A A A A A

Life: [Being Alone]


Jakob 2:24
Tume dikhen ke o manuš si kerdu vorta angle o Del katar le butia, ai na ferdi katar o patiamos.

Lukaš 5:16
Numa vo gelo ande e pusta te řudjisarel.

Filipanenge 1:6
Me sim siguro ke kudo kai lias pe ande tumende kudia laši butji kerela la mai mišto pe o dies katar o Jesus Kristo.

1 Timoteoske 3:15
numa trubul tu te žianes, te či avava sigo, sar tu trubul te žias ande o kher le Devlesko, kai si e khangeri le Devleski živindo, o piluro kai ninkerel o čačimos.

Jan 8:32
Tume žianena o čačimos, ai o čačimos skipila tumen.

Jan 6:54
Kudo kai xal muřo mas ai kai pel muřo rat si les o traio pe sakda; ai me živindiva les o mai paluno dies.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

2 Tesaloničanenge 2:15
Kadia si, phralale, bešen zurales, ai ninkeren o sikiarimos kai tume lian, t'avela katar amari vorba, t'avela katar amaro lil.

Galaťanenge 1:19
Numa me či dikhlem či jekh anda le kaver apostoli, te na nas ferdi o Jakob, o phral le Baresko.

Matuš 28:20
ai sikiaren le te len sama sa so me sikiardem tumen. Ai eta, me sim tumensa sako dies, žikin či getola pe e lumia.

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Skutki 4:32
Le but kudala kai ašunde patianas, sas len ferdi jekh ilo ai jekh duxo. Khonik či phenelas ke so si lesko sas čačes lesko, numa sa sas ande jekh than maškar lende.

Židenge 13:5
Na den tume te kamen le love; t'avel tumenge dosta so si tumen; ke o Del inke vo phendias: Me či mukava tut, ai či mukava tut korkořo.

Matuš 19:9
Numa me phenav tumenge ke kudo kai del palpale peska řomnia, ferdi te na dias les pe o lažiav, ai kai lel jekha kavria, kerel jekh kurvetsia.

Galaťanenge 4:19
Muře glati, pala kudalende dukhal ma sar kana arakhadiol jekha žiuvliake jekh šiav, žikin či o Kristo t'avel ande tumende,

2 Timoteoske 2:2
So tu ašundian mandar angla le but martururi, de le ka le kaver manuš čače harniči te sikiaren vi le kavren.

Jan 6:51
Me sim o manřo živindo kai vulisto anda o čeri. Te si varekon kai xal anda kudo manřo, vo traila pe sakda; ai o manřo kai me dava, si muřo mas, kai me dava pe o traio la lumiako.

Jakob 2:26
Sar o stato bi duxosko si mulo, sa kadia o patiamos bi le butiango si mulo.

Matuš 16:18
Ai me, phenav tuke ke tu san o Petri (o bař), ai ke pe kudo bař me vazdava muři khangeri, ai ke e martia naštila te kerel khanči lake.

Matuš 18:15-18
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.[18] Me phenav tumenge čačimasa, sogodi tume phandena pe e phuv avela phanglo ande o čeri, ai sogodi tume putrena pe e phuv avela puterdo ande o čeri.

Efežanenge 1:22-23
[22] Vo sa thodias tela leske punře, ai vo dias les sar birevo o mai baro ka e Khangeri,[23] kai si lesko stato, o pherdimos kudalesko kai pherel sa e lumia.

Efežanenge 5:23
ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Jan 16:13
Kana o Duxo le čačimasko avela, vo ningerela tumen ande sa o čačimos; ke vo či dela duma anda peste, numa vo phenela sa so vo ašundias, ai vo phenela tumenge le dieli kai avena.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

Jan 14:28
Tume ašundian ke me phendem tumenge: Me žiavtar, ai me avava karing tumende. Te kamena man tume, tume veselina tume ke me žiavtar ka o Dad; ke o Dad si mai baro mandar.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004