A A A A A

Life: [Putting God First]


Rimanenge 1:16
Ke mange nai lažiav katar e Laši Viasta: si jekh zor katar o Del te skipil kongodi patial, le Židovos angla savořende, porme le Grekos.

Matuš 6:33
Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

Matuš 22:37
O Jesus del les palpale: T'avel tuke drago tjiro Baro, tjiro Del, anda sa tjiro ilo, anda sa tjiro duxo ai anda sa tjiri godji.

Galaťanenge 2:20
ai te me traiv, manai ke mange traiv, si o Kristo ke trail ande mande; te me traiv akana ande o mas, me traiv ande o patiamos ande o Šiav le Devlesko, kai kamel ma ai kai dias pe vo mange.

Jan 3:16
Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.

Matuš 6:31-33
[31] Na daran tume, ai na phenen: So xasa ame? So piasa ame? Sar avasa ame uriade?[32] Ke sa kudala dieli, si kai či patian pe ke roden le. Tumaro Dad čeresko vo žianel so trubul tumen.[33] Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Korinťanenge 1:18
Ke so phenen pa o trušul si jekh dilimos kudalenge kai xasavon; numa amenge kai sam skepime, si jekh zor le Devleski.

Zjaveňie 2:4
Numa so si ma pe tute, či mai sim tuke drago sar angla savořende.

Židenge 12:2
t'avel amaro dikhimos pe o Jesus, birevo ai kai getol o patiamos, kai, ande e veselia kai si garadi amenge, kjinuisardias pe o trušul, vuřitsisardias o žiungalimos, ai bešlo pe e rig čači katar o skamin amperatisko le Devlesko.

Matuš 6:24
Khonik naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila jekhes, ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh, ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.

Kološanenge 3:1-4
[1] Te živindisailian tume le Kristosa, roden le dieli opral, kai o Kristo bešel pe rig e čači le Devleski.[2] T'avel tumenge drago le dieli opral, ai na kudala kai si pe e phuv.[3] Ke tume san mule, ai tumaro čačo traio si garado ande o Kristo le Devlesa.[4] Kana o Kristo, tumaro traio, sikadiola, atunči vi tume sikadiona lesa ande o vestimos.

Rimanenge 1:20
Čačes, le lašimata kai či dikhion katar o Del, leski zor pe sa e vramia ai lesko stato devlikano, dikhel-pe pe e jakh, dekin si e lumia, šai dikhes les ande leske butia. Kadia nai lenge jertimos.

Rimanenge 15:13-19
[13] Ke o Del kai ažiukeren te pherel tume sako veselia ai sako patia ande o patiamos, t'aven tume but t'ažiukeren, katar e zor le Svinto Duxoski![14] Pe so si tumenge, muře phralale, me sim siguro inke ke tume san pherde mištimos, pherde ginduri, ai šai te sikaven tumen jekh avres.[15] Numa, karing uni, me ramosardem tumenge sar jekh zorasa, sar te uštivav tumare ginduri, pala o mištimos kai o Del kerdias[16] t'avav ministero katar o Jesus Kristo maškar kudala kai či patian, kerav devlikanes te služiv e Laši Viasta le Devleski, eta ke kudala kai či patian te aven leske dine dragosa svintsime katar o Svinto Duxo.[17] Man si ma so šai luvudi ma ande o Jesus Kristo, pala so si anda le dieli le Devleske.[18] Ke me či tromava te phenav pa aver dieli te na kerdias o Kristo mandar t'anav kudalen kai či patian te patian. Vo kerdias le katar le vorbi ai katar le butia,[19] Katar e zor le čudenengi ai le šodimatangi, katar e zor le Duxoski le Devlesko, kadia ke, de katar o Jerusalem ai le thema krugom ži ande e Iliria, me but dem e Laši Viasta le Kristoski.

Efežanenge 3:7
Man thode ma ministero katar e Laši Viasta katar o mištimos le Devlesko, kai si mange dino anda peski putiaria.

Rimanenge 9:22
Ai vo te kamlias te žianen o barvalimos so si lesko vestimos karing le khore la milake kai vo angla savořende lašiardias t'aven vestime?

Jan 3:30
Vo trubul te bariol, ai me ke te teliuvav.

Matuš 6:19-21
[19] Na kjide tuke mandjin pe e phuv, kai o kermo ai e řuzinia rimon, ai kai le čor phagen ai čoren;[20] Numa kjiden tumenge mandjin ande o čeri, kai o kermo ai e řuzinia či rimon, ai kai le čor či phagen ai či čoren.[21] Ke kothe kai si tjiro mandjin, kothe si vi tjiro ilo.

Jan 15:5
Me sim e rez, tume san le řaja. Kudo kai bešel ande mande ai ande kaste me bešav del but fruti, ke bi mango tume naštin te keren khanči.

Matuš 24:12
Ai, ke e bezex butiola, e mila butengi šudriola.

Skutki 20:35
Me sikadem tumenge anda sako fialo ke si te keren butji kadia ke te ninkeren le kovlen, ai te den tume godji ka e vorba le Bareski, kai vo phendias: Mai but si veselia te den sar te len.

Rimanenge 8:5
Kudala, kai train sar si o mas, drago lenge le dieli le maseske, žikin kudala kai train sar si o Duxo drago lenge le dieli le Duxoske.

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

2 Korinťanenge 12:7-10
[7] Ai te na phukiarav ma me ande le barimata, pala le dieli šukar so dikhlem, sas mange thodino jekh kanřo ande o mas, jekh andželo katar o Satan te del ma palma ai te na mukel ma te luvudiv ma.[8] Trivar řudjisardem le Bares te duriarel les mandar,[9] ai vo phendia mange: Muřo mištimos dosta tuke, ke muři zor kerdiola ande tumaro kovlimos, me luvudiva ma mai but anda muře kovlimata eta ke te e zor le Kristoski te hodinil pe mande.[10] Sa anda kudia si mange drago t'avav ande muře kovlimata, ande o lažiav, ande o prasaimos, o marimos ma, ande o nekazo, le Kristoske; ke, kana me sim kovlo, atunči me sim zuralo.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004