A A A A A

Good Character: [Commitment]


1 Jan 4:20
Ke si varekon ke phenel: Drago mange o Del, ai ke vo vuřitsil peske phrales, si jekh xoxamno; ke kudo kai či kamel peske phrales kai vo dikhel, sar kamela vo le Devles kai či dikhel les?

2 Timoteoske 1:12
Ai si pala kudia ke me kjinuiv kudala dieli; numa nai mange lažiav, ke me žianav ande kaste me patiaiem, ai me sim siguro ke si les e zor te garavel so si muřo ži adies.

2 Timoteoske 2:15
Tho zor te sikadios angla o Del sar jekh manuš zumado, jekh butiari kai či loliol lesko mui, kai phenel sar trubul e vorba le čačimaski.

2 Timoteoske 4:7
Me mardem o lašio marimos, me getosardem muřo drom, me garadem o patiamos.

Skutki 2:42
Von žianas but te sikion katar le apostoli, ande jekh than sar le phral, kai phagenas o manřo, ai ande le řudjimata.

Kološanenge 1:29
Ande kudia me kerav butji ai marav ma, leska zorasa kai kerel zurales ande mande.

Galaťanenge 1:4
kai dias pe vo korkořo pala amare bezexa, eta te lel amen avri anda kadala berša nasul, sar kamlias amaro Del ai Dad,

Galaťanenge 6:9
Te na mukas ame te na keras o mištimos; ke ame kjidasa kana avela e vramia, te na mukasa ame tele.

Jan 8:12
O Jesus mai del lensa duma, ai phenel: Me sim e vedaria la lumiaki; kudo kai avel pala mande či phirela ande o tuniariko, numa avela les e vedaria le traioski.

Jan 9:62
Kaver phenenas: Nai le vorbi katar jekh kai si bengalo; jekh demono šai putrel vo le jakha jekhe kořeske?

Matuš 4:19
Vo phenel lenge: Aven pala mande, ai me kerava t'astaren manušen.

Filipanenge 3:13
Phralale, či miazol mange ke me lem les; numa me kerav jekh diela: bustrav so si palpale ai žiav karing so si angle,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004