A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 Korinťanenge 12:23
ai kudala kai ame gindisaras ke si mai tsiřa te trubun le statos, ame las lendar sama mai mišto. Kadia amare kotora le mai tsiřa pativale si len mai bari pativ,

1 Timoteoske 2:8-10
[8] Me kamav ke te le manuš řudjin kai-godi, te vazden vast vuže, bi xoliako ai či gindonsa nasul.[9] Me vi mai kamav ke le žiuvlia t'aven uriarde sar trubul bi-lažiaves ai prosto, te na muken penge čunřa, tela len pe pende sunakai, či meržali, či tsalia pria kuč,[10] numa te len pe pende le lašimata, sar trubul le žiuvlian kai kamen te služin le Devles.

1 Peter 3:3-4
[3] T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,[4] numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.

Rimanenge 12:2
Na keren sar si ande kadia lumia, numa pařuven tume sa katar e godji, eta ke tume te žianen so kamel o Del, so si lašio, drago ai vorta.

Matuš 5:28
Numa me, phenav tumenge ke varekon kai dikhel pe jekh žiuvli te gindil-pe pe late vo vuže kerdia kurvetsia lasa ande pesko ilo.

1 Peter 3:3
T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,

1 Korinťanenge 6:19-20
[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?[20] Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

1 Korinťanenge 10:31
T'avela ke tume xan, t'avela ke tume pen, t'avela ke tume keren aver diela, keren sa pe e dragostia le Devleski.

1 Timoteoske 3:2
Ke trubul ke o episkopo t'avel bi došako, řom jekha řomniako, triazo, te phiravel pe mišto, te avel gostari, te žianel te sikiarel.

Lukaš 17:1
O Jesus phenel ka peske vortača: Musai sakda te aven dieli le manušenge te keren bezex numa nasul kudaleske kai anel le!

Efežanenge 2:10
Ke ame sam leski butji, sam lašiarde ande o Jesus Kristo pe le laše butia, kai o Del lašiardias angla savořende, eta ame te keras kudia.

Rimanenge 14:13
Te na mai das ame kris jekh kavres; numa den tume godji mai but te na keres khanči t'avel ke tjiro phral miškil pe vai te perel ande e bezex.

1 Peter 3:3-5
[3] T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,[4] numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.[5] Kadia lenas pe pende kaver data le svintsi žiuvlia kai ažiukerenas le Devles, ašunenas ka penge řom,

1 Peter 1:14
Sar le glati kai patian o mui, na len tume pa so tume kamen kai sas tumen angla savořende, kana tume či žianenas khanči.

1 Peter 3:1-4
[1] Žiuvlia, patian tumare řomen, eta ke, te si uni ke či patian e vorba e Devleski, t'aven von nirisarde bi be mothon tumen jekh vorba pala o traio kai train tumen,[2] kai dikhen sar tume train vužia ai dine rigate.[3] T'avel tumaro, šukarimos na kudia avrial kai si ande le bal khuvde, le dieli sunakune, vai ke le tsalia kai len pa tumende,[4] numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.

1 Jan 2:16
Ke sogodi si ande e lumia, so kamel o mas, so kamen le jakha, ai le barimata le traioske, či avel katar o Dad, numa avel katar e lumia.

Rimanenge 12:1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.

1 Timoteoske 4:8
te aves zuralo ande tjiro stato si mišto numa te bešel paša o Del si mai mišto; vo phenel amenge pe o traio kai si akana ai pe kudo kai si t'avel.

Filipanenge 2:5
T'aven ande tumende le ginduri kai sas ande o Jesus Kristo,

1 Peter 3:4
numa ke tumaro šukarimos te avel, so si tume andral kai či rimol pe, jekh duxo guglo ai kovlo; kai si jekh baro kuč angla o Del.

1 Timoteoske 2:10
numa te len pe pende le lašimata, sar trubul le žiuvlian kai kamen te služin le Devles.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004