A A A A A

Life: [Verse For Men]


1 Korinťanenge 15:58
Kadia, muře phral pria drago, bešen zurales, te na miškin tume, keren butji sar mai mišto ka e butji le Bareski, žianen ke tumari butji či avela intaino ande o Baro.

1 Korinťanenge 16:13
Len tume sama, ningeren o patiamos, aven zurale, zuriaren tume.

1 Peter 5:5
Sa jekh fialo, tume kai san terne, patian o mui le phurengo. Ai tume, kai phiren ande jekh than, thon pe tumende e prostia; ke, sar phenen le Ramomata: O Del ninkerdiol pe la barimatange, Numa vo jertil le prostonge.

1 Timoteoske 4:8
te aves zuralo ande tjiro stato si mišto numa te bešel paša o Del si mai mišto; vo phenel amenge pe o traio kai si akana ai pe kudo kai si t'avel.

1 Timoteoske 4:12
Ke khonik te na vuřitsil tjiro ternimos; numa t'aves jekh modelo le čačenge, sar des duma, sar žias, ande e mila, ande o patiamos, ande o vužimos.

2 Korinťanenge 4:16
Sa anda kudia ame či xasaras e zor. Ai makar ke amaro manuš andral xasavol, amaro manuš avrial neviarel pe dies diesesa.

Galaťanenge 1:10
Ai kana, si o lašimos le manušengo kai me kamav, vai le Devlesko? Rodav me t'avav drago le manušenge? Te mai avava drago le manušenge, či avilemas sluga le Kristoski.

Židenge 4:12
Ke e vorba le Devleski si živindi ai zurali, mai skutsome sar jekh xanřo varesavi kai šinel pa le dui riga, žial ži kai te hulavel ai o duxo ai o ilo ai le, kokala ai o moxo; voi del pe e kris so gindis ai le ginduri le ileske.

Jakob 5:16
Puřin tumare bezexa jekh avreske, ai řudjin jekh avreske, eta t'aven saste. O řudjimos kudalesko kai si vorta si zuralo.

Lukaš 10:27
Vo del palpale: T'avel tuke drago o Baro, tjiro Del, anda sa tjiro ilo, anda sa tjiro duxo, anda sa tjiri zor, ai anda sa tjiri godji; ai tjiro vortako sar tu.

1 Korinťanenge 10:12-13
[12] Si kadia, ke kudo kai gindil ke si pe punřende te lel pe sama te na perel tele![13] Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Matuš 6:19-20
[19] Na kjide tuke mandjin pe e phuv, kai o kermo ai e řuzinia rimon, ai kai le čor phagen ai čoren;[20] Numa kjiden tumenge mandjin ande o čeri, kai o kermo ai e řuzinia či rimon, ai kai le čor či phagen ai či čoren.

Rimanenge 12:1-2
[1] Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.[2] Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Židenge 10:24-25
[24] Si te las sama jekh avreste te vazdel amen ka e mila ai ka le laše dieli.[25] Te na mukas amari kumpania, sar si sikiarde uni; numa te vazdas ame jekh avres, ai kudia sar mai but ke tume dikhen ke o dies pašiol.

Jakob 1:19-20
[19] Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;[20] ke o xoli le manušeski či kerel e kris le Devleski.

2 Timoteoske 3:16-17
[16] Sa o Ramomos avel katar o Del, ai si lašio te sikiarel, o čačimos te sikavel te lašiaren, te sikiarel te train ande e kris,[17] eta ke le manuš le Devleske t'aven laše ai vuže pe sako laši butji.

1 Timoteoske 6:11-12
[11] Tuke, manuš Devlesko, naš katar kudala dieli, ai rode e kris, e mila, o patiamos, o kamimos, o ažiukerimos, o kovlimos.[12] Mar tu o lašio marimos le patiamasko, le o traio pe sakda, ai pala savo tu kerdian jekh šukar puřimos angla but manuš martururi.

1 Peter 5:8-9
[8] Aven strazi, len sama. Tumaro dušmano o Beng, rodel sar jekh liono kai tsipil, rodel kas te xal.[9] Ninkeren tume pe leste jekhe patiamasa zurale, žianen ke sa kudala kjinuimata si pe tumare phral ande e lumia.

Marek 10:43-45
[43] Nai kadia maškar tumende. Numa kon kamel t'avel baro maškar tumende, t'avel tumari sluga;[44] ai savo kamela t'avel o mai angluno maškar tumende, t'avel o řobo savořengo.[45] Ke o Šiav le manušesko avilo, na te služin les, numa te služil ai te del pesko traio te skipil bute manušen.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004