A A A A A

Life: [Family]


Jan 15:12-13
[12] Kathe si muři poronka: T'aven drago jekh avreske, sar mange sanas drago.[13] Nai mai baro kamimos ke te des tjiro traio pala vortača.

1 Timoteoske 5:8
Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.

Efežanenge 6:4
Ai tume, dada, na xoliaren tumare glaten, numa len sama lendar te lašiaren le ai te sikiaren le sar si o Baro.

Matuš 12:48-50
[48] Numa o Jesus del palpale ka kudo kai phendias leske: Kon si muři dei, ai kon si muře phral?[49] Porme, vazdias o vast pe peske vortača ai phenel: Eta muři dei ai muře phral.[50] Ke, kon-godi kerel so kamel muřo Dad kai si ande o čeri, kudo si muřo phral, ai muři phei, ai muři dei.

Matuš 19:18-19
[18] Save? phenel leske vo. Ai o Jesus del les palpale: Tu či mudaresa; tu či keresa kurvetsia; tu či čoresa; tu či xoxavesa.[19] De pativ tjire dades ai tjiria da, ai t'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.

Kološanenge 3:13
Ai, te si jekh anda tumende te vatil-pe pe o kaver, ninkeren tume jekh avres, jertin tume jekh avres. Sar ke o Kristo jertisardias tumen vi tume jertin tumen.

Galaťanenge 6:10
Kadi si, žikin šai daštisaras, te keras o mištimos karing sa, ai mai but karing le phral kai patian.

1 Korinťanenge 15:33-34
[33] Te na šibin tume: le žiungale vortača rimon le laše dieli so keren.[34] Aven tumende, sar mai trubul, ai na keren bezexa; ke uni či žianen le Devles; me phenav les pe tumaro lažiav.

1 Korinťanenge 15:33
Te na šibin tume: le žiungale vortača rimon le laše dieli so keren.

Lukaš 11:13
T'avela kadia, ke tume kai san nasul žianen te den laše dieli ka tumare glati, sar mai but o Dad anda o čeri dela vo o Svinto Duxo kudalenge kai mangen lestar.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004