[19] phenelas: Den ma kudia putiaria, eta ke kudaleske kai me thava le vast pe leste te lel o Svinto Duxo.[20] Numa o Petri phenel leske: Ke te tjiro lov xasavol tusa, ke tu gindisailian ke so del o Del kjinel-pe pe lovende![21] Nai tuke či partia či khanči ande kadia diela, ke tjiro ilo nai vorta angla o Del.[22] Keisavo tu anda tjiro nasulimos, ai řudjisar le Bares ke te o gindo tjire ilesko t'avel jertime, te šai daštila pe;[23] ke me dikhav ke tu san pherdo nasul griatsa ai ande o phanglimos le bezexako.[24] O Simon del palpale: Řudjin tume le Bares mange, eta te na aresel mange khanči anda so tume phendian.

1 Korinťanenge 6:9
Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,

Jan 1:8
Vo nas e vedaria, numa vo sikadilo t'avel marturo ka e vedaria.

Zjaveňie 4:6-8
[6] Mai si angla o skamin amperatisko sar jekh maria voiagaki, jekh fialo sar o kristalo. Maškar o skamin amperatisko ai krugom o skamin amperatisko, sas štar živinde pherde jakha anglal ai palal.[7] O mai angluno živindo sas jekh fialo sar jekh liono, o duito živindo sas jekh fialo sar jekh vitselo, o trito živindo si les fatsa jekhe manušeski, ai o štarto živindo si jekh fialo sar jekh ulio kai vurial.[8] Le štar živinde si le sako šov phaka, ai si pherde jakha sa krugom ai tela le phaka. Von sakda phenen diese ai riate: Svinto, svinto, svinto, si o Baro o Del, o Mai Zuralo, kai sas, kai si, ai kai avel!

Zjaveňie 13:5
Ai sas lake dino jekh mui kai phenel vorbi barimatange ai prasaimaske; ai sas lake dini e putiaria te kerel so voi kamel štar-var-deš ai dui šion.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004