A A A A A

Good Character: [Caring]


1 Timoteoske 5:4
Te si jekh phivli ke si la glati vai nepotsi, ke te sikion angla savořende t'avel lenge mila karing pengi familia, ai te den ka pengi familia so von line lendar; ke kudia si drago le Devleske.

1 Timoteoske 3:15
numa trubul tu te žianes, te či avava sigo, sar tu trubul te žias ande o kher le Devlesko, kai si e khangeri le Devleski živindo, o piluro kai ninkerel o čačimos.

Jan 8:32
Tume žianena o čačimos, ai o čačimos skipila tumen.

Zjaveňie 17:5
Pe lako čikat sas ramome jekh anav, jekh čudenia: Babilon e bari, e dei le kurvengi ai le vuritsengi pe e phuv.

Jakob 1:27
O patiamos vužio ai bi makhlo, angla o Del amaro Dad, si te žias te dikhes le bidadenge ai le phivlian ande lengo nekazo, te len pe sama katar o mahrimos la lumiako.

Jan 6:54
Kudo kai xal muřo mas ai kai pel muřo rat si les o traio pe sakda; ai me živindiva les o mai paluno dies.

Marek 6:3
Nai vo o kaštari, o šiav la Mariako, o phral le Jakobosko, le Josefosko, le Judesko ai le Simonosko? Ai leske pheia nai von maškar amende? Ai kudia či patian pe ande leste.

Jan 14:6
O Jesus phenel leske: Me sim e vurma, o čačimos, ai o traio. Khonik či avel ka o Dad ke ferdi mandar.

1 Timoteoske 5:8
Te si varekon ke či lel sama katar peske niamuri, ai mai but katar kudala ande peski familia, vo del palpale pesko patiamos, ai vo si mai nasul sar kudo kai či patial.

Galaťanenge 1:19
Numa me či dikhlem či jekh anda le kaver apostoli, te na nas ferdi o Jakob, o phral le Baresko.

Jan 3:3-5
[3] O Jesus del les palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš mai arakhadiola nevo, naštil te dikhel e amperetsia le Devleski.[4] O Nikodem phenel leske: Sar jekh manuš šai mai arakhadiol kana si phuro? Šai mai del vo ande o peř peska dako ai arakhadiol?[5] O Jesus del palpale: Čačimasa, čačimasa, me phenav tuke, te na jekh manuš arakhadiola anda o pai ai o Duxo, naštil te del andre ande e amperetsia le Devleski.

Židenge 12:14
Roden e patia savořensa, ai o svintsimos, bi savesko khonik či dikhela le Bares.

Zjaveňie 17:18
Ai e žiuvli kai tu dikhlian, si o baro foro ai si la e putiaria amperatisko pe le amperatsi la phuviake.

Matuš 16:18
Ai me, phenav tuke ke tu san o Petri (o bař), ai ke pe kudo bař me vazdava muři khangeri, ai ke e martia naštila te kerel khanči lake.

Zjaveňie 17:9
Kathe si e godji kai sikiarel. Le efta šere si efta plaia, pe save e žiuvli bešel.

Filipanenge 4:6-7
[6] Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.[7] Ai e patia le Devleski, kai si mai but sar sa le godia, arakhela tumare ile ai tumare ginduri ande o Jesus Kristo.

Galaťanenge 4:19
Muře glati, pala kudalende dukhal ma sar kana arakhadiol jekha žiuvliake jekh šiav, žikin či o Kristo t'avel ande tumende,

1 Peter 3:15
Numa svintson ande tumare ile le Kristos le Bare. Aven sakda gata te den angali, le kovlimasa ai la darasa, kudalen kai pušen tumendar pa o ažiukimos kai si ande tumende,

Zjaveňie 17:1
Porme jekh anda le efta andželi kai ninkerelas le efta taxta avel, ai vo del ma e vorba, phenelas: Aidi, me sikavava tuke e kris pe e bari kurva kai bešel pe le bare paia.

Matuš 18:15-18
[15] T'avel ke tjiro phral kerdias bezex pe tute, žia ai de lesa duma, tu ai vo korkoře. T'ašunela tute, tu nirisardian tjire phrales.[16] Numa, te na ašunela tute, le tusa jekhe vai do ženen, eta ke sa e diela te lašiardiol pe so phenen dui vai trin martururi.[17] Te na kamela t'ašunel len, phen les ka e khangeri, ai te na kamela t'ašunel e khangeri, t'avel tuke sar jekh kai či patial ai jekh kai kjidel e taksa.[18] Me phenav tumenge čačimasa, sogodi tume phandena pe e phuv avela phanglo ande o čeri, ai sogodi tume putrena pe e phuv avela puterdo ande o čeri.

Efežanenge 1:22-23
[22] Vo sa thodias tela leske punře, ai vo dias les sar birevo o mai baro ka e Khangeri,[23] kai si lesko stato, o pherdimos kudalesko kai pherel sa e lumia.

Efežanenge 5:23
ke o řom si o birevo la řomniako, sar ke o Kristo si o birevo la Khangeriako, kai si lesko stato, ai kai vo si lesko Skipitori.

Skutki 4:32
Le but kudala kai ašunde patianas, sas len ferdi jekh ilo ai jekh duxo. Khonik či phenelas ke so si lesko sas čačes lesko, numa sa sas ande jekh than maškar lende.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Jan 12:48
Kudo kai šiudel man ai kai či lel muře vorbi si les lesko krisinitori; e vorba kai me phendem, voi si kai dela les pe e kris o mai paluno dies.

Jan 14:28
Tume ašundian ke me phendem tumenge: Me žiavtar, ai me avava karing tumende. Te kamena man tume, tume veselina tume ke me žiavtar ka o Dad; ke o Dad si mai baro mandar.

Židenge 1:14
Von si duxuri hai služin le Devles, tradine te keren jekh ministeria te kerel mištimos kudalenge kai trubun te len o skipimos.

Matuš 18:10
Len tume sama te na vuřitsin jekhes ferdi anda kadala tsinoře; ke me phenav tumenge ke lenge andželi ande o čeri dikhen sakda e fatsa muře Dadeski kai si ande o čeri.

Efežanenge 6:12
Ke ame či maras ame pe le manuš, numa pa le amperatsi opral, pe le bare, pe le putiaria la lumiake kali, pe le duxuri nasul kai si ande o čeri.

Jan 3:16
Ke o Del kadia kamlias la lumia ke dias peske ferdi jekhe Šiaves, eta ke kongodi patial ande leste te na xasavol, numa t'avel les o traio pe sakda.

Jan 17:17
Svintsisar le katar tjiro čačimos; tjiri vorba si o čačimos.

Zjaveňie 2:9
Me žianav so tu kjinuisailian ai tjiro čořimos (makar ke tu san barvalo), ai le xoxaimata anda e partia kudalenge kai phenen penge Židovuri ai kai nai, numa kai o Satan si lensa ande jekh than.

Galaťanenge 2:10
Von ferdi phenen amenge te das ame godji ka le čoře, so me lemas sama te kerav.

Rimanenge 3:23
Ke sa kerde bezexa ai nas len o vestimos le Devlesko;

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004