A A A A A

Life: [Verses For Women]


1 Timoteoske 3:11
Lenge řomnia, sa jekh fialo, trubul t'aven pativalia, triazi, te na bulguin, te na pen, čače ande sa le dieli.

1 Korinťanenge 11:12
Ke, sar ke e žiuvli sas ankaladi anda o manuš, sa kadia o manuš si les traio katar e žiuvli, ai sa avel katar o Del.

1 Korinťanenge 15:10
Katar o mištimos le Devlesko me sim so sim, ai lesko mištimos karing mande nas intaino; dur kothar, me kerdem butji but mai but sar savoře; na me, numa o mištimos le Devlesko kai si ande mande.

Lukaš 1:45
Veselo kudia kai patiaias, ke le dieli kai sas lake phende katar o Baro si t'aresen.

1 Peter 3:1-2
[1] Žiuvlia, patian tumare řomen, eta ke, te si uni ke či patian e vorba e Devleski, t'aven von nirisarde bi be mothon tumen jekh vorba pala o traio kai train tumen,[2] kai dikhen sar tume train vužia ai dine rigate.

Efežanenge 5:22-23
[22] Žiuvlia, patian tumare řomen, sar t'avel o Baro;[23] ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.

Titoske 2:3-5
[3] Phen ke le phuria, trubul vi von te phiraven pe sar trubul o svintsimos, te na den duma intaino, te na pen mol; ke trubun von te sikiaren mišto,[4] Te si te sikiaren le ternia žiuvlian t'avel lenge drago lenge řom ai lenge glati,[5] te ninkeren pe, pativalia, te len sama katar e butji le khereski, laše, t'ašunen o mui penge řomengo, eta ke e vorba le Devleski te na prasan la.

1 Timoteoske 2:9-15
[9] Me vi mai kamav ke le žiuvlia t'aven uriarde sar trubul bi-lažiaves ai prosto, te na muken penge čunřa, tela len pe pende sunakai, či meržali, či tsalia pria kuč,[10] numa te len pe pende le lašimata, sar trubul le žiuvlian kai kamen te služin le Devles.[11] Ke e žiuvli te ašunel muto so sikiol, sa so ašunel.[12] Me či mukav la žiuvlia te sikiarel, či t'avel voi bari pe o murš; numa voi trubul te bešel muto.[13] Ke o Adamo sas kerdo o mai angluno, e Eva pala kudia;[14] ai nai ke o Adamo sas diliardo, si e žiuvli kai, diliardi, aresli došali kai či patiaias.[15] Voi avela numa skipime kai aresel dei, te voi žiala angle lokořes ande o patiamos, ande e mila, ai ande o svintsimos.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004