A A A A A

Good Character: [Self-Control]


1 Korinťanenge 9:25
Sa kudala kai maren pe len pe sako fialo sama, ai von keren kudia te len jekh kurona kai rimol pe; numa ame, keras kudia pala jekh kurona kai či rimol pe.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Tesaloničanenge 5:6
Na soven sar le kaver, numa te las sama ai te na avas mate.

2 Timoteoske ௧:௭
Ke nai jekh duxo lažiavesko kai o Del dias amen, numa jekh duxo zuralo, kamimasko ai godiako.

Filipanenge 4:13
Me šai kerav sa katar kudo kai del ma zor.

Titoske 1:8
numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,

Rimanenge 12:1-2
[1] Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.[2] Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Filipanenge ௪:௮-௯
[௮] So mai si, phralale, ke sa so si čačo, sa so si pativalo, sa so si vorta, sa so si vužio, sa so si drago, sa so si vestime, ai sa so si harniko trubul te pheren tumare ginduri.[௯] So tume sikilian, lian ai ašundian mandar, ai so tume dikhlian ande mande, keren kadia. Ai o Del la patiako avela tumensa.

Jakob 1:19-21
[19] Te žianen, muře phral dragi, kadia. Ke sako manuš te gribil pe t'ašunel, kovles te del duma, kovles te xoliavol;[20] ke o xoli le manušeski či kerel e kris le Devleski.[21] Sa anda kudia, šiuden sa o mahrime ai sa e xitrenia, len kovles mišto e vorba kai si thodini ande tumende, ai kai šai skipil tumare duxuri.

1 Peter 5:6-8
[6] Kein tume kadia tela o zuralo vast le Devlesko, eta ke vo te uštiavel tumen ande e vramia kai trubul;[7] ai thon pe leste sa tumare ginduri, ke inke vo lel sama tumendar.[8] Aven strazi, len sama. Tumaro dušmano o Beng, rodel sar jekh liono kai tsipil, rodel kas te xal.

1 Korinťanenge 9:24-27
[24] Či žianen tume ke kudala kai našen ande o tsirko našen savoře, numa ke ferdi jekh niril o prešo? Našen kadia te nirin.[25] Sa kudala kai maren pe len pe sako fialo sama, ai von keren kudia te len jekh kurona kai rimol pe; numa ame, keras kudia pala jekh kurona kai či rimol pe.[26] Me kadia, me našav, sar te aresav; me malavav, na malavav e balval.[27] Numa me zurales ninkerav muřo stato ai kerav t'avel sar me kamav, daratar ke šai te šiuden vi man, pala ke dem duma le kavrenge.

1 Korinťanenge 6:12-20
[12] Sa si mange slobodo, numa sa či trubul man; sa si mange slobodo, numa či mukav ma t'avav sluga khančeske.[13] Le xamata si le peřeske, ai o peř le xamaske; ai o Del bilavel le jekh ai le kaver. Numa o stato nai pe e kurvetsia. Si le Bareske, ai o Baro le statoske.[14] Ai o Del, kai živindisardias le Bares, živindila ame katar peski zor.[15] Či žianen tume ke tumaro stato si kotora le Kristoske? Lava me kotora katar o Kristo, te kerav lensa kotora jekha kurvake?[16] Dur kothar! Či žianen tume ke kudo kai astardiol ka jekh kurva si jekh stato lasa? Ke, si phendo, le dui avena ferdi jekh mas.[17] Numa kudo kai astardiol ka o Baro si lesa ferdi jekh duxo.[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

2 Peter ௧:௩-௧௧
[௩] Sar lesko devlikano zuralimos dias amen so si t'anel ka o traio ai ka e mila, anda amaro žianglimos katar kudo kai akhardias amen anda pesko vestimos ai anda pesko vužarimos,[௪] save phenen amenge lestar le mai bare dinimata ai le mai kuč, eta ke te lendar t'aven vi tume t'avel tumen partia ande lesko devlimos, ai te našen katar o kamimos kai rimol kai si ande e lumia.[௫] Sa pala kudia, thon sa tumari zor t'avel tumare patiamasa o vužimos; le vužimasa o godiaverimos.[௬] Le godiaverimasa o ninkerimos, le ninkerimasa o ažiukerimos, le ažiukerimasa e mila,[௭] la milasa o kamimos le phralenge, le kamimasa le phralengo e mila.[௮] Te si kudala dieli ande tumende, ai te si but, von či mukena tumen kovle bi te na den khanči te žianen amare Bares o Jesus Kristo.[௯] Numa kudo kai nai ande leste kadala dieli si kořo, vo či dikhel dural, ai vo thodias pe te bustrel o vužarimos katar peske bezexa de dumult.[௧௦] Sa anda kudia, phralale, thon tume sar mai but te zuriaren sar san alome ai akharde; ke, kana keren kudia, tume či miškina tume.[௧௧] Kadia si, čačes, ke te den andre ande e amperetsia katar amaro Baro ai skipitori o Jesus Kristo avela tumenge pria mišto dino.

