A A A A A

Good Character: [Patience]


1 Korinťanenge 13:4
E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,

Filipanenge 4:6
Te na daran khančestar; numa anda sa le dieli keren te žianel o Del so trubul tumen katar le řudjimata ai le mangimata, te naisin les.

Rimanenge 12:12
Veselin tume kai ažiukeren. Ninkeren tumen ande le kjinuimata. Žian angle ande o řudjimos.

Efežanenge 4:2
ande sa o kovlimos ai e dragostia, ažiukerimasa, te ninkeren tume jekh avres kamimasa.

Galaťanenge 6:9
Te na mukas ame te na keras o mištimos; ke ame kjidasa kana avela e vramia, te na mukasa ame tele.

Lukaš 15:11-24
[11] Vo mai phenel: Jekh manuš sas les dui šiave.[12] O mai terno phenel peske dadeske: Muřo dad, de ma e partia kai trubul t'avel muři. Ai o dad huladias so si lesko.[13] Uni dies pala kudia, o mai terno šiav, kjidias sa, gelotar pe jekh them dur, kai biladias pesko mištimos, trailas ande e kurvetsia.[14] Kana sa xalias, jekh bari bokh aresli ande o them, ai vo areslo ke trubul les sa.[15] Vo gelo te thol pe te kerel butji kai jekh kai bešel ande o them, kai tradias les ande peske kimpuri t'arakhel le balen.[16] Vo kamelas te pravarel pe anda so xanas le bale, numa khonik či delas les.[17] Gindisailo ande peste, vo phenel peske: Sode butiaria ka muřo dad si len but manřo, ai me, kathe, merav bokhatar![18] Me uštiava, me žiava karing muřo dad, ai me phenava leske: Muřo dad, me kerdem bezex karing o čeri ai karing tute,[19] me či mai sim harniko t'akharen ma tjiro šiav; ker anda mande sar jekh anda tjire butiaria.[20] Ai vo uštilo, ai gelo karing pesko dad. Sar vo sas dur, lesko dad dikhlias les ai lias les e mila, vo našlo te šiudel pe ka leski koř ai čimidias les.[21] O šiav phenel leske: Muřo dad, me kerdem bezex pe o čeri ai pe tute, me či mai sim harniko t'akharen ma tjiro šiav.[22] Numa o dad phenel ka peske služi: Anen sigo e mai laši bunda, ai thon la pe leste; anen leske jekh angrusti pe o nai, ai papuča pe le punře.[23] Anen le vitselos kai ame thuliardiam ai mudaren les. Xas ai veselisavas;[24] ke muřo šiav kai eta lo sas mulo, ai vo avilo ka o traio; vo sas xasardo, ai les arakhliam les. Ai von line pe te veselin pe.

Rimanenge 8:24-30
[24] Ke si katar o ažiukerimos ke sam skipime. Kon ažiukerel so vuže dikhel? Eta, te dikhas so ažiukeras manai ažiukerimos.[25] Numa ame te ažiukeras so či dikhas, ame ažiukeras les ninkerimasa.[26] Sa kadia o Duxo ažutisarel ame ande amaro kovlimos, ke ame či žianas so te mangas ande amare řudjimata. Numa o Duxo vi vo mangel vatimasa so našti te phenen;[27] ai kudo kai dikhel ande le ile hatiarel so o svinto Duxo mangel ke vo řudjil kudalenge kai si le Devleske, sar mangel o Del.[28] Ame žianas, so mai si, ke o Del kerel mištimos kudalensa kai si lenge drago o Del, kudala kai si akharde sar vo kamlias.[29] Kudala kai o Del žianelas len angla savořende, vo šinadias len t'aven jekh fialo sar lesko Šiav ke lesko Šiav t'avel o mai angluno kai arakhadilo maškar but phral.[30] Ai kudalen kai vo šinadias, vo vi akhardias le; ai kudalen kai vo akhardias, vo vi kerdias len vorta angla peste; ai kudalen kai vo dias kris, vo vestisardias le.

2 Tesaloničanenge 1:4-5
[4] Kadia ame luvudisaras anda tumende ande le kaver khangeria le Devleske, pala tumaro patiamos ai ninkerimos maškar sa o marimos ai le nasulimata kai tume ninkerdian.[5] Sa kodia sikavel ke e kris le Devleski si vorta, t'aven tume harniči ande e amperetsia le Devleski, pala kaste tume kjinuisailian.

Židenge 11:13-16
[13] Si ande o patiamos ke von sa mule, bi te len so sas lenge šinado; numa von dikhle les ai dine les pozdraimos de dural, von prinžiarde ke von si streia ai kai phiren pe e phuv.[14] Kudala kai den duma kadia sikaven ke von roden jekh them.[15] Te gindisardesas von pe o them kai mukle aviliasas le e vramia te žian palpale.[16] Numa akana von kamen jekh mai lašio, si kudia ande o čeri. Sa anda kudia o Del nai leske lažiav t'akharen les Del, ke vo lašiardias lenge jekh foro.

Rimanenge 5:2-4
[2] kon dias ame o patiamos t'aresas ka kudo šukarimos, ande savo ame bešas zurales, ai ame luvudisaras ame kai ažiukeras e vestia le Devleski.[3] Mai but, ame luvudisaras inke ande o nekazo, žianas ke o nekazo anel t'ažiukeras.[4] E řabda kerel te nirisaras kana zumaven ame, ai kudo nirimos del o ažiukerimos.

Zjaveňie 6:9-11
[9] Kana puterdias o panžto pečata, me dikhlem tela o altari le duxuri kudalenge kai sas mudarde pala e vorba le Devleski ai pala e marturia kai von dine čačimasa.[10] Von tsipinas jekhe zurale hangosa, phenenas: Ži kana, Birevo svinto ai čačo, mai ažiukeres tu te des pe e kris, ai te des strafo o narodo la phuviako ke mudarde amen?[11] Jekh řotia parni sas dini sakones anda lende; ai sas lenge phendo te hodinin tsiřa vramia, žikin či getol sode si katar le but vortača kai služin ai lenge phral kai trubun t'aven mudarde sar lende.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004