A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 Korinťanenge 13:4-7
[4] E dragostia ažiukerel, voi si pherdi lašimos; e dragostia či kamel te lel avrestar; e dragostia či luvudil pe, voi či phukiarel pe barimatangi,[5] voi či kerel khanči nasul, voi či rodel te niril, voi či xoliavol, voi či gindil pe ka o nasulimos,[6] voi či veselil pe anda kai nai vorta, numa voi veselil pe anda o čačimos;[7] voi či mukel, voi šai daštil sa, voi ažiukerel sa, voi ninkerel sa.

Efežanenge 4:29
Te na anklel anda tumaro mui či jekh vorba nasul, numa feri uni laše vorbi, te vazden ai te den jekh mištimos kudalenge kai ašunen.

Kološanenge 3:12
Kadia si, sar alome katar o Del, svintsi ai pria dragi, thon pe tumende le pořa la milake, le kamimaske, le kovlimoske, le guglimaske, le ažukerimaske.

Efežanenge 2:7
eta te sikavel ande le berš kai avena o barvalimos pria baro lesko mištimasko katar peski mila karing amende ande o Jesus Kristo.

Matuš 5:24
muk kothe sode te des angla o altari, ai žia angla savořende te lašiardios tjire phralesa; porme, aidi ai de tjiri podarka.

Rimanenge 2:4
Vai vuřitsis tu le barvalimata katar leski dragostia, lesko ninkerimos ai lesko lašimos, či hatiares tu ke o mištimos le Devlesko spidel tut te keis tu?

Galaťanenge 5:22
Numa e fruta katar o Duxo, si o kamimos, e veselia, e patia, e řabda, o lašimos, e mila, o čačimos,

1 Peter 4:8
Angla savořende, t'avel tumen jekh pe kavreste jekh zurali mila, ke e mila garavel jekh but bezexa.

2 Peter 1:5-7
[5] Sa pala kudia, thon sa tumari zor t'avel tumare patiamasa o vužimos; le vužimasa o godiaverimos.[6] Le godiaverimasa o ninkerimos, le ninkerimasa o ažiukerimos, le ažiukerimasa e mila,[7] la milasa o kamimos le phralenge, le kamimasa le phralengo e mila.

Efežanenge 4:32
T'aven laše jekh karing kavreste, miloso, te jertin jekh avreske, sar o Del jertisardias tumenge ande o Kristo.

Galaťanenge 6:10
Kadi si, žikin šai daštisaras, te keras o mištimos karing sa, ai mai but karing le phral kai patian.

Lukaš 6:35
Numa kamen tumare dušmanon, keren mištimos, ai den užile bi t'ažiukeren khanči. Ai tumaro pokjinimos avela baro, ai tume avena šiave kudalesko kai si Mai Vučo, ke vo si lašio kudalenge kai či naisin ai le nasulenge.

1 Peter 3:9
Na ker o nasulimos pala o nasulimos, ai na prasan pala o prasaimos, aver fialo den lenge o svintsimos, ke pe kudia tume san akharde, eta t'avela tumenge mai angle o svintsimos katar o Del.

Skutki 28:2
Le sirbati kerde karing amende mištimasa; von line ame paša jekh bari jag, kai von dine jag ke o brišin del ai ke si pria šil.

2 Korinťanenge 6:6
katar amaro vužimos, amaro žianglimos, amaro ažiukerimos, katar o lašimos, katar o Duxo Svinto, katar amaro čačo kamimos,

Titoske 3:4
Numa, kana e dragostia le Devleski amaro Skipitori ai lesko kamimos le manušenge sikadile,

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004