A A A A A

Life: [Finding Love]


Jan 3:16
Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.

1 Jan 4:8
Kudo kai či kamel či prinžiarel le Devles, ke o Del si o Kamimos.

Jan 15:3
Inke tume san vuže, pala e vorba kai me phendem tumenge.

1 Korinťanenge 13:13
Akana kakala trin dieli bešen: o patiamos, o ažiukerimos, e dragostia; numa e mai bari anda kudala trin dieli, si e dragostia.

1 Peter 4:8
Angla savořende, t'avel tumen jekh pe kavreste jekh zurali mila, ke e mila garavel jekh but bezexa.

1 Jan 4:7
Muře dragi, kamen jekh kavres; ke o kamimos si katar o Del, ai ke varekon kai kamel arakhadilo katar o Del ai žianel le Devles.

1 Korinťanenge 13:4-8
[4] E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,[5] voi či kerel khanči nasul, voi či rodel te niril, voi či xoliavol, voi či gindil pe ka o nasulimos,[6] voi či veselil pe anda kai nai vorta, numa voi veselil pe anda o čačimos;[7] voi či mukel, voi šai daštil sa, voi ažiukerel sa, voi ninkerel sa.[8] E dragostia či xasavola šoha. Le dieli kai phenena ke avena getona pe, le šiba ašena, so žianen bilala.

Efežanenge 5:25
Řom, t'aven tumenge drago tumare řomnia, sar o Kristo si leske drago e Khangeri, ai vo dias pe pala late,

1 Jan 4:19
Ame kamas les, ke vo kamlias amen o mai angluno.

Rimanenge 5:8
Numa o Del sikadias pesko kamimos karing amende, ande so si, kana ame inke samas bezexale, o Kristo mulo pala amende.

Jan 14:15
Te kamena tume ma, garavena muře poronki.

1 Jan 4:10
Ai kudo kamimos si, na ke si ke ame kamliam le Devles, numa ke vo kamlias amen ai tradias peske Šiaves te pokjinel anda amende pala amare bezexa.

Kološanenge 3:14
Numa mai opral sa kudala dieli thon pe tumende opral e mila, kai astarel tume sar mai mišto.

1 Korinťanenge 16:14
Ke sogodi so tume keren te keren les kamimasa!

2 Timoteoske 2:22
Naš dur katar le dilimata le ternimaske, ai rode e kris, o patiamos, e mila, e patia, kudalensa kai akharen le Bares jekhe ilesa vuže.

1 Jan 4:16
Ai ame, ame prinžiaras o kamimos kai o Del si les amenge, ai ame patias. O Del si kamimos; ai kudo kai bešel ande o kamimos bešel ande o Del, ai o Del bešel ande leste.

Jan 17:24
Tate, me kamav ke, kai me avava, kudala kai tu dian man t'aven vi von mansa te dikhen o luvudimos, o luvudimos kai tu dian man, ke tu kamlian man angla t'avel e lumia.

Jan 13:35
Ande kudia sa žianena ke tume san muře vortača, te si tume kamimos jekh avreske.

Matuš 5:43-48
[43] Tume ašundian ke sas phendo: T'avel tuke drago tjiro vortako, ai te vuřitsis tjire dušmanos.[44] Numa me, phenav tumenge: Kamen tumare dušmanon, svintsin kudalen kai den tumen armaia, keren mištimos kudalenge kai vuřitsin tumen, ai řudjin kudalenge kai keren tumenge nasul ai kai maren tumen.[45] Eta tume t'aven šiave tumare dadeske kai si ande o čeri; ke vo uštiavel pesko kham pe le nasul ai pe le laše, ai vo del brišin pe le vorta ai pe le nai vorta.[46] Te kamena tume kudalen kai kamen tumen, so šai nirina tume? Kai kjidel e taksa le amperatoske či kerel vi vo kadia?[47] Ai te dena tume pozdraimos ferdi le phralen, keren tume vareso šodo? Kai či patian či keren von sa kadia?[48] Aven tume vorta, sar tumaro Dad čeresko si vorta.

