A A A A A

Life: [Fasting]


1 Korinťanenge 7:5
Na muken tume jekh avrestar, te na avela pe jekh tsiřa vramia eta te žian te řudjin; porme žian palpale ande jekh than, daratar ke o Satan zumavel tume kai či ninkerdion.

Skutki 13:2
Žikin von služinas le Bares ande pengi ministeria ai ke von postinas, o Svinto Duxo phenel: Thon mange rigate le Barnabas ai le Saul pe e butji savi me akhardem len.

Skutki 14:23
Von thonas le puranen lenge ande sako khangeri, ai, pala ke řudjisarde ai postisarde, von den le ka o Baro, ande kaste von patian.

Lukaš 2:37
Bešli phivli, ai phuri oxto-var-deš ai štare beršengi, voi či mukelas o templo, ai voi služilas le Devles riate ai diese ande o posto ai ande o řudjimos.

Lukaš 18:12
Me postiv du-var o kurko, me dav deš anda jekh šel anda sogodi niriv.

Skutki 13:3-4
[3] Atunči, pala ke postisarde ai řudjisarde, von thode pe lende le vast, ai mukle len te žian-tar.[4] O Barnabas ai o Saul, tradine katar o Svinto Duxo, vuliste ande e Selevsia, ai kothar line o čuno te žian ande e inzula o Kipro.

Lukaš 4:2-4
[2] kai vo sas zumado katar o beng štar-var-deš dies. Vo či xalias khanči kudala dies, ai, kana von nakhle, vo sas bokhalo.[3] O beng phenel leske: Te san tu o Šiav le Devlesko, de ordina ka kako bař t'avel manřo.[4] O Jesus del les palpale: Si ramome: O manuš či traila ferdi anda o manřo.

Matuš 6:16-18
[16] Kana tume postin, na nekežin tumaro mui, sar le athaitoria, kai rimon pengo mui, te sikaven le manušenge ke von postin. Me phenav tumenge čačimasa, von line pengo pokjinimos.[17] Numa kana tu postis, tho duxi pe tjiro šero ai xalav tjiro mui,[18] Eta te na sikaves le manušenge ke tu postis, numa tjire Dadeske kai garadilo; ai tjiro Dad, kai dikhel so keres garades, dela tuke.

Lukaš 18:1-12
[1] O Jesus mothol lenge jekh paramiči, te sikavel lenge ke trubul sakda te řudjin, ai te na muken pen.[2] Vo phenel: Sas ande jekh foro jekh krisinitori kai nas leske dar katar o Del ai kai či lelas sama khanikastar.[3] Mai sas ande kudo foro jekh phivli kai avelas te phenel leske: Ker mange kris pe kudo kai si muřo dušmano.[4] But vramia či kamlias. Numa atunči vo phenel ande peste: Makar ke či darav katar o Del; ai ke či lav sama khanikastar,[5] numa, ke sar kudi žiuvli diliarel ma, me dava la kris, eta te na avel butivar te diliarel muřo šero.[6] O Baro mai mothol: Ašunen so phenel o krisinitori nasul.[7] Ai o Del či kerela vo kris kas vo alosardias kai mangenas lestar ko riat ai ko dies, ai či kerela vo pe lenge?[8] Me phenav tumenge, vo dela len sigo kris. Numa, kana o Šiav le manušesko avela, arakhela vo patiamos pe e phuv?[9] Mai phenel kadia paramiči, kai dikhel uni ženen kai gindin pe ke von si vorta, ai kai či len sama katar le kaver:[10] Dui manuš ankliste te žian ka o templo te řudjin; jekh sas Fariziano, ai o kaver jekh kai kjidel e taksa.[11] O Fariziano, pe punřende, řudjilas kadia ande peste: O Del, me naisiv tuke ke me či sim sar le kaver manuš, kai čoren, si nasul, ai keren kurvetsia, vai sar kako kai kjidel e taksa.[12] Me postiv du-var o kurko, me dav deš anda jekh šel anda sogodi niriv.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004