A A A A A

Life: [Marriage]


Židenge 13:4
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

1 Korinťanenge 13:4-7
[4] E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,[5] voi či kerel khanči nasul, voi či rodel te niril, voi či xoliavol, voi či gindil pe ka o nasulimos,[6] voi či veselil pe anda kai nai vorta, numa voi veselil pe anda o čačimos;[7] voi či mukel, voi šai daštil sa, voi ažiukerel sa, voi ninkerel sa.

Jan 14:27
Me mukav tumenge e patia. Me či dav la tumenge sar e lumia del la. Ke tumaro ilo te na rimol pe, ai te na daral.

1 Peter 3:7
Numa, vi tume, řom, sikaven godji kana san tumare řomniansa, ke von si le mai kove; den len pativ, ke vi tumensa von lena partia ande le mištimata. Ke t'avel kadia, eta te na avel khanči te ninkeren tume te na řudjin.

2 Korinťanenge 6:14
Na thon tume kudalensa kai či patian. Ke so šai avel maškar e kris ai e bezex? Vai so si len jekh avresa e vedaria ai o tuniariko?

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004