1 Korinťanenge 13:1-3
[1] Makar ke me dava duma le šiba le manušenge ai le andželonge, te na avela ma dragostia, me sim sar jekh duba kai bašel, vai jekh tsimbala kai ašundiol.[2] Ai makar ke avela ma o dinimos te dav duma pe mai angle, o godjimos katar sa le čudeni ai te žianav sa, kana makar avela man sa o patiamos žikin šai te pařuvav pa o than le plaia, te na nai ma e dragostia me či sim khanči.[3] Ai makar kana dava sa muře barvalimata te pravarav le čořen, makar kana me dava muřo stato te phabaren les, te na nai ma e dragostia nai mange khanči kodo.

Rimanenge 13:8
Te na kames khanči khanikaske, te na avela ferdi te t'aven drago jekh avreske; ke kudo kai si leske drago le kaver kerel o Zakono.

1 Jan 4:7-8
[7] Muře dragi, kamen jekh kavres; ke o kamimos si katar o Del, ai ke varekon kai kamel arakhadilo katar o Del ai žianel le Devles.[8] Kudo kai či kamel či prinžiarel le Devles, ke o Del si o Kamimos.

1 Jan 3:1
Dikhen ke kamimos o Dad sikadias amenge, t'avas ame akharde glati le Devleske! Ai ame sam. Te si ke e lumia či prinžiarel ame, si ke voi či prinžiarel les.

Lukaš 6:35
Numa kamen tumare dušmanon, keren mištimos, ai den užile bi t'ažiukeren khanči. Ai tumaro pokjinimos avela baro, ai tume avena šiave kudalesko kai si Mai Vučo, ke vo si lašio kudalenge kai či naisin ai le nasulenge.

Rimanenge 12:10
Katar o kamimos phralengo, aven drago te kamen jekh pe le kaver; pativasa, len sama jekh kavrestar.

Matuš 6:24
Khonik naštil te služil do birevon. Ke, vai ke vuřitsila jekhes, ai kamela le kavres; vai ke astardiola ka jekh, ai vuřitsila le kavres. Tume naštin te služin le Devles ai le Love.

Rimanenge 13:8-10
[8] Te na kames khanči khanikaske, te na avela ferdi te t'aven drago jekh avreske; ke kudo kai si leske drago le kaver kerel o Zakono.[9] Čačes, le poronki: Tu či keresa kurvetsia, tu či mudaresa, tu či čoresa, tu či rodesa te les so si avresko, ai si te aven aver poronki, si ande kadia vorba: T'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.[10] O kamimos či kerel nasul khanikaske; o kamimos lašiarel o Zakono.

1 Korinťanenge 13:2
Ai makar ke avela ma o dinimos te dav duma pe mai angle, o godjimos katar sa le čudeni ai te žianav sa, kana makar avela man sa o patiamos žikin šai te pařuvav pa o than le plaia, te na nai ma e dragostia me či sim khanči.

2 Timoteoske 3:16
Sa o Ramomos avel katar o Del, ai si lašio te sikiarel, o čačimos te sikavel te lašiaren, te sikiarel te train ande e kris,

Matuš 6:33
Roden mai angluno e amperetsia ai e kris le Devleski; ai sa kudala dieli avena tumenge dine opral.

2 Korinťanenge 6:14
Na thon tume kudalensa kai či patian. Ke so šai avel maškar e kris ai e bezex? Vai so si len jekh avresa e vedaria ai o tuniariko?

Matuš 19:5
ai ke vo phendias: Sa anda kudia o manuš mukela peske dades ai peska da, ai phandiola ka peski řomni, ai le dui avela jekh mas?

Rimanenge 4:22
Sa anda kudia kudo sas dino sar vorta katar o Del.

Zjaveňie 22:19
ai te si varekon ke lel tele vareso anda le vorbi katar kadia kliška anda kadia profesia, o Del šinela leski partia anda e fruta la kopačeski le traioski ai katar o foro svinto, kai ramon lendar ande kadia kliška.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004