A A A A A

Math Signs: [Number 5]


Zjaveňie 13:5-18
[5] Ai sas lake dino jekh mui kai phenel vorbi barimatange ai prasaimaske; ai sas lake dini e putiaria te kerel so voi kamel štar-var-deš ai dui šion.[6] Ai voi puterdias pesko mui te prasal le Devles, te prasal lesko anav, ai lesko tabernaklo, ai kudalen kai bešen ande o čeri.[7] Ai sas lake dini e putiaria te kerel marimos pe le svintsi, ai te niril len. Ai sas lake din e putiaria pe sako kumpania, pe sako narodo, pe sako šib, ai pe sako them.[8] Ai sa o narodo pe e phuv kamenas la, kudala kai lengo anav nas ramome dekin si e lumia ande e kliška le traioski katar o Bakrořo kai sas šinado.[9] Te si varekon ke si les kan, t'ašunel mišto![10] Te si varekon ke trubul te ninkeren les phanglo, vo žiala phanglo; te si varekon ke trubal te mudarel les la xanřesa, vo avela mudardo la xanřesa. Kathe trubal o ninkerimos ai o patiamos le svintsonge.[11] Porme me dikhlem ke anklel anda e phuv jekh kaver žigania, kai sas les dui šinga jekh fialo sar le bakrořeske, ai kai delas duma sar jekh šerkano.[12] Voi lias sa e putiaria katar e mai angluno angla late, ai voi kerelas ke sa e phuv ai lako narodo kamen e mai angluno žigania, kai laki řana merimaski sastili.[13] Voi kerelas bare čudeni, inke daštilas te vuliarel e jag anda o čeri pe e phuv, dikhenas sa le manuš.[14] Ai voi diliarelas sa o narodo la phuviako katar le čudeni kai sas lake dine te kerel angla e žigania, ai phenelas le narodoske pe e phuv te keren jekh stato la žigeniako kai sas la e řana la xanřeski ai kai trailas.[15] Ai sas lake dine e putiaria te miškil o stato la žiganiako, eta ke o stato le žiganiako te del duma, ai voi kerel ke sa kudala kai či kamena o stato la žiganiako t'aven mudarde.[16] Ai voi kerdias ke sa, tsinoře ai bare, barvale vai čoře, slobodo vai řobo, te len jekh pečata pe pengo vast o čačo vai pe pengo čikat,[17] ai ke khonik naštil te kjinel či te bikjinel, bi t'avel les e pečata, anda o anav la žiganiako vai o numero lake anavesko.[18] Kathe si e godji. Ke kudo kai si godiaver te gjinel sode si o numero la žiganiako ke si o numero le manušesko, ai lesko numero si šov šela ai šov-var-deš ai šov.

Matuš 19:9
Numa me phenav tumenge ke kudo kai del palpale peska řomnia, ferdi te na dias les pe o lažiav, ai kai lel jekha kavria, kerel jekh kurvetsia.

Zjaveňie 11:2-3
[2] Numa so si avrial anda o templo, muk les, ai na mezurisar les; ke vo si dino kudalenge kai či patian, ai von inčarena tela le punře o foro svinto pašte štar-var-deš ai dui šion.[3] Me dava ka muře dui marturia e putiaria te phenen so avela, uriade ande le gone, pašte jekh mia ai dui šela ai šov-var-deš dies.

Matuš 5:32
Numa me, phenav tumenge ke kudo kai mukel peska řomnia, ferdi te na ke dias pes pe o lažiav, kerel ke aresli kurva, ai kudo kai lel jekha řomnia šiudinia kerel jekh kurvetsia.

2 Timoteoske 3:16
Sa o Ramomos avel katar o Del, ai si lašio te sikiarel, o čačimos te sikavel te lašiaren, te sikiarel te train ande e kris,

Zjaveňie 4:6-8
[6] Mai si angla o skamin amperatisko sar jekh maria voiagaki, jekh fialo sar o kristalo. Maškar o skamin amperatisko ai krugom o skamin amperatisko, sas štar živinde pherde jakha anglal ai palal.[7] O mai angluno živindo sas jekh fialo sar jekh liono, o duito živindo sas jekh fialo sar jekh vitselo, o trito živindo si les fatsa jekhe manušeski, ai o štarto živindo si jekh fialo sar jekh ulio kai vurial.[8] Le štar živinde si le sako šov phaka, ai si pherde jakha sa krugom ai tela le phaka. Von sakda phenen diese ai riate: Svinto, svinto, svinto, si o Baro o Del, o Mai Zuralo, kai sas, kai si, ai kai avel!

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004