Efežanenge 6:10-20
[10] So mai si, zuriavon ande o Baro, ai katar leski bari zor,[11] Thon pe tumende sa le armi le Devleske, eta te ninkeren mišto pe le xitreni le bengeske.[12] Ke ame či maras ame pe le manuš, numa pa le amperatsi opral, pe le bare, pe le putiaria la lumiake kali, pe le duxuri nasul kai si ande o čeri.[13] Sa anda kudia, lel sa le armi le Devleske, eta te šai daštin te ninkeren ande le nasul dies, ai te ninkeren tume pe punřende pala ke kerdian sa.[14] Ninkeren zurales: t'avel tumen pe le prašave o čačimos sar prastia; Le le tsalia sastrune la krisake;[15] Thon papuči pe tumare punře o gribimos kai del e Laši Viasta la patiaki;[16] Ningeren angla tumende le fedevia le patiamaske, savensa tume šai mudaren sa le sulitsi pařake katar o Xitro;[17] len vi e stadi sastruni le skipimaski, ai e xanřo le Duxoski, kai si e vorba le Devleski.[18] Keren ande sa e vramia katar o Duxo sako fialo řudjimos ai mangimos. Len sama kudia sa zuralimasa, ai řudjin sa le narodoske le Devlesko[19] řudjin mange, eta ke t'avel mange, kana putrav o mui, te phenav zorasa te žianen e čudenia katar e Laši Viasta,[20] kaske me sim ambasadoro ande le lansuri, ai ke me dav duma zurales sar trubul te dav duma.

Galaťanenge 5:13-26
[13] Phralale, tume san akharde t'aven slobodo, ferdi ande kudia slobodia te na train sar si o mas; numa den tume, katar o kamimos, služi jekh kavreske.[14] Ke sa o Zakono si thodino ande ferdi jekh vorba, ande kadia: T'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.[15] Numa te xana ai te nakhavena le uni le kavren sar le žigeni, len tume sama ke te na rimon tume le uni le kavren.[16] Me phenav kadia: Phiren sar si o Duxo, ai tume či kerena sar kamel o mas.[17] Ke o mas kamel so či kamel o Duxo, ai o Duxo kamel so či kamel o mas; von maren pe maškar pende, eta ke tume te na keren so tume kamen.[18] Te san tume ningerde katar o Duxo, tume či san tela o Zakono.[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.[22] Numa e fruta katar o Duxo, si o kamimos, e veselia, e patia, e řabda, o lašimos, e mila, o čačimos,[23] o kovlimos, ai o ninkerimos. O Zakono nai pe kudala dieli![24] Kudala kai si le Jesus Kristoske karfosarde o mas ai so sas leske drago ai so kamelas.[25] Te traisaras ame katar o Duxo, vi mai phiras sar si o Duxo.[26] Na roden jekh intaino vestimos, te xoliaras jekh kavres, te kamas te las jekh kavrestar.

