A A A A A

Life: [Trials]


Jakob ๑:๒-๔
[๒] Muře phralale, dikhen sa le but zumaimata sar jekh diela vesel kai šai avel pe tumende,[๓] žianen ke o zumaimos tumare patiamasko del e řabda.[๔] Numa trubul ke e řabda kerel mišto peski butji, eta tume t'aven vorta ai gata, ai te na peren ande khanči.

1 Peter 1:6
Kothe si kai kerdiol tumari veselia, makar ke akana, sar trubul, tume san nekezime pe jekh tsiřa vramia katar le but zumaimata.

Jan 16:33
Me phenav tumenge kadala dieli, eta t'avel tumen e patia ande tumende. Avena tumen bunto ande e lumia; numa len zor, me nirisardem la lumia.

Rimanenge 8:28
Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.

Rimanenge 12:12
Veselin tume kai ažiukeren. Ninkeren tumen ande le kjinuimata. Žian angle ande o řudjimos.

Jakob 1:12
Veselo o manuš kai ninkerel o zumaimos, vo lela e kurona le traioski, kai o Baro phendias ke del la ka kudala kai kamen les.

1 Peter 5:10
O Del sa le kamimasko, kai akhardias tumen ande o Jesus Kristo pala pesko vestimos pe sakda, pala ke tume kjinuisailian jekh tsiřa vramia, lašiarela tumen vo inke, zuriarela tumen, kerela anda tumende te na miškin tume.

Rimanenge 8:18
Me gindi ma ke le dukha so si akana naštin te aven sar o vestimos kai sikavela amenge.

1 Peter 4:12
Muře kuč, te na avel tumenge šodo, sar jekh diela šodo kai aresel tumenge, anda e pařa kai si maškar tumende te zumavel tumen.

1 Tesaloničanenge 5:16-18
[16] Aven sakda veseli.[17] Řudjin bi te muken tume.[18] Naisin ande sako diela, ke kudia si so kamel o del karing tumende ande o Jesus Kristo.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

Filipanenge ๔:๖-๗
[๖] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[๗] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Rimanenge 5:3-5
[3] Mai but, ame luvudisaras inke ande o nekazo, žianas ke o nekazo anel t'ažiukeras.[4] E řabda kerel te nirisaras kana zumaven ame, ai kudo nirimos del o ažiukerimos.[5] Eta, kudo ažiukerimos či xoxavel, ke o kamimos le Devlesko si thodino ande amare ile katar o Svinto Duxo kai sas amenge dino.

Marek 4:17
Numa nai la vuna ande lende, von či ninkeren, ai, sar avel jekh nasulimos vai jekh marimos pala e vorba, von strazo muken o patiamos.

Rimanenge 8:35
Kon šai hulavela amen katar o kamimos le Kristosko? E dukh, vai e dar, vai o kjinuimos, vai e bokh, vai o čořimos, vai o xasarimos, vai e xanřo?

1 Peter ๔:๑๒-๑๓
[๑๒] Muře kuč, te na avel tumenge šodo, sar jekh diela šodo kai aresel tumenge, anda e pařa kai si maškar tumende te zumavel tumen.[๑๓] Veselin tume, aver fialo, anda e partia la dukhaki katar o Kristo, eta t'aven vi tume ande e veselia ai ande o veselimos kana lesko vestimos avela.

Jakob 4:7
Muken tume le Devleske; ninkeren tume pe o beng, ai vo našela dur tumendar.

2 Korinťanenge 1:3-4
[3] Svintsime t'avel o Del, o Dad amare Baresko o Jesus Kristo, o Del la milako ai o Del kai zuriarel,[4] kai zuriarel amen ande sa amare nekazo, eta ke, katar e zor kai ame si amen katar o Del, ame te šai zuriaras kudalen kai si ande o nekazo!

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

Filipanenge 4:19
Ai muřo Del dela tumen so trubul savořen sar si lesko barvalimos, veselimasa, ande o Jesus Kristo.

Rimanenge 5:3-4
[3] Mai but, ame luvudisaras inke ande o nekazo, žianas ke o nekazo anel t'ažiukeras.[4] E řabda kerel te nirisaras kana zumaven ame, ai kudo nirimos del o ažiukerimos.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004