A A A A A

Good Character: [Hospitality]


Židenge 3:2
O Jesus sas čačo ka kudo kai thodias les, sar sas o Moše ande sa pesko kher.

1 Timoteoske 5:10
te phenen pa late mištimata katar lake laše butia, bariardas glaten, lelas mišto sama katar le gosti, xaladias le punře le svintsonge, ažutisardias le čořen, kerdias sako fialo laši butji.

Titoske 1:8
numa t'avel lašio gostari, vortako le ženenge kai si laše, manuš kai lel pe sama, vorta, svinto, kai ninkerel,

1 Peter 4:8-9
[8] Angla savořende, t'avel tumen jekh pe kavreste jekh zurali mila, ke e mila garavel jekh but bezexa.[9] Len sama te len gosti jekh avrestar, bi te bulguin.

Skutki 16:33-34
[33] Vo lias len pesa, ande kudo časo la ratiako, vo xaladias lenge šindimata, ai strazo von bolde les, les ai sa ande lesko kher.[34] Vo ningerdias le ande pesko kher, vo dias len te xan, ai vo veselisailo sa peska familiasa ande ke patian o Del.

Lukaš 14:7-14
[7] Vo mothol atunči jekh paramiči ka le gosti, ke dikhelas ke von alon le mai anglune thana; ai vo phenel lenge:[8] Kana tu avesa akhardo sar gosto varekastar ka o abiav, na tho tu pe o mai angluno than, daratar ke si maškar le gosti jekh ženo mai vestime tutar,[9] ai ke kudo kai akhardias tumen sar gosti le jekhes ai le kavres avel te phenel tuke: Muk o than kakale ženeske. Tuke avela atunči o lažiav te les o mai paluno than.[10] Numa, kana tu avela akhardo sar gosto, žia tai tho tu ka o mai paluno than, eta ke, kana kudo kai akhardias tu avela, vo te phenel tuke: Muro vortako, ankli mai opre. Atunči tuke avela pativ angla sa kudala kai si pala e skafidi tusa.[11] Ke kon-godi uštela avela tele, ai kon-godi si tele avela uštiado.[12] Vo mai phenel ka kudo kai akhardias les: Kana tu desa te xan o xamos ratiako vai diesesko na akhar sar gosti tjire vortakon, či tjire phralen, či tjire niamon, či tjire vortakon le barvale. Te keres kadia vi von si t'akharen tu ai te keren tuke sa jekh fialo.[13] Numa, kana tu des jekh pativ, akhar le čořen, le bangen, le langanen, le kořen.[14] Ai tu avesa veselo ke von naštin te keren tuke sa jekh fialo; ke avela tuke palpale kana živindina le vorta.

Matuš 25:34-46
[34] Atunči o amperato phenela kudalenge kai si pe leski čači: Aven, tume kai san svintsime katar muřo dad; len e amperetsia kai sas tumenge lašiardi dekin si e lumia.[35] Ke me simas bokhalo, ai tume dian man te xav; me simas trušalo, ai tume dian ma te piav; me simas streino, ai tume lian sama mandar.[36] Me simas nango, ai tume uriadian ma; me simas nasvalo, ai tume avilian mande; me simas ande e temnitsa, ai tume avilian karing mande.[37] Le vorta den les palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, ai diam tu ame te xas; vai ke sanas trušalo, ai diam tu ame te pes?[38] Ai kana dikhliam tu ame streino, ai ame liam sama tutar; vai nango, ai ame uriadiam tut?[39] Kana dikhliam tu ame nasvalo, vai ande e temnitsa, ai geliam ame karing tute?[40] Ai o amperato dela palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data kai tume kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře katar muře phral, mange si ke tume kerdian.[41] Atunči vo phenela kudalenge kai si pe leski stingo: Durian mandar, armandine; žian ande e jag kai si pe sakda kai si lašiardi le bengeske ai leske andželonge.[42] Ke me simas bokhalo, ai tume či dian ma te xav; me simas trušalo ai tume či dian ma te piav.[43] Me simas streino, ai tume či lian sama mandar; me simas nango, ai tume či uriadian ma; me simas nasvalo ai ande e temnitsa, ai tume či avilian mande.[44] Von dena palpale: Baria, kana dikhliam tu ame ke tu sanas bokhalo, vai trušalo, vai streino, vai nango, vai nasvalo, vai ande e temnitsa, ai či ažutisardiam tu ame?[45] Ai vo del len palpale: Me phenav tumenge čačimasa, sako data ke tume či kerdian kudala dieli ka jekh anda le mai tsinoře, mange si ke tume či kerdian.[46] Ai kudala žiana ka e dukh pe sakda, numa le vorta ka o traio pe sakda.

Rimanenge 12:13-20
[13] Ažutin so trubul le Svintson. Len sama mišto katar kudala kai aven tumende.[14] Svintson kudalen kai maren tumen, svintson ai na den armaia.[15] Veselin tuma kudalensa kai veselin pe, roven kudalensa kai roven.[16] Train mišto jekh avresa ande jekh than. Na den tume gindo te ušten mai opre, numa keren le butia prosti. Na gindin tume ke san godiaver ka tumare jakha.[17] Na den khanikaske o nasulimos pala o nasulimos. Roden so si mišto angla sa le manuš.[18] Te šai daštin, sode šai keren ande tumende, t'avel tumen patia sa le manušensa.[19] Na den strafo tume, muře dragi, numa muken te kerel e xoli e Devleski; ke si ramome: mange si te dav strafo, mange si te pokjinav, phenel o Baro.[20] Numa t'avela tjiro dušmano bokhalo, de les te xal; t'avela trušalo, de les te pel; ke te keresa kadia, si angara phabarde ke tu kjides pe lesko šero.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004