Titoske ௨:௧-௧௫
[௧] Numa tu, phen le dieli kai si vorta sar si e sasti doktrina.[௨] Phen ke le phure, trubul te bešen striazo, pativale, kovle, svintsi ande o patiamos, ande e mila, ande o ažiukerimos.[௩] Phen ke le phuria, trubul vi von te phiraven pe sar trubul o svintsimos, te na den duma intaino, te na pen mol; ke trubun von te sikiaren mišto,[௪] Te si te sikiaren le ternia žiuvlian t'avel lenge drago lenge řom ai lenge glati,[௫] te ninkeren pe, pativalia, te len sama katar e butji le khereski, laše, t'ašunen o mui penge řomengo, eta ke e vorba le Devleski te na prasan la.[௬] Vazde vi kadia le terne muršen te len pe sama,[௭] te sikaves tu vi tu karing sar jekh modelo laše butiango, ai te des jekh sikimos vužio, vorta,[௮] jekh vorba sasti, bi-došaki, eta ke o dušmano te perel tele, te na avel les khanči nasul te phenel pa amende.[௯] Vazde le slugen te ašunen o mui penge birevongo, t'aven lenge drago ande sa le dieli, te na den anglal intaino,[௧௦] Te na čoren khanči, numa te sikaven sakda jekh čačimos vorta, eta te den pativ ande sa e doktrina le Devleski amaro skipitori.[௧௧] O Del sikadias pesko mištimos le skipimasko kai si sa le manušenge[௧௨] Vo sikiarel amen te mukas o traio bi-Devlesko ai le dieli le phuviake, ai te traisaras ande kadala berš sar si e godji, e kris ai e mila,[௧௩] žikin ažiukeras o dies kai ažiukeras, kana avela o vestimos katar o baro Del ai katar amaro Skipitori o Jesus Kristo,[௧௪] kai inke vo dias pe pala amende, eta te kjinel ame katar sako bezex, ai te kerel peske jekh narodo t'avel lesko, vužiardo lestar ai harniko pe le laše butia.[௧௫] Phen kudala dieli pherdo zorasa, ai mai phen len te vazden le manušen kai ašunen tu. Ke khonik te na vuřitsil tu.

Jakob 3:1-18
[1] Muře phralale, te na avel maškar tumende but manuš kai thon pe te sikiaren, ke tume žianen ke ame avasa pe e kris mai zurales.[2] Ame miškisaras sa pe but vrami. O manuš kai či miškil pe la vorbasa si jekh manuš vorta, harniko te ninkerel sa pesko stato salavaresa.[3] Te thasa ame o salavari ande o mui le grastengo te patian amaro mui, ame vi keras te tradas sa lengo stato.[4] Eta, inke le čuni, kai si kasave bare ai kai spidel len le balvalia buntuimaske, si ningerde katar jekh tsinoři řata, sar kamel kudo kai tradel.[5] Sa kadia, e šib si jekh tsinořo kotor ai voi luvudil pe anda bare dieli. Eta, sar jekh tsinoři jag šai del pařa jekh baro veš![6] E šib vi voi si jekh jag; si e lumia e bezexali. E šib si thodini maškar amaro stato, mahril sa o stato, ai del pařa sa o traio la pařasa kai avel katar o nasulimos.[7] Sako fialo žigeni ai čiriklia, le sapa ai le maše, si sikiarde ai sas sikiarde katar le manuš;[8] numa e šib, či jekh manuš naštil te sikiarel la; si nasul ai naštil te sikiarel la; voi si pherdo velino merimasko.[9] Latar ame svintsisaras le Bares amaro Dad, ai latar ame das armaia le manušen kai si kerde sar o vobrazo le Devlesko.[10] Anda sa kudo mui anklel avri o svintsimos ai e armai. Či trubul, muře phralale, t'avel kadia.[11] O paiořo kai vulel anda jekh than či del o pai guglo ai o pai kerko.[12] Jekh figa, muře phralale, naštil del voi maslini, vai jekh rez naštil del figi? Anda o pai lonalo naštil te del pai guglo.[13] Savo anda tumende si lašio ai godiaver? Ke te sikavel kadia peske butia katar jekh lašio traio kovlimasa ai godiaverimasa.[14] Numa te si tumen ande tumaro ilo žaluzia kerki ai jekh duxo čingarako, na luvudin tume ai na xoxaven pe o čačimos.[15] Kadia godiaverimos nai voi kai avel de opral; numa si phuviaki, maseski, bengeski.[16] Ke kothe kai si jekh žaluzia sigo ai jekh duxo čingarako, si buntuimos ai sako diela nasul.[17] E godiaverimos de opral si mai angluno vuži, atunči patiaki, kovli, lašiarimaski, pherdi mila ai laše fruti, či diliarel, či athavel.[18] E fruta la krisaki si thodini ande e patia kadalendar kai roden e patia.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004