A A A A A

Good Character: [Accountability]


Rimanenge 14:12
Kadia sako anda amende phenela le Devleske so vo kerdias.

Rimanenge 1:20
Čačes, le lašimata kai či dikhion katar o Del, leski zor pe sa e vramia ai lesko stato devlikano, dikhel-pe pe e jakh, dekin si e lumia, šai dikhes les ande leske butia. Kadia nai lenge jertimos.

Jakob 5:16
Puřin tumare bezexa jekh avreske, ai řudjin jekh avreske, eta t'aven saste. O řudjimos kudalesko kai si vorta si zuralo.

Rimanenge 2:12
Sa kudala kai kerde bezex bi te žianen o Zakono katar o Moše xasavona bi le Zakonesko, ai sa kudala kai kerde bezex le zakonesa avena dine kris katar o zakono.

Lukaš 12:47-48
[47] E sluga kai, žianelas so kamel lesko birevo, či lašiardias khanči ai či kerdias sar vo kamlias, avela mardo butivar.[48] Numa kudo kai, či žianglias, kerdias kudala dieli pala save trubul t'avel mardo, avela mardo tsiřa. Mangena but katar kudala kaske dine but, ai mangena mai but katar kudo kaske dine mai but.

1 Tesaloničanenge 5:11
Sa anda kudia vazden tume jekh avres, ai zuriaren tume jekh kavres, sar tume čačes keren.

Jakob 4:17
Kudo kadia kai žianel so si te kerel, ai kai či kerel, kerel jekh bezex.

Rimanenge 4:15
ke o zakono kerel e xoli, ai kothe kai nai zakono, nai te den rigate.

1 Timoteoske 1:10
pe le kurvaria, pe kudala kai keren griatsa, kai čoren le glaten, le xoxamne, pe kudala kai solaxan intaino, ai sa kudala kai keren aver fialo sar si e svinto doktrina,

Matuš 12:36
Me phenav tumenge: O dies la krisako, le manuš pokjinena anda sako vorba intaino kai von phende.

Lukaš 12:48
Numa kudo kai, či žianglias, kerdias kudala dieli pala save trubul t'avel mardo, avela mardo tsiřa. Mangena but katar kudala kaske dine but, ai mangena mai but katar kudo kaske dine mai but.

Efežanenge 5:21
Řebdin jekh le kavreske ande e dar katar o Jesus Kristo.

Židenge 10:25
Te na mukas amari kumpania, sar si sikiarde uni; numa te vazdas ame jekh avres, ai kudia sar mai but ke tume dikhen ke o dies pašiol.

Matuš 12:36-37
[36] Me phenav tumenge: O dies la krisako, le manuš pokjinena anda sako vorba intaino kai von phende.[37] Ke si pala tjire vorbi ke tu avesa čačo, ai pala tjiri vorba ke tu avesa došalo.

Galaťanenge 6:1-2
[1] Phralale, te si jekh manuš ke len les ke kerdias varesavo doš, tume kai san ande o Duxo, vazden les jekhe kovle duxosa. Le tu sama, daratar ke vi šai t'aves zumado.[2] Ninkeren o pharimos jekh le kavreske, ai tume kerena kadia o zakono le Kristosko.

Židenge 10:24
Si te las sama jekh avreste te vazdel amen ka e mila ai ka le laše dieli.

1 Jan 2:2
Vo inke si kai pokjinel amare bezexa, na ferdi pala amende, numa pala sa la lumiake.

2 Korinťanenge 5:10
Ke ame trubusaras sa te nakhas angla e kris le Kristoski, eta ke sako lel pala o mištimos vai o nasulimos kai vo kerdias, kana sas ande pesko stato.

2 Korinťanenge 4:17-18
[17] Ke amare vušoře nekazuri akana si te keren amenge, mai but sode trubul amen, jekh kintari pe sakda vestime,[18] ke ame las sama, na so ame dikhas, numa kudala kai ame či dikhas; ke le dieli kai dikhas nakhen, ai kudala kai či dikhas si pe sakda.

Efežanenge 4:25
Sa anda kudia, muken o xoxaimos, ai ke sako anda tumende del duma sar si o čačimos ka pesko vortako; ke ame sam astarde jekh ka o kaver.

Galaťanenge 6:2
Ninkeren o pharimos jekh le kavreske, ai tume kerena kadia o zakono le Kristosko.

Skutki 14:17
Makar ke vo kamelas te kerel marturia anda so si vo, kerel mištimos, del tumen anda o čeri le brišinda ai le vrami kai bariaren, del tume but xamos, ai pherel tumare ile e veselia.

2 Korinťanenge 2:6
Aresel kudale manušeske ke si strafuime katar le mai but tumendar.

1 Korinťanenge 1:10
Me vazdav tumen, phralale, katar o anav amare Baresko o Jesus Kristo, t'avel tumen sa jekh šib, ai te na avel čingar maškar tumende, numa t'aven vorta ande jekh than ande jekh duxo ai ande jekh godji.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004