A A A A A

Good Character: [Honor]


1 Peter 2:17
Den pativ sa la lumia; kamen le phralen; daran katar o Del, den pativ le Amperatos.

Rimanenge 12:10
Katar o kamimos phralengo, aven drago te kamen jekh pe le kaver; pativasa, len sama jekh kavrestar.

1 Timoteoske 5:17
Ke le phure kai porončin mišto t'aven dine kris jekh duvar mai pativale, mai but kudala kai keren butji te den duma ai te sikiaren.

Jan 5:23
eta te den pativ le Šiaves, sar den pativ le Dades. Kudo kai či del pativ le Šiaves či del pativ le Dades kai tradias les.

Jan 4:44
Ke vo inke phendias ke jekh profeto nai les pativ ande pesko them.

1 Timoteoske 1:17
Ka o amperato kadala beršenge, kai či merel kai, či dikhen les, ferdi o jekh Del, t'avel leske pativ ai vestimos, berš beršestar! Amen!

Rimanenge 13:1-7
[1] Ke sako manuš t'ašel tela le rai bare; ke sako putiaria avela katar o Del, ai le rai bare kai thode len o Del.[2] Sa anda kudia kudo kai ninkerel-pe pe le rai bare ninkerel-pe pe e poronka le Devleski kai vo thodias, ai kudala kai ninkeren pe len jekh strafo pe pende.[3] Nai pala jekh laši diela, si pe jekh nasul, ke le rai bare daran lendar. Kames tu te na daras katar o rai baro? Ker o mištimos, ai tut ažutila tu.[4] Ke vo kerel butji le Devleski te keres o mištimos. Numa te keresa o nasulimos, trubul te daras ke nai intaino ke si les e xanřo. O rai baro si sluga le Devleski pe tjiro mištimos. Numa te keresa tu nasul, dara; ke nai intaino ke vo si les e xanřo, si sluga le Devleski te kerel te pokjinen kudala kai keren o nasulimos.[5] Musai te ašes tela le bare, na ferdi daratar ke e xoli Devleski avel, numa vi pala tjiri godji.[6] Si vi pe kudia ke tume pokjinen love le themeske. Ke le rai bare si ministeri le Devleske sa thodine te keren pengi butji.[7] Den ka sako so si lesko: O pokjinimos kaske kames o pokjinimos, e dar kaske kames e dar, e pativ kaske tu kames e pativ.

Rimanenge 2:7
Garavel o traio sakda kudalenge kai, pala ke ninkerde te keren mišto, roden e pativ, o vestimos ai te na meren;

Židenge 13:4
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

Jan 12:26
Te si varekon te služil ma, t'avel mansa; ai kothe kai me avava, kothe avela vi muři sluga. Te si varekon te služil ma, o Del dela les pativ.

Efežanenge 6:1-3
[1] Glati, patian o mui tumare niamongo, sar si o Baro, ke kadia si vorta.[2] De pativ tjire dades ai tjira da si e mai angluno poronka kai phenel so si t'avel mai angle,[3] eta ke tu t'aves veselo ai ke tu te trais but pe e phuv.

Efežanenge 6:2
De pativ tjire dades ai tjira da si e mai angluno poronka kai phenel so si t'avel mai angle,

Jan 5:22-23
[22] O Dad či del kris khanikas, numa dias sa e kris ka o Šiav,[23] eta te den pativ le Šiaves, sar den pativ le Dades. Kudo kai či del pativ le Šiaves či del pativ le Dades kai tradias les.

Matuš 15:4
Ke o Del phendias: De pativ tjire dades ai tjiria da; ai, kudo kai dela armaia peske dades vai peska da avela dino strafo te merel.

1 Tesaloničanenge 4:4
ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,

2 Peter 1:17
Ke vo lias katar o Del o Dad pativ ai vestimos, kana o vestimos o mai šukar kerdias t'ašunel jekh hango kai phenelas: Kado si muřo Šiav o mai drago, ande kaste me thodem sa muři dragostia.

