A A A A A

Life: [Sex]


2 Korinťanenge 12:21
Dar mange ke kana me aresava muřo Del teliarela ma mai pala tumende, ai si t'avel ma te rovav pe kudala ke kerde bezexa angla savořende ai ke či keisaile kai nai vuže, katar e kurvetsia ai katar le dilimata kai von gele.

Efežanenge 5:3
Ke e kurvetsia, o bi-vužio, ai o xanžvalimos te na inke t'aven phende maškar tumende, kadia či trubul le svintson.

Efežanenge 5:33
So mai si, ke sako anda tumende t'avel leske drago leski řomni sar si drago peske, ai ke e řomni te del pativ pesko řom.

Galaťanenge 5:19
Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;

Židenge ୧୩:୪
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

1 Korinťanenge 6:9
Či žianen tume ke le nasul či avela lenge e amperetsia le Devleski? Te na šibin tume: či le kurvaria, či kudala kai patian ande le kaver dieli, či le murš kai si sar le žiuvlia,

1 Korinťanenge 6:18
Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.

1 Jan 1:9
Te puřisaras ame amare bezexa, vo si čačo ai vorta te jertil amenge, ai te vužarel ame anda sako žiungalimos.

Matuš 5:28
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.

Marek 7:22-23
[22] le kurvimata, le xanžalimata, le bengimata žiungalimaske, o athaimos kai diliarel, le žiungalimata, o dikhimos kai kamel te lel le kavrenge dieli, le barimata, o traio ande o dilimos.[23] Sa kudala dieli nasul anklen avri de andral, ai mahril le manušes.

1 Tesaloničanenge 4:3-5
[3] So o Del kamel, si tumaro svintsimos; si ke te len tume sama katar e kurvetsia;[4] ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,[5] bi te del opral pe leste o nasul kai kamel, sar keren kudala kai či žianen le Devles;

Marek 10:6-9
[6] Numa kana sas kerdi e lumia, o Del kerdias le manušes ai la žiuvlia.[7] Sa anda kudia o manuš mukela peske dades ai peska da, ai astardiola ka peski řomni,[8] ai le dui aresena jekh mas. Kadia von manai dui, numa von si jekh mas.[9] Ke te le manuš te na hulaven so o Del thodias ande jekh than.

1 Korinťanenge 13:4-8
[4] E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,[5] voi či kerel khanči nasul, voi či rodel te niril, voi či xoliavol, voi či gindil pe ka o nasulimos,[6] voi či veselil pe anda kai nai vorta, numa voi veselil pe anda o čačimos;[7] voi či mukel, voi šai daštil sa, voi ažiukerel sa, voi ninkerel sa.[8] E dragostia či xasavola šoha. Le dieli kai phenena ke avena getona pe, le šiba ašena, so žianen bilala.

1 Korinťanenge 6:13-20
[13] Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.[14] Ai o Del, kai živindisardias le Bares, živindila ame katar peski zor.[15] Či žianen tume ke tumaro stato si kotora le Kristoske? Lava me kotora katar o Kristo, te kerav lensa kotora jekha kurvake?[16] Dur kothar! Či žianen tume ke kudo kai astardiol ka jekh kurva si jekh stato lasa? Ke, si phendo, le dui avena ferdi jekh mas.[17] Numa kudo kai astardiol ka o Baro si lesa ferdi jekh duxo.[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004