A A A A A

Life: [Widows]


Jakob 1:27
O patiamos vužio ai bi makhlo, angla o Del amaro Dad, si te žias te dikhes le bidadenge ai le phivlian ande lengo nekazo, te len pe sama katar o mahrimos la lumiako.

Skutki 6:1
Ande kudia vramia, le vortača bution, ai le Židovuri kai den duma grekisko bulguin pe le Židovuri katar o Foro, ke lenge phivlia sas busterde ande so denas sako dies.

1 Timoteoske 5:3-16
[3] De pativ le phivlian kai si čačes phivlia.[4] Te si jekh phivli ke si la glati vai nepotsi, ke te sikion angla savořende t'avel lenge mila karing pengi familia, ai te den ka pengi familia so von line lendar; ke kudia si drago le Devleske.[5] Kudia kai si čači phivli, ai kai bešel korkořo, thol pesko ažiukerimos ande o Del kai ninkerel riate ai diese ande le mangimata ai ande le řudjimata.[6] Numa kudia kai trail ande e lumia sar le kaver voi si muli, makar ke si živindi.[7] Phen lenge kadala dieli, eta te na aresen došale.[8] Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.[9] Ke jekh žiuvli, t'avel voi ramome ande e kliška sar phivli, te na avel mai terni de šov-var-deš beršengi, ai te sas voi řomni ferdi jekhe řomeski,[10] te phenen pa late mištimata katar lake laše butia, bariardas glaten, lelas mišto sama katar le gosti, xaladias le punře le svintsonge, ažutisardias le čořen, kerdias sako fialo laši butji.[11] Numa na ramosar le ternia phivlian; ke, kana le barimata muken le katar o Kristo, von kamen t'ansurin pe,[12] ai von aresen došale ke von šinen so mai angle solaxade te ninkeren.[13] Kudala, sikion te žian kher kherestar; numa so si mai nasul, den duma ai či keren khanči, phenen so či trubul te phenen.[14] Me kamav ke le ternia t'ansurin pe, ke t'aven len glati, ke te porončin pe pengo kher, ke te na den ka o dušmano te phenel nasul pa amende;[15] Ke ži akana uni dine pe palpale te žian pala o Satan.[16] Ke te si uni čače žiuvlia, si len phivlia sar niamo, t'ažutin le, ai ke te na avel pharo pe e khangeri, ke trubul t'ažutisarel le phivlian kai si čačes sa korkoře.

1 Timoteoske 5:9
Ke jekh žiuvli, t'avel voi ramome ande e kliška sar phivli, te na avel mai terni de šov-var-deš beršengi, ai te sas voi řomni ferdi jekhe řomeski,

1 Timoteoske 5:3
De pativ le phivlian kai si čačes phivlia.

1 Timoteoske 5:16
Ke te si uni čače žiuvlia, si len phivlia sar niamo, t'ažutin le, ai ke te na avel pharo pe e khangeri, ke trubul t'ažutisarel le phivlian kai si čačes sa korkoře.

Skutki 9:39
O Petri uštilo, ai gelotar kudala manušensa. Kana vo areslo, ningerde les ande e soba opre. Sa le phivlia sas krugom lestar roimasa, ai sikaven leske le bundi ai le tsalia kai suvelas e Tabita žikin sas lensa.

Skutki 6:1-6
[1] Ande kudia vramia, le vortača bution, ai le Židovuri kai den duma grekisko bulguin pe le Židovuri katar o Foro, ke lenge phivlia sas busterde ande so denas sako dies.[2] Le deš-u-dui akharde le but vortakon, ai phenen: Nai mišto ke ame mukas e vorba le Devleski te služisaras ka e skafidi.[3] Sa anda kudia, phralale, alon maškar tumende efta manušen, kai si le jekh laši patia, kai si pherde Svinto Duxo ai godi, ai kai ame thasa pe lende kudia butji.[4] Ai ame, ame žias sakda te řudjisaras ai ka e služetsia la vorbaki.[5] So von phende drago sas kudalenge kai sas kjidine kothe. Von alosarde le Stefano, manuš pherdo patiamos ai kai si les o Svinto Duxo, le Filipo, le Proxoro, le Nikanor, le Timon, le Parmenas, ai le Nikolas, proselito anda o Antioxi.[6] Von sikade le ka le apostoli, kai pala ke řudjisarde, thode pe lende le vast.

1 Timoteoske 5:11-14
[11] Numa na ramosar le ternia phivlian; ke, kana le barimata muken le katar o Kristo, von kamen t'ansurin pe,[12] ai von aresen došale ke von šinen so mai angle solaxade te ninkeren.[13] Kudala, sikion te žian kher kherestar; numa so si mai nasul, den duma ai či keren khanči, phenen so či trubul te phenen.[14] Me kamav ke le ternia t'ansurin pe, ke t'aven len glati, ke te porončin pe pengo kher, ke te na den ka o dušmano te phenel nasul pa amende;

1 Korinťanenge 7:8-9
[8] Ka kudala kai nai ansurime ai ka le phivlia, me phenav ke mišto si te bešen sar mande.[9] Numa te naštin te ninkeren pe, ke t'ansurin pe; ke mai mišto te ansurin tume sar ke te phabon.

Lukaš 2:37
Bešli phivli, ai phuri oxto-var-deš ai štare beršengi, voi či mukelas o templo, ai voi služilas le Devles riate ai diese ande o posto ai ande o řudjimos.

Rimanenge 7:3
T'avel kadia, kana sas živindo lako řom, voi aresel řomni jekh kaver manušeske, la akharena la kurva; numa te mulo o řom, manai pe late zakono, kadia voi nai kurva kana aresel řomni jekh kavreski.

1 Timoteoske 5:4
Te si jekh phivli ke si la glati vai nepotsi, ke te sikion angla savořende t'avel lenge mila karing pengi familia, ai te den ka pengi familia so von line lendar; ke kudia si drago le Devleske.

1 Timoteoske 5:10
te phenen pa late mištimata katar lake laše butia, bariardas glaten, lelas mišto sama katar le gosti, xaladias le punře le svintsonge, ažutisardias le čořen, kerdias sako fialo laši butji.

Marek 12:42-43
[42] Mai avili jekh čoři phivli, ai thodias andre dui tsinoře xarkune kotora, si jekh šuv.[43] Atunči o Jesus, akhardias peske vortakon, phenel lenge: Me phenav tumenge čačimasa, kadia čoři phivli voi thodias mai but de sar le kaver kai thodine ande e kutia.

1 Timoteoske 5:5
Kudia kai si čači phivli, ai kai bešel korkořo, thol pesko ažiukerimos ande o Del kai ninkerel riate ai diese ande le mangimata ai ande le řudjimata.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004