Zjaveňie 5:12-13
[12] Von gjilabenas jekhe zurale hangosa: O Bakrořo kai sas šinado si harniko te lel e zor, o barvalimos, e godji, e putiaria, e pativ, o vestimos, ai o luvudimos.[13] Ai sa so si živindo kai si ande o čeri, pe e phuv, tela e phuv, pe e maria, ai sogodi si, me ašundem le ke gjilabenas: Ka kudo kai bešel pe o skamin amperatisko ai ka o Bakrořo, e pativ, ai e zor, berš beršestar.

Zjaveňie 7:12
phenenas: Amen! O luvudimos, o vestimos, e godji, o naisimos, e pativ, e zuralimos, ai e zor, t'aven amare Devleske, berš beršestar! Amen!

1 Korinťanenge 6:20
Ke tume sanas kjinde pe jekh baro prešo. Luvudin kadia le Devles ande tumaro stato ai ande tumaro duxo, kai si le Devleske.

Efežanenge 6:2-3
[2] De pativ tjire dades ai tjira da si e mai angluno poronka kai phenel so si t'avel mai angle,[3] eta ke tu t'aves veselo ai ke tu te trais but pe e phuv.

Zjaveňie 4:9-11
[9] Kana le živinde den vestimos ai pativ ai dragostia kudaleske kai bešel pe o skamin amperatisko, kudales kai trail berš beršestar.[10] Le biš-ai-štar phure klonin pe angla kudo kai bešel pe o skamin amperatisko, ai von kamen kudales kai trail berš beršestar, ai von šiuden penge kuroni angla o skamin amperatisko, phenenas:[11] Tu san harniko, amaro Baro ai amaro Del, te les o vestimos ai e pativ ai e zor; ke tu kerdian sa le dieli, ai ke si tutar ke von si ai ke si thodine.

Marek 7:1-13
[1] Le Farizianuri ai le zakonaria, avile anda o Jerusalem, kjidinisaile paša o Jesus.[2] Von dikhle ke uni anda leske vortača len pesko xamos le vastensa nai-vuže, sar te phenas, či xalade le.[3] [Eta, le Farizianuri ai sa le Židovuri či xanas bi te xalaven mišto penge vast, sar si o zakono le puranengo;[4] ai, kana von avile katar o than le forosko, von xanas ferdi kana vužionas. Len mai si le but kaver zakonuri kai len sama, sar te xalaven le taxta, le khore ai le kanti xarkumake ai le skamina.][5] Ai le Farizianuri ai le zakonaria pušen les: Sostar tjire vortača či žian von pala o zakono le puranengo, numa len von pengo xamos le vastensa bi-vuže?[6] O Jesus del len palpale: Athaitoria, o Esai mišto phendias pe tumende, sar si ramome: Kado narodo vestil ma katar le vuš numa lesko ilo si dur mandar.[7] Intaino von vestin man, kai den zakonuri kai si ferdi poronki katar le manuš.[8] Tume muken le poronki le Devleske, ai tume len opre o zakono le manušengo.[9] Vo mai phenel lenge: Tume mišto rimon le poronki le Devleske, te ninkeren tumare zakonuri.[10] Ke o Moše phendias: De pativ tjire dades ai tjira da; ai: Kudo kai dela armaia peske dades vai peska da, avela dino strafo te merel.[11] Numa tume, tume phenen: T'avela jekh manuš ke phenel peske dadeske vai peska dake: So sas ma t'ažutisarav tu si korban, si te phenas, jekh ke das ka o Del,[12] atunči tume muken les te či kerel khanči peske dadeske vai peska dake.[13] Šindian kadia tume e vorba le Devleski katar tumaro zakono, kai tume thodian. Ai tume keren but kaver dieli kadia.

Matuš 15:1-9
[1] Atunči le Farizianuri ai le zakonaria avile anda o Jerusalem paša o Jesus, ai phenen:[2] Sostar tjire vortača šinen von so kerenas le phure? Ke von či xalaven penge vast, kana von žian te xan.[3] Vo del le palpale: Ai tume, sostar šinen tume le poronki le Devleske te keren sar si tumaro zakono?[4] Ke o Del phendias: De pativ tjire dades ai tjiria da; ai, kudo kai dela armaia peske dades vai peska da avela dino strafo te merel.[5] Numa tume, tume phenen: Kudo kai phenel peske dadeske vai peska dake: E partia muře mištimaski kai me šai dav tumen si thodini rigate le Devleske,[6] či mai trubul t'ažutil peske dades vai peska da. Tume kadia len tele e vorba le Devleski te keren sar si tumaro zakono.[7] Athaitoria, o Esai mišto phendias pe tumende, kana vo phendias:[8] Kado narodo del ma pativ pa le vušt. Numa lesko ilo dur lo mandar.[9] Intaino von den ma pativ, kai sikiaren zakonuri kai si poronki katar le manuš.

