A A A A A

Life: [Disappointment]


Rimanenge 8:28
Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.

Filipanenge 4:6-7
[6] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[7] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Lukaš 6:16
o Jud, šiav katar o Jakob, ai o Juda Iskariot, kai areslo te bikjinel les.

Kološanenge 3:23-25
[23] Sa sogodi tume keren, keren les laše ilesa, sar le Bareske ai na le manušenge,[24] žianen ke tume lena katar o Baro so si lesko t'avel tumaro. Služin le Kristos, o Rai.[25] Ke kudo kai či kerel vorta lela so nai vorta, ke či lela o Del sama jekhestar mai but avrestar.

Židenge 11:6
Eta bi le patiamasko naštis t'aves leske drago; ke trubul ke kudo kai pašiol paša o Del patial ke o Del si, ai ke vo neviarel kudalen kai roden les.

Židenge 13:5
Na den tume te kamen le love; t'avel tumenge dosta so si tumen; ke o Del inke vo phendias: Me či mukava tut, ai či mukava tut korkořo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004