A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Korinťanenge 12:21
Dar mange ke kana me aresava muřo Del teliarela ma mai pala tumende, ai si t'avel ma te rovav pe kudala ke kerde bezexa angla savořende ai ke či keisaile kai nai vuže, katar e kurvetsia ai katar le dilimata kai von gele.

2 Timoteoske 2:22
Naš dur katar le dilimata le ternimaske, ai rode e kris, o patiamos, e mila, e patia, kudalensa kai akharen le Bares jekhe ilesa vuže.

Skutki 15:20
numa te ramon lenge te len pe sama te na aven mahrime katar le staturi, katar e kurvetsia, katar le žigeni tasade ai katar o rat.

Kološanenge 3:5
Keren te meren le kotora kai si phuviake, sar e kurvetsia, o marimos, so kamel o mas, le ginduri nasul, ai o xanžvalimos (kai si sar vobrazi kai patian ande le).

Efežanenge 5:3
Ke e kurvetsia, o bi-vužio, ai o xanžvalimos te na inke t'aven phende maškar tumende, kadia či trubul le svintson.

Galaťanenge 5:19
Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;

1 Korinťanenge 6:18-19
[18] Našen katar e kurvetsia. Uni bezexa kai jekh manuš kerel si avri anda o stato; numa kudo kai del pe ka e kurvetsia kerel bezex korkořo vo pe pesko stato.[19] Či žianen tume ke tumaro stato si o templo katar o Svinto-Duxo kai si ande tumende, kai tume lian katar o Del, ai ke tume či san bare pe tumende?

1 Korinťanenge 7:2
Numa, te las sama te na avel e kurvetsia, ke sako t'avel les leski řomni, ai ke sako řomni t'avel la lako řom.

1 Korinťanenge 10:13
Či jekh zumavimos kai zumade ame či avilo te nas katar le manuš, ai o Del, kai si čačo, či mukela tumen te zumaven tumen mai but sar si tumari zor; numa le zumamasa vo lašiarel vi sar tume t'anklen avri, eta ke tume te šai ninkeren.

1 Peter 2:11
Muři draži, me mangav tumen, sar streia ai manuš kai phiren pe e phuv, te arakhen tumen katar so kamel tumaro mas statosko kai kerel o marimos pe o duxo.

Židenge 13:4
Ke o ansurimos t'avel dino pativ savořendar, ai o pato ansurimasko te na avel mahrime, ke o Del dela kris le kurvaren ai le kurven.

Juda 1:7
den tumen godji ka ke o Sodomo ai e Gomořa ai le foruri paše, kai o narodo kerde sar kudala andželi ai dine pe ka e kurvetsia ai ke so či trubul te kerel o manuš. Bešel pe lende o nekazo ande jekh jag pe sakda.

Matuš 5:8
Veseli kudala kai si lengo ilo vužio, ke von dikhena le Devles!

Rimanenge 12:1
Me mangav tumen kadia, phralale, katar e mila le Devleski amenge, te den tumaro stato leske sar jekh sakrifiso živindo, avela tumendar sar jekh molebina vorta, svinto ai drago leske.

Rimanenge 13:13
Phiras ande o čačimos, sar ande o pherdo dies, dur katar o but xamos ai katar o but matimos, katar o lažiamos ai katar e kurvetsia, katar le čingaria ai katar e žaluzia.

1 Tesaloničanenge 4:3-4
[3] So o Del kamel, si tumaro svintsimos; si ke te len tume sama katar e kurvetsia;[4] ke te sako anda amende te žianel sar te garavel pesko stato ande o svintsimos ai ande e pativ,

Galaťanenge 5:19-21
[19] Eta sar le butia le maseske si sikade; o lažiav, o mahrimos, e kurvetsia;[20] o řudjimos ka le vobrazi ai o drabarimos. Aven dušmaia jekh avreske, čingaren pe, xan pe sar le žiukel, xoliaren pe, hulaven pe ai sako žial pe peski rig;[21] kamen te len avrestar, mation ai xan but, ai keren aver kasave dieli. Me phenav tumenge angla savořende, sar mai phendem, ke kudala kai keren kasave dieli, či avela lenge e amperetsia le Devleski.

Romani Bible 2004
© Alliance Biblique Française 2004