Lukaš 14:7-8
[7] Vo mothol atunči jekh paramiči ka le gosti, ke dikhelas ke von alon le mai anglune thana; ai vo phenel lenge:[8] Kana tu avesa akhardo sar gosto varekastar ka o abiav, na tho tu pe o mai angluno than, daratar ke si maškar le gosti jekh ženo mai vestime tutar,

2 Korinťanenge 6:8
maškar o vestimos ai o nekazo, maškar o prasaimos ai o luvudimos; dikhen pe amende sar t'avas xoxamne, makar ke sam čače;

Zjaveňie 5:13
Ai sa so si živindo kai si ande o čeri, pe e phuv, tela e phuv, pe e maria, ai sogodi si, me ašundem le ke gjilabenas: Ka kudo kai bešel pe o skamin amperatisko ai ka o Bakrořo, e pativ, ai e zor, berš beršestar.

Zjaveňie 4:11
Tu san harniko, amaro Baro ai amaro Del, te les o vestimos ai e pativ ai e zor; ke tu kerdian sa le dieli, ai ke si tutar ke von si ai ke si thodine.

1 Timoteoske 6:16
Ferdi les nai merimos, kai bešel ande jekh vedaria kai naštisaras te žias late, kai či jekh manuš či dikhlias ai naštil te dikhel, kai si les e pativ ai e zor pe sakda. Amen!

Židenge 5:4
Khonik naštil te mangel peske kodo luvudimos, te nai akhardo katar o Del, sar sas o Aron.

Matuš 15:8
Kado narodo del ma pativ pa le vušt. Numa lesko ilo dur lo mandar.

Matuš 19:19
De pativ tjire dades ai tjiria da, ai t'avel tuke drago tjiro vortako sar san drago tuke.

Lukaš 18:20
Tu žianes le poronki: Tu či keresa kurvetsia; tu či mudaresa; tu či čoresa; tu či phenesa khanči falšo; de pativ tjire dades ai tjira da.

Matuš 13:57
Ai vo sas lenge jekh te peravel len. Numa o Jesus phenel lenge: Jekh profeto si ferdi vuřitsime ande pesko them ai ande pesko kher.

Marek 6:4
Numa o Jesus phenel lenge: Jekh profeto vuřitsin les ande pesko them, maškar leske niamuri, ai ande lesko kher.

Jan 12:23-26
[23] O Jesus del len palpale: O časo avilo kai o Šiav le manušesko trubul t'avel vestime.[24] Čačimasa, čačimasa, me phenav tumenge, jekh simintsa gjiveski bešel korkořo te na perel ande e phuv ai te na merela; numa, te merela, vo dela but fruti.[25] Kudo kai si leske drago lesko traio xasarela le, ai kudo kai vuřitsil pesko traio ande kadia lumia garavela le pe o traio sakda.[26] Te si varekon te služil ma, t'avel mansa; ai kothe kai me avava, kothe avela vi muři sluga. Te si varekon te služil ma, o Del dela les pativ.

Židenge 2:9
Numa kudo kai sas kerdo pe jekh tsiřa vramia mai tele katar le andželi, ame dikhas les kuronasa vestime ai šukarimasa pala o merimos kai vo kjinuisardias, eta ke, katar o mištimos le Devlesko, vo kjinuisardias o merimos pala sa.

1 Timoteoske 5:3
De pativ le phivlian kai si čačes phivlia.

1 Timoteoske 6:1
Sa kudala kai si lengi koř tela služetsia te dikhen pe penge birevia sar t'aven harniči pativale, eta ke te o anav le Devlesko ai e doktrina te na prasan len.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004